logo

25 Ocak 2007

EGE’DEKİ KURAKLIK SEBZE VE MEYVE FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Ege bölgesinde devam eden kuraklıklar sebze ve meyve fiyatlarını da yüksel ti. Yaşanan kuraklık nedeniy le üretim maliyetinin yüksel diğini ve verimin düştüğünü belirten çiftçiler, pazara mal getirememekten endişe ettik lerini söylediler.
Aydın’da yaklaşık bir ay önce kilosu 50 YKr’ye sa tılan pırasa ve ıspanak yaşa nan kuraklık ve havaların aşı rı ısınması nedeniyle yüzde 100 zamlandı. Lahana ve kar nabaharların tanesi ise 75 YKr’den 1 YTL’ye yükseldi. Havaların bu şekilde devam etmesi durumunda yaz sebze leri çıkmadan kış sebzeleri nin biteceğini belirten çiftçi ler ıspanak, kereviz ve pırasa ların kurumaya karnabahar ve lahanaların da açılmaya başladığını söylediler. Yakla şık 40 yıldır pazarcılık yaptı ğını belirten Çineli pazarcıl ardan Ayşe Aygün, “Çocuklu ğumdan beri hem çiftçilik hem de pazarcılık yaparım. Daha önceki yıllarda kış mevsiminde aşırı soğuklar nedeniyle sebzeleri soğuk vu rurdu. Ancak ilk defa Aralık Ocak aylarında aşırı sıcak ve susuzluktan dolayı kış sebze lerinin kuruduğuna şahit ol dum. Kıtlık yaşanmaması ve yağmur yağması için sürekli dua ediyorum” dedi.
Geçen yıllara oranla mevsim sebzelerinin fiyatla rını kendisinin de pahalı bul duğunu belirten Ayşe Ay gün, yaşanan kuraklıkla bir likte verimin de ciddi oranda düştüğünü söyledi.
Fiyatların artmasının tüketicilerde olduğu gibi kendilerini de memnun etme diğini belirten Aygün, “ve rim düşüklüğü nedeniyle maliyet artınca bu durum fi yatlara da yansıyor. En bü yük korkumuz fiyatların yük selmesi değil, olası bir kıtlık yaşamasıdır. Bu nedenle her kesin yağmur duası etmesi lazım” dedi.
(İHA)

Share