logo

07 Ağustos 2013

AYDIN İL ÖZEL İDARESİ’nden

İLİMİZ MERKEZ 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 
YILINA HAZIRLIK ÇALIŞMASI
YAPILMASI AMACIYLA ANAOKUL İLKOKUL
 ORTAOKULLARINA BOYA ALIMI İŞİ 

 İlimiz Merkez 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık Çalışması Yapılması Amacıyla Anaokul İlkokul Ortaokullarına Boya Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 İhale Kayıt Numarası        :2013/95406
1-İdarenin
a)Adresi            :Efeler Mahallesi Hürriyet Bulv. 2275 sokak no:17 MERKEZ/AYDIN
b)Telefon ve faks 
numarası            :2562151028 – 2562251268
c)Elektronik Posta 
Adresi            :[email protected]
ç) İhale dokümanının
 görülebileceği internet 
adresi (varsa)        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu  malın
a)Niteliği, türü ve 
miktarı            :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
                (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde
                 bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri            :İdarenin Belirlediği Yere Teslim Edilecektir.
c)Teslim tarihi        :Sözleşme konusu mallar, sözleşmenin imzalanmasını mütaakip 10        
                (On) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer        :Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
b)Tarihi ve saati        :21.08.2013 – 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 .İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İsteklilerce verilecek boyaların markası ve cinsi tekliflerde belirtilecek olup, teklif edilen boyalar aşağıda belirtilen standartlara uygun olacak ve boyalara ait bu belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri ihale dosyasında sunulacaktır.
1-Silikon Esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası:TS 7847
2-Silikonlu su bazlı İç Cephe Boya:TS 5808
3-Su Bazlı Tavan Boyası :TS 5808
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Teklif edilen boyaların teknik özelliklerini gösteren kataloglar 
2-Teklif Edilen boyaların1 Litresinin kaç Kg geldiğini belirten, üretici firma tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış liste
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın İl özel İdaresi adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(M.194) (V.855) (07.08.2013)

(Mücadele)

Share