logo

07 Ağustos 2013

AYDIN ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 AYDIN KUYUCAK BELENOVA-KÜÇÜKOVA YAYLASI SULAMA GÖLETİ YAPIM İŞİ 

Aydın Kuyucak Belenova-Küçükova Yaylası Sulama Göleti Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası        :2013/105479
1-İdarenin 
a)Adresi            :EFELER MAHALLESİ HÜRRİYET                     BULVARI 2275 SOKAK 17 09100 AYDIN                     MERKEZ/AYDIN
b)Telefon ve faks numarası    :2562152934-2562152934
c)Elektronik Posta Adresi    :[email protected]

ç) İhale dokümanının
 görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı     :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin                     ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu                 Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı                 içinde bulunan idari şartnameden                     ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer        :Aydın Kuyucak Belenova-Küçükova                     Arazileri
c)İşe başlama tarihi         :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5                 gün içinde yer teslimi yapılarak işe                     başlanacaktır.
ç) İşin süresi             :Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş)                     takvim günüdür.
3-İhalenin 
a)Yapılacağı yer        :Aydın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler                     Müdürlüğü 2. Kat
b)Tarihi ve saati        :21.08.2013 – 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası  Belgesi.
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya    kayıtlı    olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/IX GRUP işler
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Ziraat Mühendisi veya İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2. Kat adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak  indirmeleri    zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2. Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Her bir İş kaleminin miktarı ile bu İş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine İhale yapılan İstekliyle birim fiyat sözleşme İmzalanacaktır. Bu İhalede,    İşin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat  vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20    
                    (M.193) (V.852) (07.08.2013)

(Mücadele)

Share