logo

24 Şubat 2007

“YEŞİL KART BEDELLERİ ÖDENMEYE DEVAM EDİYOR”

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Yeşil kart ilaç bedelleri ödenmeye de vam edilmektedir” dedi.Bakan Akdağ, Hatay Milletvekili Züheyir Am ber’in soru önergesini yazılı olarak ce vaplandırdı. “Münferit olarak bazı ec zanelerin geçmiş aylara ait Yeşil Kart ilaç bedellerini alamamaları, evrak ek sikliğinden ve ilaç tutarlarının incelen mesinin zaman almasından kaynak lanmaktadır” ifadelerini kullanan Ba kan Akdağ, “Bu olumsuzluğu gider mek üzere genelge yayımlanarak vali liklere gerekli talimat verilmiştir. Ayrı ca Eczacı Oda Başkanlarından da ko misyon incelemelerine gerektiğinde destek vermeleri istenilmiştir. Kaldı ki 6 Şubat tarihi itibariyle muaccel olan yeşil kart ilaç borçlarının tama mının ödeneği gönderilmiştir” ifade lerine yer verdi.2002 yılında yeşil kart harcamalarının genel bütçe içindeki payı nın yüzde 0.7 iken, 2006 yılında bu ora nın yüzde 1.8’e yükseldiğini hatırlatan Bakan Akdağ, “Bilindiği gibi daha ön ceki dönemlerde yeşil kartlı hastala rın ilaç bedelleri ödenmezken 2005 yı lından itibaren yeşil kart sahibi vatandaşlarımızın ilaç bedelleri de karşılanmaya başlanmıştır. Sağlıkta dönüşüm programımızın temellerinden birisi de insanımızın sağlık hizmetlerine kolay erişmesini sağlamaktır. Bu amaçla yeşil kartlı vatan daşlarımız, tıpkı devlet memurları gibi ilaçlarını istedikleri eczanelerden almaya başlamıştır. Önceki dönemlerde yeşil kartlı hastalarımız, ücretsiz muayene ol makta iken ilaçlarını ücretini ödeyerek veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vak fından temin etmekte idi. Bu vatandaşlarımız ödeme güçlerinin yeterli olmaması ne deniyle çoğu zaman ilaçlarını düzenli olarak alamamaktaydılar. Hükümetimiz, ye şil kartlı hastaların ayakta tedavi bedellerinin ödenmesi uygulaması ile bu va tandaşlarımızın ilaçlarını kolaylıkla almaları sağlandığı gibi ülkemizdeki tüm ec zaneler kazançlı çıkmışlardır” dedi. Bakan yazılı cevabında Bakanlığın bütçesinde bir küçülmenin söz konusu olmadığını da ifade ederken şu ifadelere yer verdi:”Geçen yılki bütçenin yeşil kart ve sağlık meslek liseleri ödenekleri çıkatıldıktan sonraki kalan miktarı ile mukayese yapıldığında bakanlığımızın bütçesinde azalma olmadığı gö rülmektedir”.
(Derleme)

Share