logo

29 Temmuz 2013

AYDIN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2013-2014 YILLARI İL GENELİ TOPLU ALIM YÖNTEMİ İLE KALP DAMAR CERRAHİ SARF MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 İhale Kayıt Numarası         :2013/98016
1-İdarenin
a) Adresi            :Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:96 09100
                 MERKEZ/AYDIN
b)Telefon ve faks numarası    :2562143362 – 2562124493
c) Elektronik Posta Adresi    :maliaydinkhb@gmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet 
adresi (varsa)        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin
                 ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu 
                Alımları     Platformu) yer alan ihale dokümanı
                 içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri        :Aydın Devlet Hastanesi, Nazilli Devlet
                 Hastanesi ve Germencik Devlet Hastanesi
                 Ambarları
c)Teslim tarihleri         :Malzemeler sözleşmenin imzalanmasını
                 müteakip Hastane İdaresinin talebi
                 doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir.
                 Malzemeler sipariş verildikten sonra 10 (On)
                 gün içerisinde ilgili Hastanelerin Ambarlarına
                 teslim edilecektir. (Tebligat Kanunu
                 hükümlerine göre teslim süreleri
                 hesaplanacaktır.) Yüklenici sözleşme süresi
                 içerisinde teslim zaman ve şartlarına 3 (Üç)
                 defa uymadığı ve bu aksaklık mücbir
                 sebeplerden kaynaklanmadığı takdirde Kati
                 Teminatı hazineye irat kaydedilir. Muayene
                 Komisyonunca gerekli görüldüğünde Kamu
                 Kurumlarına analiz için numune
                 gönderilebilir. Bu durumda analiz giderleri
                 yükleniciye aittir. Malzemeler son kullanma
                 tarihlerinin dolmasına 3 (Üç) ay kala,
                 Hastanelerce ihale uhdesinde kalan firmaya
                 bildirildiği takdirde, 10 (On) gün içinde
                 yüklenici firma tarafından daha uzun süreli
                 malzemeler ile değiştirilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer         :Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
                 Hastanesi Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati        :14.08.2013 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25.05.2007 tarih ve 26532 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan; Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliğinin 20.1 Tıbbi Malzeme bedellerinin ödenmesi için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir, kaydı bulunmayan malzemeler ile ilgili teklifler red edilecektir.
b) Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinde de belirtildiği üzere T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. Teklif veren firma teklifinde bu hususu belgeleyecektir.
c) İstekliler tekliflerini HÜAP üzerinde bulunan KİK İhale Yazılım Programında hazırlayarak CD ortamında dosyalarında bulunduracaklardır. Eksikliği halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:İstekliler teklif ettikleri malzemelerin ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla malzemelerin tıbbi ve teknik özelliklerinin görüleceği orijinal tanıtım dokümanlarını ve kataloglarını, doküman veya kataloğu olmayan malzemelerin ise numunelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır. Katalog, doküman veya numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif edilen ürünlerin numuneleri üzerinde firma kaşesi ve ihale liste sıra numarası belirtilmek zorundadır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

 

 

(Mücadele)

Share