logo

10 Haziran 2013

AYDIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TABELA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası        :2013/71440
1-İdarenin
a) Adresi            :Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No: 96 09100 MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası    :2562143362 – 2562124493
c) Elektronik Posta Adresi    :maliaydinkhb@gmail.com
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet
 adresi (varsa)        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
                 (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde
                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri            :NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ İLGİLİ BİRİMLERİ
c) Teslim tarihi        :YÜKLENİCİ KENDİSİNE İHALE EDİLEN MALLARIN TAMAMINI
                 SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANMASINDAN İTİBAREN 60
                 (ALTMIŞ) GÜN İÇERİSİNDE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN
                 HUSUSLAR ÇERÇEVESİNDE NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ
                 MUAYENE KOMİSYONUNA TESLİM EDECEKTİR. MONTAJ VE
                 KURULUM İŞLERİ MUAYENE KOMİSYONUNCA UYGUNLUK
                 VERİLDİKTEN SONRA YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEKNİK
                 ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN YERLERE YAPILACAKTIR. İŞİN
                 TAMAMININ BİTİRİLMESİ VE TESLİMİ 60 (ALTMIŞ) GÜNDÜR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer        :Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu

b) Tarihi ve saati        : 01.07.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri ürünler için teknik şartnameye uygunluğunu gösteren Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.             (M.129) (V.607) (10.06.2013)

(Mücadele)

Share