logo

27 Ocak 2007

“İKİ TARAFTA EŞİT DAVRANMALI!”

KKTC 1. Cumhurbaş kanı Rauf Denktaş, Kıb rıs’ın sanki üniter bir Rum Cumhuriyeti’ymiş gibi ele alındığını ifade ederek, “Eğer AB, ABD ve garan tör İngiltere, Kıbrıs mesele sinin kalıcı çözümünü isti yorlarsa, Kıbrıs’ta denge sizliği ortadan kaldırıp, her iki tarafa eşit muamele yap mak gereğini kabul etmeli dirler” dedi.
Denktaş, Türk Ocakla rı Antalya Şube Başkanlığı ile Kıbrıs Türk Kütür Der neği’nin Falez Otel’de ortak laşa düzenlediği basın top lantısında konuştu. Kıbrıs sorununun siyasi olduğunu belirten Denktaş, ABD’nin, Kıbrıs sorununun çözümü nü, Kıbrıs’ın Yunanistan’a verilmesi ve NATO üyesi Türkiye’nin gücendirilme mesine bağlı bir formül üze rinde gördüğünü söyledi. Uluslararası antlaşmalarla kurulmuş olan Kıbrıs Cum huriyeti’nin iki eşit halk ara sında bir ortaklık olduğu nun dikkate alınmadığını belirten Denktaş, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi kendini yok etmemesi için özel şartlarla meydana ge tirildiğine bakmıyorlar. Bu özel şartlar arasında yeralan Kıbrıs’ın kendi kaderini tayin etme hak kını kullanarak, Yunanis tan ile birleşmesinin ya saklandığı göz ardı edil mektedir. Kıbrıs sanki üniter bir Rum cumhuri yetiymiş gibi ele alın mıştır. Bugüne kadar me selenin halledilmemesi bundandır. Ortaklığı yık mış olan Rum, bugüne ka dar meseleye böyle bak masının kendi lehine oldu ğunu bilmektedir ve bu konumdan uzaklaşma maktadır. 43 yıldır teşhis koymaksızın hastalığa reçete yazılmaktadır. En son reçete Türkiye’yi ada dan çıkartacak olan, Kıb rıs Türkleri’ni 5-10 yıl içerisinde mahfedecek olan Annan Planı’dır. Kıb rıs meselesi 1964’ten itiba ren Rum idaresinin meş ru hükümet olarak tanın mış olması nedeniyle dü ğümlenmiştir” dedi.
2, 3 yıldır Kıbrıs soru nunun çok tehlikeli bir çiz gide durduğunu söyleyen Denktaş şunları söyledi: “Eğer AB, ABD ve garan tör İngiltere Kıbrıs mese lesinin kalıcı çözümünü istiyorlarsa Kıbrıs’ta yar atmış oldukları dengesiz liği ortadan kaldırıp, her iki tarafa eşit muamele yapmak gereğini kabul et melidirler. Tekrar salim bir noktaya gelebilmek için Türk hükümetinin, AB ve tüm dünyaya KKTC’nin kırmızı çizgisi ni açıkça duyurması gere kir. Bu kırmızı çizgi eşit liğe, dengeye, Kıbrıs’ın gerçeklerine dayalı bir çizgidir. Bu TBMM’de iki kez onaylanmıştır ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ı kabulünde bu nu bütün dünyaya du yurmuştur. Kıbrıs’ta eşit egemen, kendi kaderini tayin hakkı olan iki halk vardır. Bunların devlet leri vardır ve Kıbrıs’ın üzerinde de Türk-Yunan dengesi vardır, Lozan den gesi vardır. Bunları kabul etmeyen bir uzlaşma ge çerli değildir. Kalıcı bir antlaşma olabilmesi için Rum tarafının yırtıp ata mayacağı, sağlam zemin de egemenliğe dayalı bin antlaşma lazımdır. O da Sezer’in izah ettiği antlaş madır. Kıbrıs meselesi anayasal bir sorun değil dir. Rumların Yunanistan ile birlikte 125 yıldır Kıb rıs’ı Yunan yapma siyase tinin bir soncudur. Türk tarafına kalan ya buna bo ğun eğmektir ya da bunu 23 yıldır engellemiş olan ve hakkımız olan egemen liği sonuna kadar savuna cağımızı dünyaya duyurmaktır”
(İHA)

Share