logo

27 Eylül 2007

İHALE İLANI

T.C
AYDIN VALİLİĞİ
Hacı Kadriye Arslan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’ndan
Hacı Kadriye Arslan Rehberlik ve Araştırma Merkezi genel onarım işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası:2007/149381
1- İdarenin
a) Adresi: Aydın Bulvarı Fatih Mah.
b) Telefon ve faks numarası : (256) 226 18 46-(256) 226 18 69
c)Elektronik Posta Adresi (varsa): aydinram1@hotmail.com
2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü, miktarı: 1 Adet Bina Genel Onarım Yapım işi
b)Yapılacağı yer : Aydın Merkez Hacı Kadriye Arslan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
c)İşe başlama tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5(Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.
3.İhalenin
a)Yapılacağı Yer : Aydın Merkez Hacı Kadriye Arslan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
b)Tarihi ve Saati:05/10/2007- Saat 10:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elekronik posta adresi.
4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıma gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan E/IV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; (İş deneyim belgesi olarak diplomalarını sunacak olan Mimar ve Mühendisler), Makine Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği diplomaları, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu kişiler mezuniyet belgeleri ile birlikte, özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini vereceklerdir. Bu belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-İhale dokümanı Aydın Merkez Hacı Kadriye Arslan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Aydın Bulvarı, Fatih Mahallesi adresinde görülebilir ve 50 (Elli) YTL- karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler ihale saatine kadar Aydın Merkez Hacı Kadriye Arslan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzeri ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9- İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmadır.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İLAN OLUNUR (M.208) (V.1018) (27.09.2007)
(Mücadele)

Share