logo

05 Ağustos 2013

AYDIN İL ÖZEL İDARESİ’nden AYDIN İLİ MERKEZ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ GENEL ONARIM İŞİ

ilandır..

Aydın İli Merkez Adnan Menderes Anadolu Lisesi Genel Onarım İşi yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık İhale usulü İle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası    : 2013/107092
1-İdarenin
a)Adresi            : Efeler Mahallesi Hürriyet BuİÖ.2275 Sok.No: 17 Merkez/AYDİN
b)Telefon ve faks numarası    : 2562151028 – 2562251268
c)Elektronik Posta Adresi    : butce09@meb.gov.tr
ç) ihale dokümanının
görülebileceği internet adresi     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-lhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı    : îhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
                (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde
                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.    
b)Yapılacağı yer        : Merkez Adnan Menderes Anadolu Lisesi
c)işe başlama tarihi        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
                yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi            :Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer        : Aydın ili  Milli Eğitim Müdürlüğü
b)Tarihi ve saati        : 16,08.2013 – 11:00
4. İhaleye katılabilme tartları ve latandan belgeler İla yeterlik değarlendirmaainde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve  istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası     veya İlgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1.Gerçek kişi elması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve Sanatkar odasından veya İlgili meslek odasından, İlk İlan veya İhale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk İlan veya ihale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetecinde bulunmıması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler İle füatel kijlllğın noter tasdikli im»a ılrkülerl,
4.1.3.şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak Işın tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluktan veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk İlan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 4.3.1.iş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
BIII Grubu İşler (11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işleri benzer iş gurupları tebliğinde belirtilen işler)
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: inşaat Mühendisi veya Yüksek İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yeril istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.l. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın İl özel İdaresi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-lmza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine İhale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme İmzalanacaktır. Bu ihalede, İşin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak İhaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değler Katsayısı (N):1           (M.164) (V.835) (05.08.2013)

 

(Mücadele)

Share