logo

26 Eylül 2007

İHALE İLANI

AYDIN BELEDİYESİ’NDEN
HIZ KESİCİ SATIN ALINACAKTIR
Belediyemiz sınırları içinde,süratli seyir eden araçların hızlarının azaltılması yönünde ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Hız Kesici satın alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No:2007/147012
1.İdarenin
a.)Adresi: Yedi Eylül Mah. Merkez Otogar Karşısı Esko İş merkezi C Blok AYDIN
b.)Telefon-Faks Numarası: 256 2266380-270/284-256 2264665
c.)Elektronik Posta Adresi(varsa): ihale@aydin-bld.gov.tr
2.İhale Konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
b.)Teslim Yeri(leri): Aydın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Şantiyesine teslim edilecektir.
c.)Teslim Tarihi: Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra İşe Başlama Talimatının Tebliğine Mütakip 30(otuz)Takvim Günü İçerisinde Teslim edilecektir.
3.İhalenin
a.)Yapılacağı yer: Aydın Belediyesi
b.)Tarihi – Saati : 10.10.2007-11:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasında, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve(i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8.İhale dokümanını satın alındığına dair belge,
4.1.9.Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Üretim, imalat kapasitesi. Araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
b)İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler verilmesi.
4.3.2. Uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.
İstekliler, Hız Kesici malzemelerine ait TSE,TSEK vb. standartlara uygun kalite belgelerinden en az birini veya noter tasdikli suretlerini ihale teklif zarflarına koyacaklardır. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları Uluslar arası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
İstekliler hız kesicilerine ait teknik şartnamede belirtildiği şekilde birer adet numuneleri ihale komisyonuna sunacaklardır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı Aydın Belediyesi İhale Bürosu adresinde görülebilir ve 100 YTL/Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 10.10.2007 tarihi, saat 11:00´a kadar Aydın Belediyesi adresine verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

(Mücadele)

Share