logo

05 Ağustos 2013

AYDIN İL ÖZEL İDARESİ’nden AYDIN İL MERKEZ YAHYA KEMAL BEYATLI İLKOKULU GENEL ONARIM İŞİ

Aydın İl Merkez Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu Genel Onarım Işı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık İhale usulü ile İhale edilecektir, İhaleye İlişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası     : 2013/106141
1-İdarenin
a)Adresi            : Efeler Mahallesi Hürriyet Bulv.2275 Sok.No:17 Merkez/AYDİN 
b)Telefon ve Faks Numarası    :2562151028 -2562251268 
c)Elektronik Posta Adresi    :butce09@meb.gov.tr
ç)İhale dökümanının
 görülebileceği internet Adresi    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu Yapım işinin
a)Niteliği,Türü ve miktarı    :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta    
                 (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde
                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)yapılacağı yer         :Merkez Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu
c)İşe Başlama Tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde ' yer teslimi
                yapılarak işe başlanacaktır.
ç)İşin süresi            :Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.
3-İhalenin 
a)Yapılacağı yer        :Aydın il Milli Eğitim Müdürlüğü 
b)Tarihi ve saati        :15.08.2013 – 15:30
4. İhaleye katılabilme Şartları ve İstenilen belgeler İle yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şadları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, İlk İlan veya İhale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, –
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren îmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, Bu bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza sirküleri,
4.1.2.Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.lhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek Üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mail müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk İlan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.iş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin İş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B III Grubu îşler (11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapım işleri benzer iş gurupları tebliğinde belirtilen işler)
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya Yüksek İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli İstekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın İl Özel İdaresi adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak İndirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine İhale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme İmzalanacaktır. Bu İhalede, işin tamamı İçin teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden İtibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(M.165) (V.833) (05.08.2013)

 

(Mücadele)

Share