logo

05 Ocak 2016

Bir yıldız kaydı…


Erol Ertuğrul
erolertugrul@mucadele.com.tr

1 Ocak 2016 sa­ba­hı te­le­fo­nu­ma bir mesaj geldi: “Bi­ri­cik ba­ba­mız Mus­ta­fa Çezik hak­kın rah­me­ti­ne ka­vuş­muş­tur….“ Bir­den şa­şır­dım, kör ku­yu­la­ra düş­tüm. Gü­ven­di­ğim dos­tum, ar­ka­da­şım, iki gün önce te­le­fon­la ko­nuş­tu­ğum sev­gi­li Çezik nasıl olur da bu dün­ya­dan böyle ses­siz se­da­sız git­miş ola­bi­lir­di? Güçlü’yü ara­dım, ha­be­rin ger­çek ol­du­ğu­nu yü­re­ğim ya­na­rak öğ­ren­dim. Ya­pa­cak bir şey yoktu artık.
Ar­ka­daş­la­rı­nız pek çok, dost­la­rı­nız bir­kaç­tır. Mus­ta­fa Çezik Aydın’da benim ger­çek dos­tum di­ye­bi­le­ce­ğim bir­kaç ki­şi­den bi­ri­siy­di. “İnsan­lar olay­lar­da de­ne­nir.” Ünlü ve doğru bir söz­dür bu. Mus­ta­fa Çezik ile ta­nış­tı­ğı­mız gün­ler­den beri bir­çok olay­da bir­bi­ri­mi­zi bil­me­den de­ne­miş olduk. O’nunla bir­lik­te yü­rü­ye­bi­le­ce­ği­mi, ona gü­ve­ne­bi­le­ce­ği­mi ya­şa­ya­rak gör­düm . Böy­le­ce bu acı olay­la ger­çek bir dos­tu­mu kay­bet­miş oldum.
Mus­ta­fa Çezik ger­çek bir va­tan­se­ver­di. Ata­türk ilke ve dev­rim­le­ri­ne yü­rek­ten inan­mış, insan hak­la­rı­nı ve de­mok­ra­si­yi sa­vu­nan, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ni özüm­se­miş bir ay­dın­lan­ma­cıy­dı. İnanç­la­rın­dan ödün ver­mez, dik duran, çı­kar­la­rı için eğil­me­yen bi­ri­siy­di. Otuz yılı aşan dost­lu­ğu­muz sı­ra­sın­da O’nun va­tan­se­ver­li­ği­ni, Cum­hu­ri­yet­çi­li­ği­ni, Ata­türk Dev­rim­ci­li­ği­ni ya­şa­ya­rak gör­düm. Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’ndeki kö­şe­sin­de gün­cel olay­lar kar­şı­sın­da hep bu il­ke­le­ri sa­vun­du. Yıl­ma­dı, eğil­me­di, kork­ma­dı. Her zaman ve her yerde inan­dı­ğı il­ke­le­ri yü­rek­li­ce sa­vun­du.
O Aydın’da bir yığın ilk­le­re imza attı. Dost­lar Mec­li­si O’nun gi­ri­şim­le­ri ile ku­rul­muş bir mec­lis­ti. Dost­lar Mec­li­si Aydın’ın seç­kin ancak, fark­lı si­ya­sal gö­rüş­te­ki ki­şi­le­rin­den olu­şan bir mec­lis­ti. Ancak, her­ke­sin ortak pay­da­sı Ata­türk il­ke­le­riy­di orada. Be­lir­li ara­lık­lar­la ve Mus­ta­fa Çezik’in öne­ri­le­ri ile akşam ye­mek­le­rin­de bir araya gelir, ülke so­run­la­rı­nı ko­nu­şur, da­ya­nış­ma il­ke­le­ri içe­ri­sin­de görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nur­duk. Çezik yıl­lar­ca Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­kan­lı­ğı yaptı. Bu gö­re­vi­ni de en uygun bi­çim­de ve büyük bir ba­şa­rı ile yü­rüt­tü.
Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si ay­dın­lan­ma ko­nu­sun­da, Cum­hu­ri­ye­ti­miz ko­nu­sun­da ger­çek­ten savaş veren bir ga­ze­tey­di. Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si Ana­do­lu ba­sı­nı­nın sı­kın­tı­la­rı­na kar­şın yıl­lar­dır her türlü güç­lü­ğe göğüs geren ve ya­şa­mı­nı dim­dik sür­dü­ren bir ga­ze­te­dir. Yal­nız­ca ger­çek­le­ri yazan, va­tan­se­ver­lik­ten ödün ver­me­yen, çı­kar­la­rı için eğil­me­yen bir ga­ze­te­dir Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si. Bu ga­ze­te Aydın’da hiç­bir ga­ze­te­nin yap­ma­dı­ğı­nı, ya­pa­ma­dı­ğı­nı yapar, özel gün­ler­de, ulu­sal bay­ram­lar­da ek bir dergi çı­ka­rır. Bu der­gi­de ül­ke­miz so­run­la­rı kor­ku­suz­ca dile ge­ti­ri­lir.
Mus­ta­fa Çezik ara­mız­dan ay­rıl­dı, ama belli ki Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’nin ça­lı­şan­la­rı, başta Güçlü Çezik bu ga­ze­te­yi ve Mus­ta­fa Çezik’in sa­vun­du­ğu il­ke­le­ri ya­şa­ta­cak­lar­dır. Bun­dan hiç kuşku duy­mu­yo­rum. Çünkü o böyle bir kalıt bı­rak­tı.
O’nu Aydın çok ara­ya­cak­tır. Ben O’nu çok ara­ya­ca­ğım. O’nun böyle bek­len­me­dik bi­çim­de ve ani­den ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın şaş­kın­lı­ğı­nı henüz üze­rim­den ata­ma­dım. Her te­le­fon ko­nuş­ma­mız­da, her gö­rüş­me­miz­de güç veren, olum­lu şey­ler söy­ler­di. Dost­lar Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı, Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­kan­lı­ğı O’na çok ya­kı­şı­yor­du. Ancak bir tek ölüm ona ya­kış­ma­dı. O’nun ara­mız­dan ay­rı­lı­şıy­la Aydın’dan bir yıl­dız kaydı.
Güle güle sev­gi­li dos­tum, güle güle de­ğer­li kar­de­şim, seni çok ara­ya­ca­ğım, ışık­lar içe­ri­sin­de yat.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  YÖRÜKLERDEN BAZI ATASÖZLERİ (7)

