logo

05 Ocak 2016

Bir yıldız kaydı…


Erol Ertuğrul
erolertugrul@mucadele.com.tr

1 Ocak 2016 sa­ba­hı te­le­fo­nu­ma bir mesaj geldi: “Bi­ri­cik ba­ba­mız Mus­ta­fa Çezik hak­kın rah­me­ti­ne ka­vuş­muş­tur….“ Bir­den şa­şır­dım, kör ku­yu­la­ra düş­tüm. Gü­ven­di­ğim dos­tum, ar­ka­da­şım, iki gün önce te­le­fon­la ko­nuş­tu­ğum sev­gi­li Çezik nasıl olur da bu dün­ya­dan böyle ses­siz se­da­sız git­miş ola­bi­lir­di? Güçlü’yü ara­dım, ha­be­rin ger­çek ol­du­ğu­nu yü­re­ğim ya­na­rak öğ­ren­dim. Ya­pa­cak bir şey yoktu artık.
Ar­ka­daş­la­rı­nız pek çok, dost­la­rı­nız bir­kaç­tır. Mus­ta­fa Çezik Aydın’da benim ger­çek dos­tum di­ye­bi­le­ce­ğim bir­kaç ki­şi­den bi­ri­siy­di. “İnsan­lar olay­lar­da de­ne­nir.” Ünlü ve doğru bir söz­dür bu. Mus­ta­fa Çezik ile ta­nış­tı­ğı­mız gün­ler­den beri bir­çok olay­da bir­bi­ri­mi­zi bil­me­den de­ne­miş olduk. O’nunla bir­lik­te yü­rü­ye­bi­le­ce­ği­mi, ona gü­ve­ne­bi­le­ce­ği­mi ya­şa­ya­rak gör­düm . Böy­le­ce bu acı olay­la ger­çek bir dos­tu­mu kay­bet­miş oldum.
Mus­ta­fa Çezik ger­çek bir va­tan­se­ver­di. Ata­türk ilke ve dev­rim­le­ri­ne yü­rek­ten inan­mış, insan hak­la­rı­nı ve de­mok­ra­si­yi sa­vu­nan, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ni özüm­se­miş bir ay­dın­lan­ma­cıy­dı. İnanç­la­rın­dan ödün ver­mez, dik duran, çı­kar­la­rı için eğil­me­yen bi­ri­siy­di. Otuz yılı aşan dost­lu­ğu­muz sı­ra­sın­da O’nun va­tan­se­ver­li­ği­ni, Cum­hu­ri­yet­çi­li­ği­ni, Ata­türk Dev­rim­ci­li­ği­ni ya­şa­ya­rak gör­düm. Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’ndeki kö­şe­sin­de gün­cel olay­lar kar­şı­sın­da hep bu il­ke­le­ri sa­vun­du. Yıl­ma­dı, eğil­me­di, kork­ma­dı. Her zaman ve her yerde inan­dı­ğı il­ke­le­ri yü­rek­li­ce sa­vun­du.
O Aydın’da bir yığın ilk­le­re imza attı. Dost­lar Mec­li­si O’nun gi­ri­şim­le­ri ile ku­rul­muş bir mec­lis­ti. Dost­lar Mec­li­si Aydın’ın seç­kin ancak, fark­lı si­ya­sal gö­rüş­te­ki ki­şi­le­rin­den olu­şan bir mec­lis­ti. Ancak, her­ke­sin ortak pay­da­sı Ata­türk il­ke­le­riy­di orada. Be­lir­li ara­lık­lar­la ve Mus­ta­fa Çezik’in öne­ri­le­ri ile akşam ye­mek­le­rin­de bir araya gelir, ülke so­run­la­rı­nı ko­nu­şur, da­ya­nış­ma il­ke­le­ri içe­ri­sin­de görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nur­duk. Çezik yıl­lar­ca Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­kan­lı­ğı yaptı. Bu gö­re­vi­ni de en uygun bi­çim­de ve büyük bir ba­şa­rı ile yü­rüt­tü.
Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si ay­dın­lan­ma ko­nu­sun­da, Cum­hu­ri­ye­ti­miz ko­nu­sun­da ger­çek­ten savaş veren bir ga­ze­tey­di. Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si Ana­do­lu ba­sı­nı­nın sı­kın­tı­la­rı­na kar­şın yıl­lar­dır her türlü güç­lü­ğe göğüs geren ve ya­şa­mı­nı dim­dik sür­dü­ren bir ga­ze­te­dir. Yal­nız­ca ger­çek­le­ri yazan, va­tan­se­ver­lik­ten ödün ver­me­yen, çı­kar­la­rı için eğil­me­yen bir ga­ze­te­dir Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si. Bu ga­ze­te Aydın’da hiç­bir ga­ze­te­nin yap­ma­dı­ğı­nı, ya­pa­ma­dı­ğı­nı yapar, özel gün­ler­de, ulu­sal bay­ram­lar­da ek bir dergi çı­ka­rır. Bu der­gi­de ül­ke­miz so­run­la­rı kor­ku­suz­ca dile ge­ti­ri­lir.
Mus­ta­fa Çezik ara­mız­dan ay­rıl­dı, ama belli ki Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’nin ça­lı­şan­la­rı, başta Güçlü Çezik bu ga­ze­te­yi ve Mus­ta­fa Çezik’in sa­vun­du­ğu il­ke­le­ri ya­şa­ta­cak­lar­dır. Bun­dan hiç kuşku duy­mu­yo­rum. Çünkü o böyle bir kalıt bı­rak­tı.
O’nu Aydın çok ara­ya­cak­tır. Ben O’nu çok ara­ya­ca­ğım. O’nun böyle bek­len­me­dik bi­çim­de ve ani­den ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın şaş­kın­lı­ğı­nı henüz üze­rim­den ata­ma­dım. Her te­le­fon ko­nuş­ma­mız­da, her gö­rüş­me­miz­de güç veren, olum­lu şey­ler söy­ler­di. Dost­lar Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı, Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­kan­lı­ğı O’na çok ya­kı­şı­yor­du. Ancak bir tek ölüm ona ya­kış­ma­dı. O’nun ara­mız­dan ay­rı­lı­şıy­la Aydın’dan bir yıl­dız kaydı.
Güle güle sev­gi­li dos­tum, güle güle de­ğer­li kar­de­şim, seni çok ara­ya­ca­ğım, ışık­lar içe­ri­sin­de yat.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Nice Bayramlara...

