logo

03 Mart 2016

VEFA…


Serbest Köşe
serbestkose@mucadele.com.tr

(AYFER ÇEZİK)

Eşim Mus­ta­fa ÇEZİK’e mek­tu­bum­dur.
Mus­ta­fa, 21 Şubat senin doğum günün ve 21 Şubat son­suz­lu­ğa gi­di­şi­nin 52’nci günü.
Bey Camii’nde oku­tu­lan Mev­lüt’te de gör­dük ki se­ven­le­rin, Efe­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Mesut Özak­can, Ön­ce­ki Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız Sayın İlhami Or­te­kin ve dost­la­rın bir kez daha seni anmak ve ön­ce­ki Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Musa İlhan Er­de­mir’i ebe­di­ye­te uğur­la­mak için tek­rar bi­ra­ra­ya gel­di­ler. Son­suz te­şek­kür­ler..
26 Şubat günü al­dı­ğım bir kut­la­ma ise beni hem se­vin­dir­di hem de hüz­nü­mü ar­tır­dı. Demek ki ismin hâlâ yer­yü­zün­de ve Aydın se­ma­la­rın­da do­la­şı­yor­du..
Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di Baş­ka­nı Sayın Özlem Çer­çi­oğ­lu im­za­lı, AYBA ka­na­lıy­la sana gön­de­ri­len doğum günü kut­la­ma kartı beni bu mek­tu­bu yaz­ma­ya yön­len­dir­di. Duy­gu­la­rı­mı ka­mu­oyu ve okur­la­rı­mız­la pay­laş­mak is­te­dim..
Sa­nı­rım bir ka­rı­şık­lık olmuş diye dü­şün­düm..
Her ne kadar yoğun prog­ra­mı ne­de­niy­le ce­na­ze­si­ne biz­zat ka­tı­la­ma­sa da, “Sayın Baş­kan bizi onur­lan­dır­dı ga­li­ba” diye dü­şün­düm..
Emi­nim ha­yat­ta olsan se­vi­nir­din, ama ben se­vi­ne­me­dim..
Çünkü sen hep iyi­den, doğ­ru­dan, gü­zel­den yana oldun ve o yönde eleş­tir­din. Kim­se­ye ey­yam­cı­lık yap­ma­dın, eğil­me­din, bü­kül­me­din, hep iyi yönde eleş­tir­din..
Ken­din için bir şey is­te­me­din..
Hep Aydın’ın kal­kın­ma­sı ve hal­kı­mı­zın iyi­li­ği için ça­ba­la­dın. “Aydın’ın kal­kın­ma­sı için bir çivi ça­ka­nı al­kış­la­rım” dedin..
Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’ni ve Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’ni (bugün 27.​nci ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü) yok­luk­lar için­de sı­fır­dan var eder­ken, ku­rum­sal kim­lik ka­zan­dı­rır­ken, Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nun ku­rul­ma­sı­na ön­cü­lük eder­ken hep ken­din­den ödün ver­din ama mes­le­ği­nin il­ke­le­rin­den ödün ver­me­din..
Biz hep ailecek hep ya­nın­da olduk, ol­ma­ya gay­ret ettik..
Ben ina­nı­yo­rum ki ya­pı­lan her güzel işte, Aydın ve Ay­dın­lı­lar’ın iyi­li­ği, kal­kın­ma­sı için ya­pı­lan her ya­tı­rım için sen ebe­diy­yen Aydın ve Tür­ki­ye se­ma­la­rın­dan biz­le­ri iz­le­ye­cek­sin..
Hu­zur­la gü­lüm­se­yip gök­yü­zün­den AK GÜ­VERCİN KA­NAT­LA­RIY­LA o gü­zel­lik­le­ri al­kış­la­ya­cak­sın..
Kim­se­ye küs­me­din da­rıl­ma­dın..
Sen sana karşı ya­pı­lan­la­rı hep af­fet­tin..
“Aydın için, in­san­lık için” dedin af­fet­tin, si­ne­ye çek­tin..
Sen çok ko­ca­man yü­rek­li bir in­san­dın..
Ne yazık ki yü­re­ğin­den vu­rul­dun..
Çünkü sen çok VEFA‘lı bir dost’tun..
Son­su­za kadar bi­zim­le ve dost­la­rın­la ka­la­cak­sın..
Eşin Ayfer
1 Mart 2016 Salı

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • EMPERYALİZMİN MAŞALARI

  27 Kasım 2017 Yazarlar

  Küresel Emperyalizme hizmet etmeyi vazife edinenlerin siyasi görüşü falan olmaz. Adı üstünde #Uşak bunlar! Uşağın görüşü olduğu nerede görülmüş? Siyaset yapabilmek için, memleketin yönetimine dair fikir üretmek gerek. Bugünün muhalefeti tıpkı mazideki tüm siyasi örgütlerin yaptığı gibi ancak kulaklarına üfleneni aktarmakla meşgul. Memur bunlar, bildiğiniz görevli... Efendilerinin çıkarı uğruna #tellallık yapıyorlar. Bağımsızlık mı dediniz? Bağımsız bir Türkiye"de bu çakalların hepsi işsiz kalır; bu durumda Allah zulüm görmesi muhtem...
 • ÖĞRETMEN NASIL OLMALI DİYE TARTIŞIYORLAR

  27 Kasım 2017 Yazarlar

  Öğretmenliğin nasıl olması gerektiğini öğretmenlerin dışında herkes çok iyi biliyor. Evet, bir milyonluk öğretmen camiası içinde yanlışı olanlar da vardır. Ama eleştiri işi çığırından çıkmış gibi. Hata arayalım denilirken artık nasıl öğretmenlik yapılmalı noktasına gelinmiş durumda. Öğretmen hedef tahtasına oturtulmuş, neresinden vuralım diye aranılıyor sanki. Eğitimle ilgili konular milli eğitim uzmanlarına bırakılmalı. Öyle herkes kafasına göre bir görüntü üzerinden ahkam kesememeli. Bu durum dini konularda da var. Kulaktan dolma bilgiler...
 • Kadının Adı Var

  25 Kasım 2017 Yazarlar

  Kadın, hayattaki en mükemmel enstrümandır. Ama ne yazık ki, her erkek nota bilmez. Demiş #FaridFarjad Kadına şiddete Hayır!... Böyle bir sloganın atılması, hele ki bu tür bir slogan için özel bir gün tahsis edilmesi bile biz erkekler için yeterince utanç verici olsa gerek. Erkeklik sadece Er'il olmak mıdır?... Adam olmayan, erkek olsa ne olur? Fiziksel olarak daha güçlü olmak, zorbalığın gerekçesi olabilir mi? Aynaya baktığında erkek sureti gören ve kendini o sıfatla tanımlayan, yer yer bu sıfata nail olduğu için böbürlenen mâh...
 • Suriye Satrancı

  25 Kasım 2017 Yazarlar

  Rusya, YPG kartını gösterip, esedi masaya oturtmak istiyor. ABD den sonra Rusya da Ypg yi tanıyor, muhatap alıyor. Rusya, bölgede sürekli imtiyaz elde ediyor. Suriyede ABD ve Rusya örtülü bir ittifak içinde. Suriye ABD ve Rusya arasında nüfuz paylaşımına uğradı. Bugün yaptıkları bu planı uygulamaya koymak. Türkiye gelecekte başına bela olabilecek bir oluşuma engel olma gayretinde. Şii duvarını aşamadık. Bari pkk duvarına engel olalım çabasındayız. Bu sadece bizim derdimiz. ABD ve Rusya için ise stratejik hedef Bugün kısmi işbirlikler...