logo

28 Ağustos 2013

DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İMALAT VE DONATIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MELAMİN KAPLI ORTA YOĞUNLUKTA LİF LEVHA (MDFLAM)
 VE MELAMİN KAPLI YONGA LEVHA (SUNTALAM) ALIMI

Melamin kaplı orta yoğunlukta lif levha (mdflam) ve melamin kaplı yonga levha (suntalam) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası        :2013/114647
1-İdarenin
a) Adresi                :Kuyulu Köyü Mevkii Izmir 
                    Karayolu 5. km AYDIN
                     MERKEZ/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası    : 2562193920 – 2562193912
c) Elektronik Posta Adresi        :[email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet 
adresi (varsa)            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı         :İhalenin niteliği, türü ve 
                    miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye 
                    EKAP'ta (Elektronik Kamu 
                    Alımları Platformu) yer alan
                    ihale dokümanı içinde bulunan
                    idari şartnameden ulaşılabilir. 
b) Teslim yeri             :DSİ 21. Bölge Müdürlüğü
                     Merkez Ambarları-Aydın
c) Teslim tarihi            :Alım konusu mal, sözleşmenin 
                    imzalanmasını müteakip 30
                    (otuz) gün içerisinde İdareye
                    teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer            :DSİ 21. Bölge Makina İmalat ve
                     Donatım Şube Müdürlüğü İdare
                    Binası- İzmir Karayolu 5.km.
                     Kuyulu mevkii AYDIN 
b) Tarihi ve saati            :04.09.2013 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler: 
Malın üretici firmasının “melamin yüzlü lif levha ve melamin yüzlü yonga levha” için alınmış TSE belgesi (TS EN 14322) olacak ve belge işe ait sözleşme imzalanmadan önce İdareye sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı DSİ 21. Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdare Binası- İzmir Karayolu 5. km. Kuyulu mevkii AYDIN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 21. Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdare Binası- İzmir Karayolu 5. km. Kuyulu mevkii AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi ) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

(M.208) (V.898) (28.08.2013)

 

 

(Mücadele)

Share