logo

25 Ocak 2007

TÜRKİYE KERKÜK POLİTİKASI DEĞİŞMEDİ!

Türkiye, Irak’ın parçalanmaması konu sundaki kararlı tavrını sürdürürken, olası bir parçalanmanın, Irak’ı içindeki kargaşayı artır ması ve bölgeyi daha sorunlu hale getirme sinden endişe ediliyor. Türk askerinin Kuzey Irak’a 16. kez girdiği, ancak yeniden böyle bir tezkere kararının alınma sının ise zaman içinde ortaya çıkacağı belirtili yor.
Türkiye, Irak ve Kerkük politikalarında önümüzdeki günlerde bugün olduğu gibi karar lılığını sürdürecek. Irak’ ın parçalanmasının böl gedeki dengeleri alt-üst ederken Irak’ta da için den çıkılmaz bir hali or taya çıkaracağı görü şünde olan Türkiye, böl gede barış, istikrar ve huzur ortamının sağlan ması için bugüne kadar yürüttüğü siyasetinde de ısrarcı olacak. Bunun için önümüzdeki günler de yeni görüşmeler ve yeni adımlar da atıla cak.
Öte yandan Türki ye, bölgede yeni adım lar atma kararlılığını da önümüzdeki dönemde sürdürecek. Bu çerçeve de Irak sınırında, Tela fer’in kuzeyinde bugüne kadar açılmayan ikinci sınır kapısı Ovacık’ın açılması ile ilgili çalış maları hızlandıracak.
Türkiye’ye Kerkük’ te bugüne kadar yaşa nan ve zaman zaman sıcak bir atmosfere bürü nen Kerkük ile ilgili ge lişmeleri de yakından izlemeye devam ede cek.
Özellikle anayasa nın halkoyu na sunulma ması konu sundaki hassasiyetini önümüz deki dönemde de vurgu layacak olan Türkiye, Lozan’da çizilen çerçe vede gerekli tüm giri şimleri ve hassa siyetle rini de muhatapla rına hatırlatacak.
(İHA)

Share