logo

26 Şubat 2007

MUM YAK KEYFİNE BAK!

Ondokuz Mayıs Üni versitesi (OMÜ) Tıp Fakül tesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğ retim Üyesi Uz man Diyetisyen Doç. Dr. Funda El macıoğlu, şişman lığa yol açan 10 hatalı davranış hakkında bilgi verdi. Su içmemek veya az içmenin, özellikle çalışan kişilerde akşam eve geldikten sonra yemek zamanına kadar atıştırmak ve sonra tekrar yemenin şişmanlığın ilk iki nedeni arasında bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Elmacıoğlu, diğer hatalı davranışları şöy le sıraladı:
“Hızlı yemek, büyük lokmalar almak, az çiğnemek, yemekte çatalı kaşığı elinden hiç bırakmamak. Öğün atlamak, öğlen ara larında sürekli bir şeyler atıştırmak. Ye mek yerken konuşmak, TV seyretmek, ga zete okumak gibi başka aktivitelerle uğraş mak. Sıkıntılı veya stresli durumlarda aşırı yemek. Ziyaret ve davetlere sık sık katıl mak ve ikramları reddetmemek. Akşam ye meğinden sonra yatıncaya kadar sürekli yemek. Güne geç başlamak, 8 saatten faz la uyumak. Kalorisi yüksek, sevilen yiye cekleri göz önünde bulundurmak.”
Elmacıoğlu, bu hatalı davranışlardan vazgeçil mesi ve şişmanlığın ömrü törpüleyen hastalık o lduğunun unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Derleme)

Share