logo

29 Ağustos 2013

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ndan AYDIN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE VRF TARZI SOĞUTMA/ISITMA SİSTEMİ KURULMASI İŞİ

AYDIN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE VRF TARZI SOĞUTMA/ISITMA SİSTEMİ KURULMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası            :2013/118577
1-İdarenin
a)Adresi                 :VEYSI PASA MAHALLESİ HÜKÜMET BULVARI 72 09100 MERKEZ/AYDIN
b)Telefon ve faks numarası        : 2562253324 – 2562259965
c)Elektronik Posta Adresi        : [email protected]
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği
ınternet adresi            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı        :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik KamuAlımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer            : İcra Müdürlüğü ve Arşivler
c)İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten
                     itibaren 5 gün içinde
                    yer teslimi yapılarak işe                 
                    başlanacaktır.
ç) İşin süresi                : Yer tesliminden itibaren 20 (YİRMİ)     
                    takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer            :Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı
                     Toplantı Odası 129 no'lu oda
b) Tarihi ve saati             :13.09.2013
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3.İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; Klima cihazı üretici firması IS09001, IS014001 belgesine sahip,
Servis firması da TSE'den alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2.Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
CE
ROHS 
PED
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(E) MEKANİK TESİSAT İŞLERİ-III.GRUP: HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü 137 no'lu oda adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü 137 no'lu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

(M.209) (V.899) (29.08.2013)

 

 

(Mücadele)

Share