logo

18 Temmuz 2013

AYDIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNE HASTA NAKİL ARACI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası     :2013/93418
1-İdarenin
a)Adresi             : EFELER MAHALLESİ 1421 SOKAK NO:l
                 09100 MERKEZ AYDIN ' MERKEZ/AYDIN
b)Telefon ve faks numarası    : 2562146267 – 2562122059
c)Elektronik Posta Adresi     : aydin@aydinhsm.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı    : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin
                 ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu
                 Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı
                 içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri             : AYDIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
                 ARAÇ AMİRLİĞİ BİRİMİ    
c)Teslim tarihi         : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45
                 (kırkbeş) gün içinde araçlar çalışır vaziyette
                 ve eksiksiz teslim edilecektir.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer        : EFELER MAH.1421 SOKAK NO:1 AYDIN 
b)Tarihi ve saati         : 13.08.2013 – 10:00 
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, .
4.4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c)Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu.
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.
d) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
e) Tıbbi Cihaz Üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer- Orjinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliği kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
a) Teklif veren firma Hasta nakil Aracı'nın tamamı (araç ve araca monte edilen veya konulan tıbbi cihaz, araç-gereçler) için yapım ya da montaj hataları, hatalı işçilik, eksik ya da yanlış parçalardan kaynaklanan aksaklıklar ve arızalara karşı; sistemin kabul tarihinden başlamak üzere , en az 24 ay süreli şartsız garanti verecektir. Garanti süresi içerisinde yapılacak periyodik bakım, kalibrasyon ve arızaları gidermede gereken her türlü masraf (yedek parça, işçilik, nakliye, vb) teklif sahibi tarafından karşılanacaktır. Arıza durumunda 24 saat içinde müdahale edilecek ve parça gerektirmeyen durumlarda en geç 3 iş günü, parça gerektiren durumlarda en geç 10 iş günü içinde arıza giderilecektir.  
b) Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süreyle ücreti karşılığında,yedek parça sağlamayı teklif veren firma taahhüt edecektir,
c) Garanti ve yedek parça temini taahhütleri sistemdeki ana ünitelerin üreticileri veya distribütörleri tarafında da verilecektir,
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
a)Tıbbi Cihaz kapsamına girmeyen cihaz ve malzemeler için CE belgesi olacaktır.
b)Ana sedye için EN 1789 standardında belirtilen 10 G çarpma test sertifikası olacaktır.
c)Ana sedye EN 1865 standart belgesi olacaktır.
e) Teklif veren firma teklif ettiği Hasta Nakil Aracında bulunan araç -gereç ve tıbbi cihaz ünütelerinîn tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olup olmadıklarını belirteceklerdir,Tıbbî cihaz yönetmeliği kapsamında olan cihaz veya ürünlerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış ürün numaraları (barkod numaraları )T.İ.T.U.B.B çıktısı olarak teklif dosyasında verilecektir.Tıbbi Cihaz yönetmeliği kapsamına giren cihaz ve ürünle için teklif veren firma T.C İlaç ve Tıbbî Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve /veya iftalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayîliklerininın kayıtlı olduklarını belgeleyeceklerdir.
4.3.5.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)Teklif edilen Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Nakil Aracı için teknik şartnamede istenen her maddenin karşılığının bulunabileceği yeterlilikte orijinal tanıtım broşürü, ve/veya diğer dokümanları (kullanım kılavuzu, onarım bakım kitabı ve benzeri) teklif dosyasında verilecektir. Ancak sistemi meydana getiren üniteler içinde standart üretim olmayan ancak şartname gerekleri ve ürün ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde imal edilecek üniteler için firmalar benzer ürün ve/veya bu ürünü meydana getirecek imalat malzemelerinin dokümanlarını verecektir.
b)Firmalar şartnamenin tüm maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "Evde sağlık Hizmetleri Hasta nakil aracı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi " başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.uygunluk belgesinde sistemi meydan getiren ünite başlıklarına cevap verilirken bu ünitelerin marka ve modelleri belirtilecektir..Teknik Şartname maddelerinde istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği ,şartname maddesi cevabı bitiminde doküman ismi sayfa nosu yazılarak belirtilecek ve belirtilen doküman üzerinde teknik şartname maddesi  işaretlenmiş olacaktır.Bu cevaplar orjinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.
Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri ret edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. KAMU KURULUŞLARI VEYA ÖZEL SEKTÖRDE TESLİM EDİLMİŞ OLAN HER TÜRLÜ HASTA NAKİL ARACI VEYA AMBULANSLAR BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AYDIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Şartname bedelini ve Geçici teminatlarını nakit yatıracak oian firmalar Efeler Mah. Hürriyet Bulvarı 2275 sokak No:17 AYDIN adresinde bulunan İL ÖZEL İDARESİ ne yatıracaktır.                         (M.150) (V.748) (18.07.2013)

 

 

 

 

 

(Mücadele)

Share