logo

15 Haziran 2013

AYDIN İL ÖZEL İDARESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’nden

Madeni Yağ ve Antifiriz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası     : 2013/75015 

1-İdarenin 

a) Adresi  : Fatih Mahallesi Izmir Karayolu Üzeri Eski Dörtyol Mevkii 55 09020 AYDIN  MERKEZ/AYDIN 

b) Telefon ve faks numarası : 2562262636 – 2562261805 

c) Elektronik Posta Adresi : isletme@aydinozelidaresi.gov.tr 

ç) İhale dokümanının  görülebileceği internet adresi  (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

(Tablo) 

b) Teslim yeri          : Aydın İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü Akaryakıt Ambarı 

c) Teslim tarihleri  : Madeni yağ ve Antifiriz işi sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 30 takvim  günü içerisinde mal teslim edilecektir.  

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer         : Aydın İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binası Toplantı  

b) Tarihi ve saati        : 04.07.2013 – 10:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Aday veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. 

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:  

a) Aday veya isteklinin teklif ettiği malın(madeni yağlar ve antifiriz) ulusal standarda(TSE) veya dengi uluslararası standarda(API,ACEA,vb.) uygunluğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

Süperşarj 10W veya Muadili , Süperşarj 30 veya Muadili ,Süper Dizel 20W/50 veya Muadili , Turbo Dizel 15W/40 veya Muadili için TS 12330 Standart belgesi,

Süper Gres EP:3 veya Muadili ,Kauçuklu Gres No:3 veya Muadili yağlar için TS 11584 standart belgesi,

Unikeban EP MB90 veya Muadili yağ için TS11485 standart belgesi, ANTİFİRİZ İçin TS 3582 standart belgesi,
Hydro Tech 46 veya Muadili yağ için TS ISO 11158 Standart belgesi ,

İş ortaklığında ortaklardan biri tarafından teklif edilen malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belge veya belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

  4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:  
Tedarik edilecek malların(madeni yağlar ve antifiriz) numuneleri,katalogları fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman.

a)Teklif edilen malların(madeni yağlar ve antifiriz) markası ve teknik bilgilerinin yer aldığı katalog ,broşür veya doküman sunulması gerekir.

b) Teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede belirtilen madeni yağların muadil karşılığı olduğunu gösteren madeni yağ karşılaştırma tablosu sunulması gerekir.

 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ( Muhasebe Hizmetleri) vasıtası ile doküman bedeli idarenin banka hesabına yatırılarak, doküman bedel dekontunun İşletme Müdürlüğüne Teslim edilmesi suretiyle aynı adresten ihale dokümanı temin edilebilir. adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

(M.136) (V.637) (15.06.2013)

(Mücadele)


Share