logo

05 Ocak 2016

Bir yıldız kaydı…


Erol Ertuğrul
erolertugrul@mucadele.com.tr

1 Ocak 2016 sa­ba­hı te­le­fo­nu­ma bir mesaj geldi: “Bi­ri­cik ba­ba­mız Mus­ta­fa Çezik hak­kın rah­me­ti­ne ka­vuş­muş­tur….“ Bir­den şa­şır­dım, kör ku­yu­la­ra düş­tüm. Gü­ven­di­ğim dos­tum, ar­ka­da­şım, iki gün önce te­le­fon­la ko­nuş­tu­ğum sev­gi­li Çezik nasıl olur da bu dün­ya­dan böyle ses­siz se­da­sız git­miş ola­bi­lir­di? Güçlü’yü ara­dım, ha­be­rin ger­çek ol­du­ğu­nu yü­re­ğim ya­na­rak öğ­ren­dim. Ya­pa­cak bir şey yoktu artık.
Ar­ka­daş­la­rı­nız pek çok, dost­la­rı­nız bir­kaç­tır. Mus­ta­fa Çezik Aydın’da benim ger­çek dos­tum di­ye­bi­le­ce­ğim bir­kaç ki­şi­den bi­ri­siy­di. “İnsan­lar olay­lar­da de­ne­nir.” Ünlü ve doğru bir söz­dür bu. Mus­ta­fa Çezik ile ta­nış­tı­ğı­mız gün­ler­den beri bir­çok olay­da bir­bi­ri­mi­zi bil­me­den de­ne­miş olduk. O’nunla bir­lik­te yü­rü­ye­bi­le­ce­ği­mi, ona gü­ve­ne­bi­le­ce­ği­mi ya­şa­ya­rak gör­düm . Böy­le­ce bu acı olay­la ger­çek bir dos­tu­mu kay­bet­miş oldum.
Mus­ta­fa Çezik ger­çek bir va­tan­se­ver­di. Ata­türk ilke ve dev­rim­le­ri­ne yü­rek­ten inan­mış, insan hak­la­rı­nı ve de­mok­ra­si­yi sa­vu­nan, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ni özüm­se­miş bir ay­dın­lan­ma­cıy­dı. İnanç­la­rın­dan ödün ver­mez, dik duran, çı­kar­la­rı için eğil­me­yen bi­ri­siy­di. Otuz yılı aşan dost­lu­ğu­muz sı­ra­sın­da O’nun va­tan­se­ver­li­ği­ni, Cum­hu­ri­yet­çi­li­ği­ni, Ata­türk Dev­rim­ci­li­ği­ni ya­şa­ya­rak gör­düm. Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’ndeki kö­şe­sin­de gün­cel olay­lar kar­şı­sın­da hep bu il­ke­le­ri sa­vun­du. Yıl­ma­dı, eğil­me­di, kork­ma­dı. Her zaman ve her yerde inan­dı­ğı il­ke­le­ri yü­rek­li­ce sa­vun­du.
O Aydın’da bir yığın ilk­le­re imza attı. Dost­lar Mec­li­si O’nun gi­ri­şim­le­ri ile ku­rul­muş bir mec­lis­ti. Dost­lar Mec­li­si Aydın’ın seç­kin ancak, fark­lı si­ya­sal gö­rüş­te­ki ki­şi­le­rin­den olu­şan bir mec­lis­ti. Ancak, her­ke­sin ortak pay­da­sı Ata­türk il­ke­le­riy­di orada. Be­lir­li ara­lık­lar­la ve Mus­ta­fa Çezik’in öne­ri­le­ri ile akşam ye­mek­le­rin­de bir araya gelir, ülke so­run­la­rı­nı ko­nu­şur, da­ya­nış­ma il­ke­le­ri içe­ri­sin­de görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nur­duk. Çezik yıl­lar­ca Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­kan­lı­ğı yaptı. Bu gö­re­vi­ni de en uygun bi­çim­de ve büyük bir ba­şa­rı ile yü­rüt­tü.
Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si ay­dın­lan­ma ko­nu­sun­da, Cum­hu­ri­ye­ti­miz ko­nu­sun­da ger­çek­ten savaş veren bir ga­ze­tey­di. Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si Ana­do­lu ba­sı­nı­nın sı­kın­tı­la­rı­na kar­şın yıl­lar­dır her türlü güç­lü­ğe göğüs geren ve ya­şa­mı­nı dim­dik sür­dü­ren bir ga­ze­te­dir. Yal­nız­ca ger­çek­le­ri yazan, va­tan­se­ver­lik­ten ödün ver­me­yen, çı­kar­la­rı için eğil­me­yen bir ga­ze­te­dir Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si. Bu ga­ze­te Aydın’da hiç­bir ga­ze­te­nin yap­ma­dı­ğı­nı, ya­pa­ma­dı­ğı­nı yapar, özel gün­ler­de, ulu­sal bay­ram­lar­da ek bir dergi çı­ka­rır. Bu der­gi­de ül­ke­miz so­run­la­rı kor­ku­suz­ca dile ge­ti­ri­lir.
Mus­ta­fa Çezik ara­mız­dan ay­rıl­dı, ama belli ki Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’nin ça­lı­şan­la­rı, başta Güçlü Çezik bu ga­ze­te­yi ve Mus­ta­fa Çezik’in sa­vun­du­ğu il­ke­le­ri ya­şa­ta­cak­lar­dır. Bun­dan hiç kuşku duy­mu­yo­rum. Çünkü o böyle bir kalıt bı­rak­tı.
O’nu Aydın çok ara­ya­cak­tır. Ben O’nu çok ara­ya­ca­ğım. O’nun böyle bek­len­me­dik bi­çim­de ve ani­den ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın şaş­kın­lı­ğı­nı henüz üze­rim­den ata­ma­dım. Her te­le­fon ko­nuş­ma­mız­da, her gö­rüş­me­miz­de güç veren, olum­lu şey­ler söy­ler­di. Dost­lar Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı, Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­kan­lı­ğı O’na çok ya­kı­şı­yor­du. Ancak bir tek ölüm ona ya­kış­ma­dı. O’nun ara­mız­dan ay­rı­lı­şıy­la Aydın’dan bir yıl­dız kaydı.
Güle güle sev­gi­li dos­tum, güle güle de­ğer­li kar­de­şim, seni çok ara­ya­ca­ğım, ışık­lar içe­ri­sin­de yat.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  DUYGULARI EĞİTMENİN YOLU 'SANAT'

