logo

03 Mart 2016

VEFA…


Serbest Köşe
serbestkose@mucadele.com.tr

(AYFER ÇEZİK)

Eşim Mus­ta­fa ÇEZİK’e mek­tu­bum­dur.
Mus­ta­fa, 21 Şubat senin doğum günün ve 21 Şubat son­suz­lu­ğa gi­di­şi­nin 52’nci günü.
Bey Camii’nde oku­tu­lan Mev­lüt’te de gör­dük ki se­ven­le­rin, Efe­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Mesut Özak­can, Ön­ce­ki Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız Sayın İlhami Or­te­kin ve dost­la­rın bir kez daha seni anmak ve ön­ce­ki Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Musa İlhan Er­de­mir’i ebe­di­ye­te uğur­la­mak için tek­rar bi­ra­ra­ya gel­di­ler. Son­suz te­şek­kür­ler..
26 Şubat günü al­dı­ğım bir kut­la­ma ise beni hem se­vin­dir­di hem de hüz­nü­mü ar­tır­dı. Demek ki ismin hâlâ yer­yü­zün­de ve Aydın se­ma­la­rın­da do­la­şı­yor­du..
Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di Baş­ka­nı Sayın Özlem Çer­çi­oğ­lu im­za­lı, AYBA ka­na­lıy­la sana gön­de­ri­len doğum günü kut­la­ma kartı beni bu mek­tu­bu yaz­ma­ya yön­len­dir­di. Duy­gu­la­rı­mı ka­mu­oyu ve okur­la­rı­mız­la pay­laş­mak is­te­dim..
Sa­nı­rım bir ka­rı­şık­lık olmuş diye dü­şün­düm..
Her ne kadar yoğun prog­ra­mı ne­de­niy­le ce­na­ze­si­ne biz­zat ka­tı­la­ma­sa da, “Sayın Baş­kan bizi onur­lan­dır­dı ga­li­ba” diye dü­şün­düm..
Emi­nim ha­yat­ta olsan se­vi­nir­din, ama ben se­vi­ne­me­dim..
Çünkü sen hep iyi­den, doğ­ru­dan, gü­zel­den yana oldun ve o yönde eleş­tir­din. Kim­se­ye ey­yam­cı­lık yap­ma­dın, eğil­me­din, bü­kül­me­din, hep iyi yönde eleş­tir­din..
Ken­din için bir şey is­te­me­din..
Hep Aydın’ın kal­kın­ma­sı ve hal­kı­mı­zın iyi­li­ği için ça­ba­la­dın. “Aydın’ın kal­kın­ma­sı için bir çivi ça­ka­nı al­kış­la­rım” dedin..
Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’ni ve Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’ni (bugün 27.​nci ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü) yok­luk­lar için­de sı­fır­dan var eder­ken, ku­rum­sal kim­lik ka­zan­dı­rır­ken, Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nun ku­rul­ma­sı­na ön­cü­lük eder­ken hep ken­din­den ödün ver­din ama mes­le­ği­nin il­ke­le­rin­den ödün ver­me­din..
Biz hep ailecek hep ya­nın­da olduk, ol­ma­ya gay­ret ettik..
Ben ina­nı­yo­rum ki ya­pı­lan her güzel işte, Aydın ve Ay­dın­lı­lar’ın iyi­li­ği, kal­kın­ma­sı için ya­pı­lan her ya­tı­rım için sen ebe­diy­yen Aydın ve Tür­ki­ye se­ma­la­rın­dan biz­le­ri iz­le­ye­cek­sin..
Hu­zur­la gü­lüm­se­yip gök­yü­zün­den AK GÜ­VERCİN KA­NAT­LA­RIY­LA o gü­zel­lik­le­ri al­kış­la­ya­cak­sın..
Kim­se­ye küs­me­din da­rıl­ma­dın..
Sen sana karşı ya­pı­lan­la­rı hep af­fet­tin..
“Aydın için, in­san­lık için” dedin af­fet­tin, si­ne­ye çek­tin..
Sen çok ko­ca­man yü­rek­li bir in­san­dın..
Ne yazık ki yü­re­ğin­den vu­rul­dun..
Çünkü sen çok VEFA‘lı bir dost’tun..
Son­su­za kadar bi­zim­le ve dost­la­rın­la ka­la­cak­sın..
Eşin Ayfer
1 Mart 2016 Salı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Marinevo...

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Marinevo…

  24 Haziran 2017 Yazarlar

  Ticaretle uğraşma isteği küçük yaşlardan beri benimle büyüyen ve özümde vazgeçemediğim bir sevda idi. İnternete olan ilgimle sevdiğim işi bütünleştirince de bugün ki e-ticaret markamı kurmak nasip oldu. 2014 Temmuz’dan bu yana kendi çabalarımla bugünlere ulaştım. ‘Tek kişilik Dev Kadro’ diye haberim bile yapıldı, gerçekten de öyle tek başıma nice çetin yolları aşıp, e-ticaretin her detayını bizzat tecrübe ederek bu süreci layığıyla yönetmeye çalıştım. Hayatımdan öylesine büyük fedakarlıklar yaptım ki işime olan sadakatim pekişti. Bu sayede e-ti...
 • BAYRAM ŞEKERİ…

  24 Haziran 2017 Yazarlar

  Bayram şekeri dendiğinde genellikle dini bayramlarda konuklara sunulan ve bayramlarda akraba ve dostlara götürülen envaiçeşit şeker veya çikolata türleri olarak biliyoruz. Ramazan Bayramı ya da Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başlar ve envaiçeşit bayram şekerleri tezgahlarda yerini alır. BAYRAM ÖNCESİ ŞEKER SATIŞLARI ARTI Aydın’ın Efeler ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi şeker satışlarında artış olduğu bildirildi. Bayram şekerleri tezgahları süslerken son üç günde şeker satışlarında artış olduğunu belirten esnaf Hande Güleç,...
 • Nice Bayramlara…

  23 Haziran 2017 Yazarlar

  Bir Ramazan ayı daha göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Allah oruç tutanların oruçlarını kabul etsin. Hepimizi nice Ramazanlara sağlık, huzur ve ağız tadıyla eriştirsin İnşallah. Sağ olana, sağlıklı olana Ramazan ve oruç, huzur ve ibadet ferahlığı verir. Ama ne yazık ki bu Ramazan ayını ülkemizde, Ortadoğu'da ve dünyada huzur içinde geçirdiğimizi söylemek mümkün değil. Herşeyden önce, Ramazan ayı boyunca ülkemizde şehit haberleri peş peşe gelmeye devam etti. Şırnak Uludere'de düşen helikopterimizde bulunan Tümgeneral Aydoğan Ay...
 • ZEYTİN…

  23 Haziran 2017 Yazarlar

  Zeytin ağaçların dane meyveleri gerek sofralık gerekse yağlık olarak işlenip değerlendirilebilen bir tarım ürünüdür. Dünyada zeytin bitkisinin iklim istekliliği nedeniyle zeytincilik genelde, Akdeniz’de kıyısı olan ülkeler İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Tunus, Suriye, Fas, Fransa ve Portekiz’de üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda zeytinyağı ve sofralık zeytin gibi zeytin ürünlerine artan talep nedeniyle zeytinciliğin sadece Akdeniz’e kıyı olan ülkelerde değil, Akdeniz iklimi gösteren Avustralya, Arjantin, Şili, Meksika, Peru gi...