logo

03 Mart 2016

VEFA…


Serbest Köşe
serbestkose@mucadele.com.tr

(AYFER ÇEZİK)

Eşim Mus­ta­fa ÇEZİK’e mek­tu­bum­dur.
Mus­ta­fa, 21 Şubat senin doğum günün ve 21 Şubat son­suz­lu­ğa gi­di­şi­nin 52’nci günü.
Bey Camii’nde oku­tu­lan Mev­lüt’te de gör­dük ki se­ven­le­rin, Efe­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Mesut Özak­can, Ön­ce­ki Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız Sayın İlhami Or­te­kin ve dost­la­rın bir kez daha seni anmak ve ön­ce­ki Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Musa İlhan Er­de­mir’i ebe­di­ye­te uğur­la­mak için tek­rar bi­ra­ra­ya gel­di­ler. Son­suz te­şek­kür­ler..
26 Şubat günü al­dı­ğım bir kut­la­ma ise beni hem se­vin­dir­di hem de hüz­nü­mü ar­tır­dı. Demek ki ismin hâlâ yer­yü­zün­de ve Aydın se­ma­la­rın­da do­la­şı­yor­du..
Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di Baş­ka­nı Sayın Özlem Çer­çi­oğ­lu im­za­lı, AYBA ka­na­lıy­la sana gön­de­ri­len doğum günü kut­la­ma kartı beni bu mek­tu­bu yaz­ma­ya yön­len­dir­di. Duy­gu­la­rı­mı ka­mu­oyu ve okur­la­rı­mız­la pay­laş­mak is­te­dim..
Sa­nı­rım bir ka­rı­şık­lık olmuş diye dü­şün­düm..
Her ne kadar yoğun prog­ra­mı ne­de­niy­le ce­na­ze­si­ne biz­zat ka­tı­la­ma­sa da, “Sayın Baş­kan bizi onur­lan­dır­dı ga­li­ba” diye dü­şün­düm..
Emi­nim ha­yat­ta olsan se­vi­nir­din, ama ben se­vi­ne­me­dim..
Çünkü sen hep iyi­den, doğ­ru­dan, gü­zel­den yana oldun ve o yönde eleş­tir­din. Kim­se­ye ey­yam­cı­lık yap­ma­dın, eğil­me­din, bü­kül­me­din, hep iyi yönde eleş­tir­din..
Ken­din için bir şey is­te­me­din..
Hep Aydın’ın kal­kın­ma­sı ve hal­kı­mı­zın iyi­li­ği için ça­ba­la­dın. “Aydın’ın kal­kın­ma­sı için bir çivi ça­ka­nı al­kış­la­rım” dedin..
Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’ni ve Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’ni (bugün 27.​nci ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü) yok­luk­lar için­de sı­fır­dan var eder­ken, ku­rum­sal kim­lik ka­zan­dı­rır­ken, Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nun ku­rul­ma­sı­na ön­cü­lük eder­ken hep ken­din­den ödün ver­din ama mes­le­ği­nin il­ke­le­rin­den ödün ver­me­din..
Biz hep ailecek hep ya­nın­da olduk, ol­ma­ya gay­ret ettik..
Ben ina­nı­yo­rum ki ya­pı­lan her güzel işte, Aydın ve Ay­dın­lı­lar’ın iyi­li­ği, kal­kın­ma­sı için ya­pı­lan her ya­tı­rım için sen ebe­diy­yen Aydın ve Tür­ki­ye se­ma­la­rın­dan biz­le­ri iz­le­ye­cek­sin..
Hu­zur­la gü­lüm­se­yip gök­yü­zün­den AK GÜ­VERCİN KA­NAT­LA­RIY­LA o gü­zel­lik­le­ri al­kış­la­ya­cak­sın..
Kim­se­ye küs­me­din da­rıl­ma­dın..
Sen sana karşı ya­pı­lan­la­rı hep af­fet­tin..
“Aydın için, in­san­lık için” dedin af­fet­tin, si­ne­ye çek­tin..
Sen çok ko­ca­man yü­rek­li bir in­san­dın..
Ne yazık ki yü­re­ğin­den vu­rul­dun..
Çünkü sen çok VEFA‘lı bir dost’tun..
Son­su­za kadar bi­zim­le ve dost­la­rın­la ka­la­cak­sın..
Eşin Ayfer
1 Mart 2016 Salı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Çözün Çözebilirseniz

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • AYDINLI ŞAİR MEHMET IŞILAK ve ŞİİRLERİ

  27 Nisan 2017 Yazarlar

  Duygular galip gelirse, akıl çıkar gider, Yangın olur yakar, deprem gibi yıkar gider. Akıl gittiğinde, kargaşa ortaya çıkar, Nefis keyif çatar, şeytan sırıtarak bakar. Mantık tarumar olur, hisler baskın gelince, Doğruları oturtamazsın, yerli yerinde. Bu özgün dizelerin sahibi Aydınlı şair Mehmet Işılak’tır. Mehmet Işılak’ın şiirlerini ara sıra Aydın Efesi ve bizim Sarızeybek dergilerinde okuyorum. Geçenlerde Fuat Gürsoy’la bir araya gelirken Aydınlı şair ve aynı zamanda öğretmen olan Mehmet Işılak’ın yazıhanesine de uğradık. Mehm...
 • Penguen

  26 Nisan 2017 Yazarlar

  Özellikle kapak karikatürleri ve muhalif duruşuyla milyonlarca insanımızın takdirini toplayan en ünlü mizah dergilerinden Penguen dergisi kapanmış. Üstelik kapanış mesajında "Keşke dergi, Facebook’taki like’larla çıkabilseydi." diyor. Bence bu cümle, tüm bağımsız veya muhalif, yani yandaş olmayan gazetelerin, dergilerin durumunu özetliyor. Tabii ki bizim çizgimizdeki yerel gazeteler de buna dahil. Kimse kusura bakmasın ama, bu ülkenin yarısı, yani HAYIR diyen milyonlarca insan (en az 20 milyon), Penguen'in satış rakamlarını Bin'li raka...
 • İşsizlik Rakamları

  26 Nisan 2017 Yazarlar

  İşsizlik rakamları her ne hikmetse 16 Nisan Referandumu'ndan hemen sonra açıklandı. Önce değil. Açıklanan işsizlik oranları oldukça ürkütücü. Milyonlarca işsiz ordumuza yenileri katılıyor her gün. Sandıktan türlü çeşitli yöntemlerle kılpayı evet çıkarmayı başardıklarına göre, bütün yetkiler tek elde toplandığına, göre, "Evet çıkarsa Türkiye uçacak, ekonomi düzelecek" diye söz verdiklerine göre, şimdi hiçbir bahaneleri yok. Tüm yetki mevcut. İster yasa, ister KHK. İşsizliği çözmek için ne gerekiyorsa yapabilirler. Hiçbir eng...
 • ÇÖP KONTEYNERİ…

  25 Nisan 2017 Yazarlar

  Çöp konteynerlerine yeni yeraltı çöp konteynerleri de eklenmesiyle eski tip standart çöp biriktirme ve toplama alışkanlıklarına yenilikçi çözümler sunulmaya başlandı. Yeraltı çöp konteynerleri, yer yüzeyinde görünen kısmı isteğe göre büyük veya küçük ebatta çöp kutularından ve bu çöp kutularının yeraltında kendinden 10-15 kat büyük bir haznesinden oluşan kompakt bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Yeraltı çöp konteynerlerinin yüzeyde görünen kısmı estetik görünümüyle yaşam alanlarının güzelliğine katkı sağlarken, çöpler yerin altında s...