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • HANIM AĞA…

  21 Ekim 2017 Yazarlar

  Ağa, büyük erkek kardeş, ağabey olarak bilindiği, babacan ve mert kimselere de kullanıldığı gibi, Hanım Ağa da, erkek ağanın kadın modeli anlamında da kullanılabiliyor. Diğer taraftan Türk devletinde askeri ve sivil kuruluşlarda kullanılan bir unvan olan Ağa, Moğolca büyük erkek kardeş manasındaki “aka” kelimesinden Türkçeleştiği, bu manasından başka bazı lehçelerde baba, dede, amca, dayı, abla gibi yaşça büyük akrabalar için kullanılabildiği ifade edilmektedir. EFELERİN BOĞA GÜREŞİ AĞASI ZELİHA KAYA İLK “HANIM AĞA” SEÇİLDİ Aydın...
 • TATLI TELAŞLAR

  21 Ekim 2017 Yazarlar

  Of! Her şey aynı. Akşam yatıyorsun aynı yatak, aynı yastık. Sabah kalkıyorsun aynı oda, aynı ev. Annen aynı, baban aynı. Okul aynı, iş aynı. Hayat aynı. Nasıl sıkılmayayım? Diyeceğimi sanıyorsanız aldanıyorsunuz sevgili okurlarım. Çünkü ben, hayat ne kadar monoton ilerlese de içerisinde küçük ve tatlı heyecanların da var olduğunun bilincindeyim. Hatta inanmayacaksınız ama bazı formalitelerin insanı mutlu ettiğine bile tanık oldum. Evet bugünkü konumuz insanı bir sevgi kelebeğine dönüştüren sevimli formaliteler. Hazırsanız başlayalım. Takip ede...
 • VİCDANINIZA YAKIN GÖZLÜĞÜ TAKIN

  20 Ekim 2017 Yazarlar

  Merhabalar Sevgili Okurlarım, Bugün sizinle güzel ülkemin çözülememiş meselelerinden biri olan eğitim ve sınav sistemiyle ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Hayatın kendisi her gün değiştikçe ekonomi, ticaret, kültür, medya ve eğitim gibi sistemlerin de hepsi geleneksel modellerden çıkıp çağa ayak uydurmak mecburiyetindeler. Özellikle eğitim ve buna bağlı olarak gelişen sınav sistemimiz değişe değişe bir hal oldu. Teoride düşünülen ile pratikte uygulananlar arasında...
 • V1 CHALLENGE …

  20 Ekim 2017 Yazarlar

  V1 Challenge, 2011 yılında başlamasına rağmen kullanılan otomobiller, yarış biçimi, şehir içi yarışları ve ödüllendirme sistemiyle Türk motorsporlarında büyük ilgi uyandırdığı, temelleri Volkan Işık tarafından atılan V1 Challenge gerek kullanılan Volkicar isimli araçlar, gerekse koşuların şehir içlerinde yapılması büyük ölçüde etkili olduğu, V1 Challenge toplam yedi yarıştan oluştuğu ve yarışlar kendi aralarında üç farklı biçime ayrıldığı şeklinde ifade edilir. 2017 V1 CHALLENGE YARIŞINI AYDINLILAR İLGİ İLE İZLEDİ Aydın'ın Efeler il...