logo

01 Ekim 2007

İhale İlanı

Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği’nden
2KALEM MAMMOGRAFİ FİLMİ alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt numarası : 2007/150484
1- İdarenin
a) adresi : Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği/AYDIN
b) telefon ve faks numarası: 256 2139000 – 256 2254620
c) elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@adh.gov.tr
2- İhale Konusu Malın
a) niteliği, türü ve miktarı :
Sıra No Malzeme Adı Cinsi Miktarı
1 Mammografi Filmi 18X24 (100 lük Kutuda) 365 Kutu
2 Mammografi Filmi 24X30 (100 lük Kutuda) 160 Kutu
b) teslim yeri : Aydın Devlet Hastanesi Eczanesi
c) teslim tarihi : Mallar sözleşme İmzalandıktan Sonra 31/12/2007 Tarihine kadar peyder pey alınacaktır.
3- İhalenin
a) yapılacağı yer : Aydın Devlet Hastanesi Konferans Salonu
b) tarihi ve saati : 09 / 10 / 2007 – 10 : 00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
1-Teklif edilecek malzemelerin kalite kontrol belgeleri ile CE uygunluk belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti teklif zarfları ile birlikte sunulacaktır.
2-Teklifler ile birlikte teknik şartnameye bire bir uygunluk taahhütnamesi verilecektir.
Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
Teklif veren firmalar mammografi filmlerine ait numuneleri teklif mektubu ile beraber verecektir. Teklif ile birlikte numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.4- Bu ihalede benzer iş olarak,
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanı Aydın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinde görülebilir ve 25 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 09/10/2007, saat 10:00’a kadar Aydın Devlet Hastanesi Konferans Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini,mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler (M.209) (V. 1028) (01.10.2007)
(Mücadele)

Share