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Marinevo…

  24 Haziran 2017 Yazarlar

  Ticaretle uğraşma isteği küçük yaşlardan beri benimle büyüyen ve özümde vazgeçemediğim bir sevda idi. İnternete olan ilgimle sevdiğim işi bütünleştirince de bugün ki e-ticaret markamı kurmak nasip oldu. 2014 Temmuz’dan bu yana kendi çabalarımla bugünlere ulaştım. ‘Tek kişilik Dev Kadro’ diye haberim bile yapıldı, gerçekten de öyle tek başıma nice çetin yolları aşıp, e-ticaretin her detayını bizzat tecrübe ederek bu süreci layığıyla yönetmeye çalıştım. Hayatımdan öylesine büyük fedakarlıklar yaptım ki işime olan sadakatim pekişti. Bu sayede e-ti...
 • BAYRAM ŞEKERİ…

  24 Haziran 2017 Yazarlar

  Bayram şekeri dendiğinde genellikle dini bayramlarda konuklara sunulan ve bayramlarda akraba ve dostlara götürülen envaiçeşit şeker veya çikolata türleri olarak biliyoruz. Ramazan Bayramı ya da Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başlar ve envaiçeşit bayram şekerleri tezgahlarda yerini alır. BAYRAM ÖNCESİ ŞEKER SATIŞLARI ARTI Aydın’ın Efeler ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi şeker satışlarında artış olduğu bildirildi. Bayram şekerleri tezgahları süslerken son üç günde şeker satışlarında artış olduğunu belirten esnaf Hande Güleç,...
 • Nice Bayramlara…

  23 Haziran 2017 Yazarlar

  Bir Ramazan ayı daha göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Allah oruç tutanların oruçlarını kabul etsin. Hepimizi nice Ramazanlara sağlık, huzur ve ağız tadıyla eriştirsin İnşallah. Sağ olana, sağlıklı olana Ramazan ve oruç, huzur ve ibadet ferahlığı verir. Ama ne yazık ki bu Ramazan ayını ülkemizde, Ortadoğu'da ve dünyada huzur içinde geçirdiğimizi söylemek mümkün değil. Herşeyden önce, Ramazan ayı boyunca ülkemizde şehit haberleri peş peşe gelmeye devam etti. Şırnak Uludere'de düşen helikopterimizde bulunan Tümgeneral Aydoğan Ay...
 • ZEYTİN…

  23 Haziran 2017 Yazarlar

  Zeytin ağaçların dane meyveleri gerek sofralık gerekse yağlık olarak işlenip değerlendirilebilen bir tarım ürünüdür. Dünyada zeytin bitkisinin iklim istekliliği nedeniyle zeytincilik genelde, Akdeniz’de kıyısı olan ülkeler İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Tunus, Suriye, Fas, Fransa ve Portekiz’de üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda zeytinyağı ve sofralık zeytin gibi zeytin ürünlerine artan talep nedeniyle zeytinciliğin sadece Akdeniz’e kıyı olan ülkelerde değil, Akdeniz iklimi gösteren Avustralya, Arjantin, Şili, Meksika, Peru gi...