logo

19 Şubat 2007

ROMANYA YABANCI YATIRIMLAR AJANSI SEMİNERİ

Romanya Yabancı Ya tırımcılar Ajansı ( ARIS ) Müdürü Sorin VASILES CU, Genel Sekreteri Florin VASILACHE ile İzmir Roman ya Baş Konsolosu Mir cea NEATA ve Romanya Ti caret Ateşesi Mugur PO POVICI, AYTO’yu ziyaret etti. Aydın Ticaret Odası üyelerine;Romanya’da yatırım imkanları, teşvik ve destekler, karşılıklı ticaret, teknoloji transferi, ortak yatırım ve Avrupa Birliği hibelerinden yarar lanma imkanları hakkında bilgi verildi. AYTO Meclis Salo nunda düzenlenen toplantı nın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BAŞTUĞ, Roman ya ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilerin ileriye götürülmesi yolundaki çalışmalarından dolayı İzmir Romanya Başkonsolosu Mircea NEATA’ya teşekkür ederek “Türkiye ile Roman ya arasındaki ticari ilişki lerin 2-3 katına çık masını diliyoruz.
01.01.2007 tarihinden itibaren başlayan Avrupa Birliği üyeliğinizi de tebrik ediyor, AB’ye ürünlerimi zin satılması konusunda bizlerle iş birliği yapacağı nıza yürekten inanıyo rum.” diyerek ilimiz hakkın da bilgiler verdi.
Romanya yabancı yatı rımcılar Ajansı ( ARIS ) hakkında bilgi veren ARIS Genel Sekreteri Florin VASILACHE, ARIS Roman ya Hükümetinin bir organı olarak 2002 yılında kuruldu ğunu belirterek “Ajansın görevi; hükümete bağlı bir kurum olarak, yabancı yatırımcılara danış manlık hizmeti sağlamak, yatırım ları cazip kılmak, muhafa za etmek ve Roman ya eko nomisine doğrudan yaban cı sermayeyi arttır maktır. Sonuç olarak amaç, yatı rım projelerinin gelişi mi için uygun ve çekici orta mın sağlanmasıdır. Gerek çemiz, Romannya hüküme ti, doğrudan yabancı yatı rımları Romanya’nın refa hının ve gelişiminin loko motifi olarak görmekte dir.
Hükümetin yatırım promosyon ajansı ve yeni sanayi yatırımları için te mel irtibat noktası ARIStir.” diyerek Aydınlı iş adam larını yatırım yapmaya davet etti.

(Mücadele)

Share