logo

01 Eylül 2007

Kalan işlerle uğraşacaklar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan 60. hü kümetin en öncelikli konusunu yeni anayasanın hazırlanması oluştu rurken yargıda reform, nükleer enerji gibi birçok hassas konu da Hükümet’in diğer öncelikleri arasında yer alacak.
Uzun süredir ağır bir şekilde ilerleyen AB müzakere sürecinin hızlandırılması, kayıt dışı istihdamla mücadele, bürokrasinin azaltılması, sosyal yapının güçlendirilmesi, istihdam politikaları ve özellikle son dönemlerde artan su sorunu gibi konular da yarın TBMM’de okunacak Hükümet Progra m’ında yer alacak. 60. Hükümet’i, yürürlük tarihi 1 Ocak 2008’e ertelenen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası” başta olmak üzere birçok yasal düzenleme de bekliyor.
Yarın TBMM’de okunacak olan hükümet programının ana çerçevesini AKP’nin seçim beyannamesi oluştura cak. Yargı reformundan yeni anayasaya, ekonomiden sosyal yapıya dair düzen lemelere, çalışma hayatından yerel yönetimlerin güçlendirilmesine kadar birçok alanda vaatler içeren beyanna menin vaatler hükümet programında yer alacak. Önümüzdeki dönemde hükümeti bekleyen
İLK İŞ SİVİL ANAYASA
Seçimlerin hemen ardından hazır lanmasına başlanan ve AKP yönetimi nin halen üzerinde çalıştığı yeni Anaya sa, yeni hükümetin en öncelikli konuları arasında yer alacak. “Devlet-toplum-bi rey arasındaki ilişkileri hak, özgürlük ve sorumluluk temelinde düzenleyen bir toplumsal sözleşme niteliğinde” şeklin de tanımlanan yeni Anayasa’nın yanı sı ra diğer birçok yasal düzenleme de ya pılacak.
Özellikle temel hak ve özgürlükler konusunda Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Kopenhang Siyasi Kriterlerine tam uyum sağlamak hedefi de yer alacak. Sivil toplumun güçlendirilmesine dair konular hükümet programında yer alacak konular arasında.
YARGI REFORMU GELİYOR
Yargı konusunda “Geciken adalet adaletsizliktir” anlayışına sahip olacak olan hükümet bu konuda ilk olarak ihtilafları önlemek amacıyla uyuşmazlık ların hızlı ve basit şekilde giderilmesi, vatandaşların devlet kurumlarıyla olan ihtilaflarının mahkemeye gidilmeden çözümlenmesi, genel bütçeden yargıya ayrılacak paranın artırılması, davaların gereksiz yere uzamasının engellenme sini amaçlayan yasal düzenlemeler yapılacak.
Ayrıca infaz hizmetlerinde tutuklu ve hükümlülerin kaldığı mekanların ayrılması ve kişilerin idari kararlarla kamu haklarından mahrum bırakılma ması gibi önlemler de hükümetin önümüzdeki dönemde gerçekleştirece ği reformlar arasında.
SİYASET YENİDEN YAPILANDIRILACAK
Siyasetin yeniden yapılandırılması adı altında siyasi partilerin hesapları ve adayların harcamalarına şeffaflık ve denetlenebilirlik getirilmesi de 60. hü kümetin hedefleri arasında yer alacak. Milletvekillerinin dokunulmazlığı ko nusunda ise başta hazırlanan yeni Ana yasa olmak üzere nasıl bir düzenleme yapılacağı ise merak ediliyor.
EKONOMİDE 2013 HEDEFİ
2013 yılında kişi başına geliri 10 bin dolara, satın alma gücü paritesine göre 15 bin dolara ve milli geliri 800 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen hükümet işsizlik oranını düşürmeyi ve ihracatı 200 milyar doların üzerine ve turizm ge lirlerini de 40 milyara dolara çıkarmayı hedefliyor. Yeni hükümetin ekonomi ala nında yapacağı işler arasında vergilerin sadeleştirilmesi, KOBİ’lerin kayıtlı siste me geçmesi, bölgesel ve sektörel teşvik politikalarının uygulanması olacak.
Yeni Elektronik Haberleşme Kanunu ve Telekomünikasyon Kurumunun dü zenlemeleriyle yatırımcılar ve kullanıcı lar için cazip fiyatlar oluşturulması düşünülürken Telekomünikasyon sektö ründeki serbestleşme hızlandırılacak.
NÜKLEER ENERJİ İÇİN YASAL DÜZENLEME
60. hükümet enerji alanıyla ilgili birçok düzenlemeyi de yaşama geçire cek. Elektrik üretim ve dağıtımın özel leştirilmesi bağlamında hukuki düzenle meler yapılacak. Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya doğal gaz boru hattı projesi gerçekleşmesi için çabalar sürdürülecek. Avrupa elektrik sistemine entegrasyona ilişkin çalışma lar tamamlanacak. Türkiye-Yunanistan arasında yılda 12 Milyar metreküp kapasiteli doğalgaz boru hattı devreye alınacak. Nükleer enerji konusunda ise yasal düzenlemeler yapılacak.
BEKLEYEN YASALAR
Öte yandan 60. hükümeti birçok çıkarılacak yasa da bekliyor. Yasaların başında yürürlük Anayasa Mahkeme si’nin, bazı maddelerini kamu çalışanları yönünden iptalinin ardından, yeni bir düzenleme yapılması için yasanın yürür lüğü 1 Ocak 2008’e ertelediği “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası” geliyor. IMF ile yürütülen anlaş maların koşulları arasında da yer alan yasa için nasıl bir düzenleme yapılacağı merak konusu.
Hükümetin gündemini oluşturacak bir başka yasa ise uzun süredir çalış maları devam eden Sendikalar Yasa Tasarısı Taslağı ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasa Tasarısı Taslağı olacak. Sendikalar, 1982 Anayasası’n dan sonra hazırlanan 2821 Sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası’nın kısıtlayıcı hükümler içerdiği gerekçesiy le değiştirilmesini talep ediyor.
(Derleme)

Share