logo

20 Temmuz 2013

AYDIN İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın-Kuyucak Yukarı Yakacık, Ovacık Köyleri ve Koçarlı Esentepe Köyü Tarımsal Sulama Göletleri Jeomembran (EPDM) Malzeme Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        : 2013/91307
a)adresi             : EFELER MAHALLESİ HÜRRİYET
                 BULVARI 2275 SOKAK 17 09100 AYDIN    
                 MERKEZ/AYDIN
b)Telefon ve faks numarası    : 2562152934 – 2562152934
c)Elektronik Posta Adresi    : tarimsal@aydinozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği 
internet adresi (varsa)    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale    konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı    : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin
                 ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu    
                 Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı
                 içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri            : Aydın Kuyucak Yukarı Yakacık, Ovacık    
                 Köyleri ve Koçarlı Esentepe Köyü Tarımsal
                 Sulama Göletleri
c)Teslim tarihi         : Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 gün
                 içinde iş tamamlanacaktır
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer        : Aydın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler
                 Müdürlüğü 2. Kat
b)Tarihi ve saati        : 13.08.2013 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c)Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi 
b)Aday ve İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu 
c)Aday ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik Belgesi
d)Aday ve İsteklinin alım konusu malın üreticisi ise ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS EN 13361 ve CE BELGESİ STANDARTLARINA UYGUN OLMASI.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2. kat adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2. Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  (M.153) (V.756) (20.07.2013)

 

 

 

 

 

(Mücadele)

Share