logo

05 Ocak 2016

Bir yıldız kaydı…

1 Ocak 2016 sa­ba­hı te­le­fo­nu­ma bir mesaj geldi: “Bi­ri­cik ba­ba­mız Mus­ta­fa Çezik hak­kın rah­me­ti­ne ka­vuş­muş­tur….“ Bir­den şa­şır­dım, kör ku­yu­la­ra düş­tüm. Gü­ven­di­ğim dos­tum, ar­ka­da­şım, iki gün önce te­le­fon­la ko­nuş­tu­ğum sev­gi­li Çezik nasıl olur da bu dün­ya­dan böyle ses­siz se­da­sız git­miş ola­bi­lir­di? Güçlü’yü ara­dım, ha­be­rin ger­çek ol­du­ğu­nu yü­re­ğim ya­na­rak öğ­ren­dim. Ya­pa­cak bir şey yoktu artık.
Ar­ka­daş­la­rı­nız pek çok, dost­la­rı­nız bir­kaç­tır. Mus­ta­fa Çezik Aydın’da benim ger­çek dos­tum di­ye­bi­le­ce­ğim bir­kaç ki­şi­den bi­ri­siy­di. “İnsan­lar olay­lar­da de­ne­nir.” Ünlü ve doğru bir söz­dür bu. Mus­ta­fa Çezik ile ta­nış­tı­ğı­mız gün­ler­den beri bir­çok olay­da bir­bi­ri­mi­zi bil­me­den de­ne­miş olduk. O’nunla bir­lik­te yü­rü­ye­bi­le­ce­ği­mi, ona gü­ve­ne­bi­le­ce­ği­mi ya­şa­ya­rak gör­düm . Böy­le­ce bu acı olay­la ger­çek bir dos­tu­mu kay­bet­miş oldum.
Mus­ta­fa Çezik ger­çek bir va­tan­se­ver­di. Ata­türk ilke ve dev­rim­le­ri­ne yü­rek­ten inan­mış, insan hak­la­rı­nı ve de­mok­ra­si­yi sa­vu­nan, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ni özüm­se­miş bir ay­dın­lan­ma­cıy­dı. İnanç­la­rın­dan ödün ver­mez, dik duran, çı­kar­la­rı için eğil­me­yen bi­ri­siy­di. Otuz yılı aşan dost­lu­ğu­muz sı­ra­sın­da O’nun va­tan­se­ver­li­ği­ni, Cum­hu­ri­yet­çi­li­ği­ni, Ata­türk Dev­rim­ci­li­ği­ni ya­şa­ya­rak gör­düm. Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’ndeki kö­şe­sin­de gün­cel olay­lar kar­şı­sın­da hep bu il­ke­le­ri sa­vun­du. Yıl­ma­dı, eğil­me­di, kork­ma­dı. Her zaman ve her yerde inan­dı­ğı il­ke­le­ri yü­rek­li­ce sa­vun­du.
O Aydın’da bir yığın ilk­le­re imza attı. Dost­lar Mec­li­si O’nun gi­ri­şim­le­ri ile ku­rul­muş bir mec­lis­ti. Dost­lar Mec­li­si Aydın’ın seç­kin ancak, fark­lı si­ya­sal gö­rüş­te­ki ki­şi­le­rin­den olu­şan bir mec­lis­ti. Ancak, her­ke­sin ortak pay­da­sı Ata­türk il­ke­le­riy­di orada. Be­lir­li ara­lık­lar­la ve Mus­ta­fa Çezik’in öne­ri­le­ri ile akşam ye­mek­le­rin­de bir araya gelir, ülke so­run­la­rı­nı ko­nu­şur, da­ya­nış­ma il­ke­le­ri içe­ri­sin­de görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nur­duk. Çezik yıl­lar­ca Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­kan­lı­ğı yaptı. Bu gö­re­vi­ni de en uygun bi­çim­de ve büyük bir ba­şa­rı ile yü­rüt­tü.
Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si ay­dın­lan­ma ko­nu­sun­da, Cum­hu­ri­ye­ti­miz ko­nu­sun­da ger­çek­ten savaş veren bir ga­ze­tey­di. Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si Ana­do­lu ba­sı­nı­nın sı­kın­tı­la­rı­na kar­şın yıl­lar­dır her türlü güç­lü­ğe göğüs geren ve ya­şa­mı­nı dim­dik sür­dü­ren bir ga­ze­te­dir. Yal­nız­ca ger­çek­le­ri yazan, va­tan­se­ver­lik­ten ödün ver­me­yen, çı­kar­la­rı için eğil­me­yen bir ga­ze­te­dir Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si. Bu ga­ze­te Aydın’da hiç­bir ga­ze­te­nin yap­ma­dı­ğı­nı, ya­pa­ma­dı­ğı­nı yapar, özel gün­ler­de, ulu­sal bay­ram­lar­da ek bir dergi çı­ka­rır. Bu der­gi­de ül­ke­miz so­run­la­rı kor­ku­suz­ca dile ge­ti­ri­lir.
Mus­ta­fa Çezik ara­mız­dan ay­rıl­dı, ama belli ki Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’nin ça­lı­şan­la­rı, başta Güçlü Çezik bu ga­ze­te­yi ve Mus­ta­fa Çezik’in sa­vun­du­ğu il­ke­le­ri ya­şa­ta­cak­lar­dır. Bun­dan hiç kuşku duy­mu­yo­rum. Çünkü o böyle bir kalıt bı­rak­tı.
O’nu Aydın çok ara­ya­cak­tır. Ben O’nu çok ara­ya­ca­ğım. O’nun böyle bek­len­me­dik bi­çim­de ve ani­den ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın şaş­kın­lı­ğı­nı henüz üze­rim­den ata­ma­dım. Her te­le­fon ko­nuş­ma­mız­da, her gö­rüş­me­miz­de güç veren, olum­lu şey­ler söy­ler­di. Dost­lar Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı, Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­kan­lı­ğı O’na çok ya­kı­şı­yor­du. Ancak bir tek ölüm ona ya­kış­ma­dı. O’nun ara­mız­dan ay­rı­lı­şıy­la Aydın’dan bir yıl­dız kaydı.
Güle güle sev­gi­li dos­tum, güle güle de­ğer­li kar­de­şim, seni çok ara­ya­ca­ğım, ışık­lar içe­ri­sin­de yat.

