logo

03 Mart 2016

VEFA…


Serbest Köşe
serbestkose@mucadele.com.tr

(AYFER ÇEZİK)

Eşim Mus­ta­fa ÇEZİK’e mek­tu­bum­dur.
Mus­ta­fa, 21 Şubat senin doğum günün ve 21 Şubat son­suz­lu­ğa gi­di­şi­nin 52’nci günü.
Bey Camii’nde oku­tu­lan Mev­lüt’te de gör­dük ki se­ven­le­rin, Efe­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Mesut Özak­can, Ön­ce­ki Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız Sayın İlhami Or­te­kin ve dost­la­rın bir kez daha seni anmak ve ön­ce­ki Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Musa İlhan Er­de­mir’i ebe­di­ye­te uğur­la­mak için tek­rar bi­ra­ra­ya gel­di­ler. Son­suz te­şek­kür­ler..
26 Şubat günü al­dı­ğım bir kut­la­ma ise beni hem se­vin­dir­di hem de hüz­nü­mü ar­tır­dı. Demek ki ismin hâlâ yer­yü­zün­de ve Aydın se­ma­la­rın­da do­la­şı­yor­du..
Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di Baş­ka­nı Sayın Özlem Çer­çi­oğ­lu im­za­lı, AYBA ka­na­lıy­la sana gön­de­ri­len doğum günü kut­la­ma kartı beni bu mek­tu­bu yaz­ma­ya yön­len­dir­di. Duy­gu­la­rı­mı ka­mu­oyu ve okur­la­rı­mız­la pay­laş­mak is­te­dim..
Sa­nı­rım bir ka­rı­şık­lık olmuş diye dü­şün­düm..
Her ne kadar yoğun prog­ra­mı ne­de­niy­le ce­na­ze­si­ne biz­zat ka­tı­la­ma­sa da, “Sayın Baş­kan bizi onur­lan­dır­dı ga­li­ba” diye dü­şün­düm..
Emi­nim ha­yat­ta olsan se­vi­nir­din, ama ben se­vi­ne­me­dim..
Çünkü sen hep iyi­den, doğ­ru­dan, gü­zel­den yana oldun ve o yönde eleş­tir­din. Kim­se­ye ey­yam­cı­lık yap­ma­dın, eğil­me­din, bü­kül­me­din, hep iyi yönde eleş­tir­din..
Ken­din için bir şey is­te­me­din..
Hep Aydın’ın kal­kın­ma­sı ve hal­kı­mı­zın iyi­li­ği için ça­ba­la­dın. “Aydın’ın kal­kın­ma­sı için bir çivi ça­ka­nı al­kış­la­rım” dedin..
Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’ni ve Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’ni (bugün 27.​nci ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü) yok­luk­lar için­de sı­fır­dan var eder­ken, ku­rum­sal kim­lik ka­zan­dı­rır­ken, Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nun ku­rul­ma­sı­na ön­cü­lük eder­ken hep ken­din­den ödün ver­din ama mes­le­ği­nin il­ke­le­rin­den ödün ver­me­din..
Biz hep ailecek hep ya­nın­da olduk, ol­ma­ya gay­ret ettik..
Ben ina­nı­yo­rum ki ya­pı­lan her güzel işte, Aydın ve Ay­dın­lı­lar’ın iyi­li­ği, kal­kın­ma­sı için ya­pı­lan her ya­tı­rım için sen ebe­diy­yen Aydın ve Tür­ki­ye se­ma­la­rın­dan biz­le­ri iz­le­ye­cek­sin..
Hu­zur­la gü­lüm­se­yip gök­yü­zün­den AK GÜ­VERCİN KA­NAT­LA­RIY­LA o gü­zel­lik­le­ri al­kış­la­ya­cak­sın..
Kim­se­ye küs­me­din da­rıl­ma­dın..
Sen sana karşı ya­pı­lan­la­rı hep af­fet­tin..
“Aydın için, in­san­lık için” dedin af­fet­tin, si­ne­ye çek­tin..
Sen çok ko­ca­man yü­rek­li bir in­san­dın..
Ne yazık ki yü­re­ğin­den vu­rul­dun..
Çünkü sen çok VEFA‘lı bir dost’tun..
Son­su­za kadar bi­zim­le ve dost­la­rın­la ka­la­cak­sın..
Eşin Ayfer
1 Mart 2016 Salı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  AŞURE...

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • HANIM AĞA…

  21 Ekim 2017 Yazarlar

  Ağa, büyük erkek kardeş, ağabey olarak bilindiği, babacan ve mert kimselere de kullanıldığı gibi, Hanım Ağa da, erkek ağanın kadın modeli anlamında da kullanılabiliyor. Diğer taraftan Türk devletinde askeri ve sivil kuruluşlarda kullanılan bir unvan olan Ağa, Moğolca büyük erkek kardeş manasındaki “aka” kelimesinden Türkçeleştiği, bu manasından başka bazı lehçelerde baba, dede, amca, dayı, abla gibi yaşça büyük akrabalar için kullanılabildiği ifade edilmektedir. EFELERİN BOĞA GÜREŞİ AĞASI ZELİHA KAYA İLK “HANIM AĞA” SEÇİLDİ Aydın...
 • TATLI TELAŞLAR

  21 Ekim 2017 Yazarlar

  Of! Her şey aynı. Akşam yatıyorsun aynı yatak, aynı yastık. Sabah kalkıyorsun aynı oda, aynı ev. Annen aynı, baban aynı. Okul aynı, iş aynı. Hayat aynı. Nasıl sıkılmayayım? Diyeceğimi sanıyorsanız aldanıyorsunuz sevgili okurlarım. Çünkü ben, hayat ne kadar monoton ilerlese de içerisinde küçük ve tatlı heyecanların da var olduğunun bilincindeyim. Hatta inanmayacaksınız ama bazı formalitelerin insanı mutlu ettiğine bile tanık oldum. Evet bugünkü konumuz insanı bir sevgi kelebeğine dönüştüren sevimli formaliteler. Hazırsanız başlayalım. Takip ede...
 • VİCDANINIZA YAKIN GÖZLÜĞÜ TAKIN

  20 Ekim 2017 Yazarlar

  Merhabalar Sevgili Okurlarım, Bugün sizinle güzel ülkemin çözülememiş meselelerinden biri olan eğitim ve sınav sistemiyle ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Hayatın kendisi her gün değiştikçe ekonomi, ticaret, kültür, medya ve eğitim gibi sistemlerin de hepsi geleneksel modellerden çıkıp çağa ayak uydurmak mecburiyetindeler. Özellikle eğitim ve buna bağlı olarak gelişen sınav sistemimiz değişe değişe bir hal oldu. Teoride düşünülen ile pratikte uygulananlar arasında...
 • V1 CHALLENGE …

  20 Ekim 2017 Yazarlar

  V1 Challenge, 2011 yılında başlamasına rağmen kullanılan otomobiller, yarış biçimi, şehir içi yarışları ve ödüllendirme sistemiyle Türk motorsporlarında büyük ilgi uyandırdığı, temelleri Volkan Işık tarafından atılan V1 Challenge gerek kullanılan Volkicar isimli araçlar, gerekse koşuların şehir içlerinde yapılması büyük ölçüde etkili olduğu, V1 Challenge toplam yedi yarıştan oluştuğu ve yarışlar kendi aralarında üç farklı biçime ayrıldığı şeklinde ifade edilir. 2017 V1 CHALLENGE YARIŞINI AYDINLILAR İLGİ İLE İZLEDİ Aydın'ın Efeler il...