logo

06 Ağustos 2013

AYDIN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TOPLU ALIM YÖNTEMİ İLE KADIN DOĞUM, YENİDOĞAN VE ÇOCUK 
KLİNİKLERİ SARF MALZEMESİ 2013-2014 YILLARI İL GENELİ ALIMI

2013-2014 YILLARI İL GENELİ TOPLU ALIM YÖNTEMİ İLE KADIN DOĞUM, YENİDOĞAN VE ÇOCUK KLİNİKLERİ SARF MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        : 2013/105029
1-İdarenin
a)Adresi            : Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No: 96 09100                 AYDIN MERKEZ/ AYDIN
b)Telefon ve faks numarası    2562143362 – 2562124493 
c)Elektronik Posta Adresi    :maliaydinkhb@gmail.com 
ç) İhale dokümanının
 görülebileceği internet adresi    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 (varsa)    
2-İhale konusu malın
a)Niteliği ve Türü         :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin                     ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu                     Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı                 içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri            :Aydın Devlet Hastanesi, Söke Devlet                     Hastanesi, Nazilli Devlet Hastanesi, Didim                 Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk                 Hastalıkları Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi                 ve Germencik Devlet Hastanesinin sarf                     depolarına teslim edilecektir.
c)Teslim tarihleri         :SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA                     MÜTEAKİBEN KURUMLARIN YAZILI                     TALEBİ DOĞRULTUSUNDA SİPARİŞİN                     TEBLİĞİNİ İZLEYEN 20 (YİRMİ) GÜN                     İÇİNDE İLK PARTİ TESLİMATI YAPILIR.                     TESLİMATLAR PEYDERPEY                         YAPILACAKTIR.
3-İhalenin 
a)Yapılacağı yer        :Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel                     Sekreterliği Konferans Salonu Cumhuriyet                 MahAtatürk    Bulvarı    No:96 09100 Aydın
b)Tarihi ve saati        :27.08.2013 – 14:00
4. İhaleye katdabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2008/36 sayılı genelgesinde de belirtildiği üzere alımı yapılacak cihaz ve reaktiflerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. Teklif veren firma teklifinde bu hususu belgeleyecektir.
2.İstekliler tekliflerini hüap üzerinde bulunan kik ihale yazılım programında hazırlayarak C.D. ortamında dosyalarında bulunduracaklardır. Eksikliği halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3.Teklif edilen ürünlerin sağlık bakanlığı ulusal bilgi bankası barkod numaraları ile tedarikçiler ve bayilerin bayi onaylarının bulunması zorunludur. Bayi tanımlayıcı numaralarının ve ürünlerin UBB çıktılarının ihale dosyasında bulunması zorunludur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri malzemelere ait ikişer adet numuneyi orijinal ambalajında Numune Teslim Tutanağı ile birlikte ihale saatinden önce idareye sunmak zorundadır.
Numune Teslim Tutanağının bir kopyası ihale teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır.
5.Ekonomik    açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk
Lirası) karşılığı Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafi dahil yurtiçi için 120 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 150 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Aydın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Aydın Halk Bankası Merkez Şubesi TR 28 0001 2009 5330 0004 000031 IBAN No'lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
                        (M.162) (V.826) (06.08.2013)

 

(Mücadele)

Share