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • EMPERYALİZMİN MAŞALARI

  27 Kasım 2017 Yazarlar

  Küresel Emperyalizme hizmet etmeyi vazife edinenlerin siyasi görüşü falan olmaz. Adı üstünde #Uşak bunlar! Uşağın görüşü olduğu nerede görülmüş? Siyaset yapabilmek için, memleketin yönetimine dair fikir üretmek gerek. Bugünün muhalefeti tıpkı mazideki tüm siyasi örgütlerin yaptığı gibi ancak kulaklarına üfleneni aktarmakla meşgul. Memur bunlar, bildiğiniz görevli... Efendilerinin çıkarı uğruna #tellallık yapıyorlar. Bağımsızlık mı dediniz? Bağımsız bir Türkiye"de bu çakalların hepsi işsiz kalır; bu durumda Allah zulüm görmesi muhtem...
 • ÖĞRETMEN NASIL OLMALI DİYE TARTIŞIYORLAR

  27 Kasım 2017 Yazarlar

  Öğretmenliğin nasıl olması gerektiğini öğretmenlerin dışında herkes çok iyi biliyor. Evet, bir milyonluk öğretmen camiası içinde yanlışı olanlar da vardır. Ama eleştiri işi çığırından çıkmış gibi. Hata arayalım denilirken artık nasıl öğretmenlik yapılmalı noktasına gelinmiş durumda. Öğretmen hedef tahtasına oturtulmuş, neresinden vuralım diye aranılıyor sanki. Eğitimle ilgili konular milli eğitim uzmanlarına bırakılmalı. Öyle herkes kafasına göre bir görüntü üzerinden ahkam kesememeli. Bu durum dini konularda da var. Kulaktan dolma bilgiler...
 • Kadının Adı Var

  25 Kasım 2017 Yazarlar

  Kadın, hayattaki en mükemmel enstrümandır. Ama ne yazık ki, her erkek nota bilmez. Demiş #FaridFarjad Kadına şiddete Hayır!... Böyle bir sloganın atılması, hele ki bu tür bir slogan için özel bir gün tahsis edilmesi bile biz erkekler için yeterince utanç verici olsa gerek. Erkeklik sadece Er'il olmak mıdır?... Adam olmayan, erkek olsa ne olur? Fiziksel olarak daha güçlü olmak, zorbalığın gerekçesi olabilir mi? Aynaya baktığında erkek sureti gören ve kendini o sıfatla tanımlayan, yer yer bu sıfata nail olduğu için böbürlenen mâh...
 • Suriye Satrancı

  25 Kasım 2017 Yazarlar

  Rusya, YPG kartını gösterip, esedi masaya oturtmak istiyor. ABD den sonra Rusya da Ypg yi tanıyor, muhatap alıyor. Rusya, bölgede sürekli imtiyaz elde ediyor. Suriyede ABD ve Rusya örtülü bir ittifak içinde. Suriye ABD ve Rusya arasında nüfuz paylaşımına uğradı. Bugün yaptıkları bu planı uygulamaya koymak. Türkiye gelecekte başına bela olabilecek bir oluşuma engel olma gayretinde. Şii duvarını aşamadık. Bari pkk duvarına engel olalım çabasındayız. Bu sadece bizim derdimiz. ABD ve Rusya için ise stratejik hedef Bugün kısmi işbirlikler...