logo

27 Ocak 2007

DEPRESYON İLACI KEMİKLERİ ERİTİYOR!

Depresyon ilacı kul lanan orta yaş ve üzerin deki hastalar kemik erime sine davetiye çıkarıyor.
Kanada’nın Mont real Üniversitesi’ndeki bir grup bilim adamı tara fından düzenlenen ve “Archives of Internal Me dicine” adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, litaratürde “serotonin yeniden geri alım inhibitörü” (SSRI) tabir edilen antidepresanları kullanan 50 yaş ve üze rindeki hastaların kalça kemiklerindeki mineral yoğunluğu, bu ilaçları kullanmayan yaşıtlarına nazaran yüzde 4 oranında daha az oluyor.
Antidepresan kulla nan 137 Kanadalı hasta nın katıldığı, 5 yıl süren araştırmayı gerçekleştiren ekibin başkanı David Goltzman, beyinde serotonin hormonu salgılaya rak hastanın kendisini da ha iyi hissetmesini sağla yan depresyon ilaçlarının vücudun serotonini yeni den emme kapasite sini de değiştirdiğini, bu duru mun da kemik oluşumunu sağlayan osteoblast hücre lerini olumsuz etkiledi ğini söyledi.
(Derleme)

Share