logo

30 Ağustos 2013

AYDIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

MERKEZ GÖDRENLİ SAĞLIK EVİ GENEL ONARIMI 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi            :7
Yasal Kapsam        :13 b/l
İlan Süresi İçin 
Yaklaşık Maliyet        :1. adım … – 177.163,00
Yeterlik Kriterleri İçin 
Yaklaşık Maliyet         :1.adım…-2.976.975,10
İş Deneyimi İçin 
Yaklaşık Maliyet        :1. adım … – 59.539.502,00
Merkez Gödrenli Sağlık Evi Genel  Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası        : 2013/119259
1-İdarenin
a)adresi             :EFELER MAHALLESİ 1421 SOKAK NO:l
                 09100 MERKEZ ' AYDIN MERKEZ/AYDIN
b)Telefon ve faks 
numarası            : 2562146267 – 2562122059
c)Elektronik Posta 
Adresi            : aydin@aydinhsm.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği    
internet adresi            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin 
a)Niteliği, türü ve 
miktarı            :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin     
                ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu
                 Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı     
                içinde bulunan idari şartnameden     
                ulaşılabilir.
    
b)Yapılacağı yer        : AYDIN MERKEZ GÖDRENLİ SAĞLIK EVİ
    
c)İşe başlama tarihi         :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5
                 gün içinde yer teslimi yapılarak işe         
                başlanacaktır.
 ç) İşin süresi             :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim
                 günüdür.
3-İhalenin 
a)Yapılacağı yer         : Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu
    
b)Tarihi ve saati         :09.09.2013 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya İlgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk İlan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına alt olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından İlk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl İçinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin °/o 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMDE DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİNDE BELİRTİLEN (B)ÜST YAPI ( BİNA ) İŞLERİ 3.GRUP BİNA İŞLERİ
4.4.2.Benzer İşe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE/VEYA MİMARLIK FAKÜLTELERİNİNİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI NOTER ONAYLI MEZUNİYET BELGELERİNİ TEKLİFLERİNDE SUNACAKLARDIR.
5.Ekonomik    açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, İhale sonucu, Üzerine İhale yapılan İstekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme İmzalanacaktır. Bu İhalede, İşin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

(M.210) (V.911) (30.08.2013)

 

 

(Mücadele)

Share