logo

27 Ocak 2007

ÇİNE’DE ESNAFA ‘VERGİ’ SEMİNERİ!

Aydın Esnaf Odaları Birliği ve Aydın Vergi Dai resi Başkanlığı tarafından Aydın ve ilçelerinde gerçek leştirilen bilgilendirme top lantısına Çine’de devam edil di.
Çine OSB Salonu’nda yapılan toplantıya Aydın Esnaf Odası Başkanı Hulusi Akşit Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz, Çine Esnaf Odası Başkanı Yalçın Payza, Şöförler Odası Baş kanı Ahmet Keleş, Esnaf Ke falet Kooperatifi Başkanı Mehmet Zengin, Manavlar Derneği Başkanı Ahmet Akar daire amirleri ve vatan daşlar katıldı.
Toplantıda konuşan Ay dın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz, mükellefe ke sinlikle ceza kesmek isteme diklerini ve herkesin beyanla rında gerçeği yansıtmasını isteyerek “Bizim gönlümüz ceza kesmekten yana değil, ama herkes vergilerini gü nünde ödeme yapmalıdır. Bu yıl vergi fişi toplayan vatan daşlarımız bundan sonra top lamayacaklar, ama bu değil dir ki fiş toplanmayacak diye fiş almama ve fiş vermeme gibi bir olay olmayacak. Fiş vermeyenlere ağır cezalar ke silecektir. Günlük kesilen fiş lerin gün sonunu almayı unut masınlar. Birçok basit usul vergilerde vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Kapalı ka pılar ardında bir şeyler ara mak istemiyoruz. 20 bin ba sit usul esnafımız var, bunla ra ceza yazmak bir çözüm de ğildir. Mal alışlarında aldığınız malların faturala rını mutlaka alın, yoksa kayıt dışı vergilerden kurtulama yız. Vergi dairelerinde karşı laştığımız sıkıntıları biliyo ruz. Basit usullü çalışan kişi ler işini bıraktıktan sonra ver gi dairesine müracaat edip iptal ettirmeleri gerekiyor. Korsan çalışanları dikkat et meliyiz. Toplum olarak el ele verip bu korsanları önle miş oluruz.Bizler denetim leri sıklaştıracağız devletin kalkınabilmesi için vergileri mizi gününde ödemeliyiz. Vergi matrahlarını düşük gös terilmesi halinde cezai işlemler yapılacaktır” dedi.
(İHA)

Share