logo

14 Haziran 2013

AYDIN BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’nden

Kentimizde yaşayan fakir ve muhtaç aileler ile 04.02.2013 tarih ve 42 sayılı Aydın Belediyesi Meclis Kararına istinaden Merkez ilçeye bağlı 56 köyde bulunan fakir ve yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak üzere torba kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası     : 2013/75274

1-İdarenin

a)Adresi             : GÜZELHİSAR MAH. İSTİKLAL CAD. 24 AYDIN MERKEZ/AYDIN

b)Telefon ve faks numarası     : 5321114009 – 2562264665

c)Elektronik Posta Adresi     : ihale@aydin.bel.tr

ç) İhale dokümanının  görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı     : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta  (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri             : Aydın ili merkezinde İdarenin göstereceği yere teslim edilecektir

c)Teslim tarihi         : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatının tebliğinden sonra; Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının ilk  haftalarında 300 ton halinde 5 seferde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer       : Güzelhisar Mah.İstiklal Cad. No:4 AYDIN

b)Tarihi ve saati         : 08.07.2013 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, 2013 yılında geçerli olmak üzere üreticiler için Uygunluk İzin Belgesi, ithalatçı veya üreticiler için "Satış İzin Belgesi", ithalatçı ise "İthalatçı Kayıt Belgesi", dağıtıcı ise "Dağıtıcı Kayıt Belgesi" ve ayrıca dağıtıcı ve satıcılar için ise "Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi" asılları veya aslı gibidir onaylı noter tasdikli birer örneklerini teklif zarfına koyacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli imalatçı olduğu; Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, İmalat Yeterlik Belgesi, Yerli Malı Belgesi yada isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerden herhangi biri ile tevsik edilir.

İstekliler yetkili satıcı ise; İmalatçıdan alacakları Yetkili satıcılık belgesi ile birlikte yetki aldıkları imalatçıya ait yukarıda sayılan imalatçılık belgelerinden biri ile bunu tevsik edeceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın Belediyesi İhale Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Belediyesi İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez                          (M.134) (V.617) (14.06.2013)

(Mücadele)

Share