logo

02 Mart 2007

İÇİŞLERİ KOMİSYONU’NDA KİTAP FIRLATILDI!

TBMM İçişleri Komisyonu’nda benimsenen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının müzakereleri sırasında tartışma yaşandı. CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu, Komisyon Başkanı Ziyaeddin Akbulut’u keyfi yönetim uygulamakla suçlayarak içtüzük attı.

Tasarını müzakerelerisırasında Komisyon Başkanı Akbulut’un gündemi milletvekillerine danışmadan değiştirmesini eleştirdiğini hatırlatan Kesimoğlu, ”Ancak kendisi bana, ‘seni Almanya’ya gönderdim hala sinirlerin yatışmamış’ dedi. Kesimoğlu, “Ben Başkanın kesesinden değil, devletin kesesinden gittim Almanya’ya. Keyfi yönetiminizi protesto için size içi boş bir TBMM İçtüzüğü hediye ediyorum. İçini istediğiniz gibi doldurun. Bu, devletin valisiyken parti otobüsünün üzerine çıkmaya benzemez…” diye konuştu.

Kesimoğlu daha sonra üzerinde TBMM İçtüzüğü yazan içi boş kitapçığı Akbulut’un önüne fırlattı.Ziyaeddin Akbulut, milletvekillerinin kavga ettiği yönündeki izlenimin bu dönem ortadan kalktığını belirterek, ”Kem söz, sahibene aittir. Burası kişisel hırsları sergileme yeri değil. Burası kavga etme yeri değil, kanun çıkarma yeri. Topluma örnek olmalıyız” dedi.

Komsiyon Başkanı Akbulut, daha sonra da CHP Sivas Milletvekili Nurettin Sözen ile tartıştı. Sözen, verdiği önerge için Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin açıklama yapmasını istedi. Akbulut, bu isteğini geri çevirince, CHP’li Sözen, “Bilgi edinmemezi engelleyemezsiniz, yazıklar olsun” dedi. Akbulut da Sözen’e, ”Sözlerinizi aynen iade ediyorum” sözleriyle karşılık verdi.

TAŞIT TESCİLİNDE YENİ DÜZENLEME

Araç tescil işlemlerinin tek merkezden yürütülmesi amacıyla ‘araç tescil ve sürücü belgesi işlem merkezi’ kurulacak. Merkez, araç ve sürücülere ait işlemleri yapacak, plaka ve belgelerini verecek. Tasarı, tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların geçici tescilleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince yerine getirilecek. Ancak, tescil edilmiş olanların her çeşit satış ve devir işlemleri ile alıcı adına geçici tescilleri noter tarafından yapılacak.Tasarıyla, araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerini tek bir merkezden yürütmek amacıyla, ”Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi” kuruluyor. Merkezde; bilgiler ve tescil belgesi alma zorunluluğu bulunan her türlü araç ile sürücü belgesi kayıtları, bir veri tabanında tutulacak, belgeye dönüştürülecek ve ilgilisine gönderilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez, bölge, il ve ilçe trafik zabıtası kuruluşları, Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak çalışacak.Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi, araç ve sürücülere ait işlemleri yapacak, plaka ve belgelerini verecek ve bu amaca yönelik hizmetleri yürütecek. Bu merkezde, emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak, teşkilat ve kadrolarında gösterilen sayıda genel idare hizmetleri sınıfı ve teknik hizmetler sınıfından personel ile sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezi, iki yıl içinde faaliyete geçecek ve 16 kadro ihdas edilecek.Geçici tescil yetkisi verilenler, yapısal durumlarını ve teknolojik altyapılarını, Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezinin faaliyete geçtiği tarihe kadar sistemle uyumlu ve çalışır hale getirecek. İhtiyaç duyulan il ve ilçelerde tescil şube veya büroları kurulacak.Araçların, yönetmelikte belirlenen esaslara göre geçici tescil veya tescil ettirilmesi zorunlu olacak.

Bu hükme aykırı olarak karayoluna çıkartılan araçlar, tescil işlemleri yaptırılıncaya kadar trafikten men edilecek ve araç sürücüsüne 400 YTL idari para cezası uygulanacak.Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olanların geçici tescilleri, İçişleri Bakanlığınca yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince; tescil edilmiş olanların her çeşit satış ve devir işlemleri ile alıcı adına geçici tescilleri noterler tarafından yönetmelikle belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak.

Geçici tescil belgesiyle, araçların satış ve devir işlemleri yapılamayacak. Buna aykırı hareket edenler, 10 bin YTL idari para cezası ödeyecek.Tasarıyla, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakasını araç üzerinde bulundurma zorunluluğuna geçici tescil belgesi de ekleniyor. Bütün bunlar araç üzerinde ve uygun durumda bulundurulmadan trafiğe çıkılamayacak. İlk tescili yapılan araçlardan, yönetmelikte belirtilen ilk tescille ilgili muayene süresi sonuna kadar trafik belgesi alma zorunluluğu aranmayacak. Buna uymayan sürücülere, 50 YTL idari para cezası kesilecek. Yönetmelikte belirtilen esaslara göre; askeri amaçla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla Türkiye’de bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılacak.

Raylı sistemle çalışan araçların tescilleri; kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca, iş makinesi türünden araçların tescilleri; kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar ilgili kurum ve kuruluşlarca, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olanlardan; tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca, tarım kesiminde kullanılanlar hariç, büyükşehir belediyesi bulunan illerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinden, diğer illerde il trafik komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce yapılacak, tescil belgesi ile plakaları verilecek.Bu sayılanların dışında kalan araçlardan; geçici tescili yapılanların tescilleri, yönetmelikte belirtilen esaslara göre Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlem Merkezince yapılacak. Bu araçların plakaları, geçici tescili yapan kişi, kurum ve kuruluşlarca yetkili plaka basım ünitelerinde bastırılarak ilgilisine teslim edilecek.

(İHA)

Share