logo

22 Temmuz 2013

AYDIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

SU DENETLEME İZLEME VE ANALİZLERİ İÇİN CİHAZ ALIMI (3 KALEM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2013/98079

1-İdarenin

a)Adresi : EFELER MAHALLESİ 1421 SOKAK NO:l 09100 MERKEZ AYDIN MERKEZ/AYDIN

b)Telefon ve faks numarası : 2562146267 – 2562122059

c)Elektronik Posta Adresi : aydin@aydinhsm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri : AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUARI MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) gün içinde cihazlar çalışır vaziyette ve eksiksiz teslim edilecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : EFELER MAHALLESİ 1421 SOKAK NO:l AYDIN

b)Tarihi ve saati : 13.08.2013 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel jin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin marnının bu Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c)Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)Aday ve 3 istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen

 

Kapasite Raporu,

c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d)Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

e)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3.Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Firmalar Garanti sonrasında ;Bakım ve Onarım Hizmetlerinin hangi şartlarda (parça dahil , parça hariç, v.b) ve ihale fiyatına göre hangi oranda olacağı ile periyodik olarak gerçekleştirilecek kalite kontrol testleri ve gerektiğinde yapılacak kalibrasyonların fiyat tekliflerinin İhale dosyasında sunacaklardır.

3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler ^knik şartnameye uygunluklarını madde madde cevaplayacaklardır ve teknik şartnamede istenilen belge ve bilgileri idareye ibraz etmek zorunda olup, şartname sıra numarasın? göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye ayrıntılı cevap verilerek t knik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanacaktır. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde cihazın markası, modeli açık olarak belirtilecek ve belgenin her sayfası yetkili imzası île firma kaşesi taşıyacaktır. Teknik şartname maddelerinde istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği şartname maddesi cevabı bitiminde doküman ismi sayfa nosu yazılarak belirtilecek ve belirtilen doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Türkçe olmayan tüm dokümanlar uygulama yönetmeliğindeki hususlar çerçevesinde tercüme ve onay işlemlerini yaptırmak zorundadır. Teknik şartnamede belirtilen tüm özellikler orjinal kataloglar üzerinde birebir gösterilmelidir. Orjinal katalogların Türkçe dışında herhangi bir dilde olması durumunda bu özellikler katalogta ve onaylı tercümede ayrı ayrı gösterilmek zorundadır.

Uygunluk belgesinde sistemi meydana getiren ünite başlıklarına cevap verilirken bu ünitelerin

marka ve modelleri belirtilecektir Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU KURULUŞLARINA VAYA SAĞLIK HİZMETİ SUNAN ÖZEL SAĞLIK İŞLETMELERİNE TEŞHİS VE TEDAVİ AMAÇLI TIBBI CİHAZ İHALELERİ VEYA ANALİTİK LABORATUAR CİHAZLARI BENZER İŞ  KABUL EDİLECEKTİR.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AYDIN HALK LIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Şartname bedellerini ve geçici teminatlarını nakit yatıracak olan firmalar EFELER MAH.HÜRRİYET BULVARI 2275 SOKAK NO:17 AYDIN adresinde bulunan İL ÖZEL İDARESİNE yatıracaklardır.  (M.155) (V.765) (22.07.2013) 

(Mücadele)

Share