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Ah Muhalefet!

  28 Nisan 2017 Yazarlar

  Kime ne anlatmalı ki? Hem anlatsak ne fayda? Bunca yıldır muhalefete anlata anlata ne elde ettik? Önce, eleştirdiğimiz muhalefete hakkını verelim, sonra eleştiriye kaldığımız yerden devam edelim. İşte bak, 16 Nisan öncesi bizim hep defalarca önerdiğimiz pozitif içerikli kampanyaları yaptılar, HAYIR oyları adeta patladı! Demek ki geçmiş seçimlerde yazdıklarımızı dikkate alsalardı, atı çalan Üsküdar'ı geçemeyecekti. Biz haklı çıkmaktan yorulduk, muhalefet ve özellikle de lokomotif olması gereken CHP yönetimi en büyük, en stratej...
 • MİLLİ AYDIN BANKASI…

  28 Nisan 2017 Yazarlar

  Aydın’ın Efeler ilçesi sevgi yolu üzerinde yer alan Türkiye'nin en eski bankalarından olan ve uzun yıllar çiftçilere destek veren Milli Aydın Bankası'nın yaklaşık 103 yıllık binası, kültür ve sanat merkezi olarak hizmet veriyor. Edinilen bilgilere göre, Milli Aydın Bankası, Aydın''ın sembol ürünü incir üreticisinin finansman sorunlarını çözmek amacıyla Kazım Nuri Çörüş, Nazmi Topçuoğlu ve Ahmet Sarı öncülüğünde yirmi üretici tarafından nizamnamesi hazırlanarak, kentteki Kurşunlu Han'ın avlusunda sade bir törenle kurulduğu, yasal işlemler...
 • DUYGULARI EĞİTMENİN YOLU ‘SANAT’

  27 Nisan 2017 Yazarlar

  İnsanı insan yapan en önemli vasıftır eğitim. İnsanı diğer canlılardan ayıran tek değer… Duygu, düşünce ve davranışlar arasındaki bağlantının ana yoludur. Geleceğin en büyük yatırımıdır eğitim; uzun vadede başarmak için, kazanmak için ve büyük zaferlere imza atmak adına, ulaşılmak istenen amacın planı hazırlanırken, yaşamın en merkezinde yapılandırılır. Eğitim eleştirisi, başlı başına bir alandır. Ben birkaç cümleden yola çıkarak dile getirmeyi amaçladım. Konuyu soyutlamadan, derinliğine inmeden, kıyısından geçerek söz etmeyi amaçlıyoru...
 • AYDINLI ŞAİR MEHMET IŞILAK ve ŞİİRLERİ

  27 Nisan 2017 Yazarlar

  Duygular galip gelirse, akıl çıkar gider, Yangın olur yakar, deprem gibi yıkar gider. Akıl gittiğinde, kargaşa ortaya çıkar, Nefis keyif çatar, şeytan sırıtarak bakar. Mantık tarumar olur, hisler baskın gelince, Doğruları oturtamazsın, yerli yerinde. Bu özgün dizelerin sahibi Aydınlı şair Mehmet Işılak’tır. Mehmet Işılak’ın şiirlerini ara sıra Aydın Efesi ve bizim Sarızeybek dergilerinde okuyorum. Geçenlerde Fuat Gürsoy’la bir araya gelirken Aydınlı şair ve aynı zamanda öğretmen olan Mehmet Işılak’ın yazıhanesine de uğradık. Mehm...