logo

05 Ocak 2016

Bir yıldız kaydı…


Erol Ertuğrul
erolertugrul@mucadele.com.tr

1 Ocak 2016 sa­ba­hı te­le­fo­nu­ma bir mesaj geldi: “Bi­ri­cik ba­ba­mız Mus­ta­fa Çezik hak­kın rah­me­ti­ne ka­vuş­muş­tur….“ Bir­den şa­şır­dım, kör ku­yu­la­ra düş­tüm. Gü­ven­di­ğim dos­tum, ar­ka­da­şım, iki gün önce te­le­fon­la ko­nuş­tu­ğum sev­gi­li Çezik nasıl olur da bu dün­ya­dan böyle ses­siz se­da­sız git­miş ola­bi­lir­di? Güçlü’yü ara­dım, ha­be­rin ger­çek ol­du­ğu­nu yü­re­ğim ya­na­rak öğ­ren­dim. Ya­pa­cak bir şey yoktu artık.
Ar­ka­daş­la­rı­nız pek çok, dost­la­rı­nız bir­kaç­tır. Mus­ta­fa Çezik Aydın’da benim ger­çek dos­tum di­ye­bi­le­ce­ğim bir­kaç ki­şi­den bi­ri­siy­di. “İnsan­lar olay­lar­da de­ne­nir.” Ünlü ve doğru bir söz­dür bu. Mus­ta­fa Çezik ile ta­nış­tı­ğı­mız gün­ler­den beri bir­çok olay­da bir­bi­ri­mi­zi bil­me­den de­ne­miş olduk. O’nunla bir­lik­te yü­rü­ye­bi­le­ce­ği­mi, ona gü­ve­ne­bi­le­ce­ği­mi ya­şa­ya­rak gör­düm . Böy­le­ce bu acı olay­la ger­çek bir dos­tu­mu kay­bet­miş oldum.
Mus­ta­fa Çezik ger­çek bir va­tan­se­ver­di. Ata­türk ilke ve dev­rim­le­ri­ne yü­rek­ten inan­mış, insan hak­la­rı­nı ve de­mok­ra­si­yi sa­vu­nan, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ni özüm­se­miş bir ay­dın­lan­ma­cıy­dı. İnanç­la­rın­dan ödün ver­mez, dik duran, çı­kar­la­rı için eğil­me­yen bi­ri­siy­di. Otuz yılı aşan dost­lu­ğu­muz sı­ra­sın­da O’nun va­tan­se­ver­li­ği­ni, Cum­hu­ri­yet­çi­li­ği­ni, Ata­türk Dev­rim­ci­li­ği­ni ya­şa­ya­rak gör­düm. Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’ndeki kö­şe­sin­de gün­cel olay­lar kar­şı­sın­da hep bu il­ke­le­ri sa­vun­du. Yıl­ma­dı, eğil­me­di, kork­ma­dı. Her zaman ve her yerde inan­dı­ğı il­ke­le­ri yü­rek­li­ce sa­vun­du.
O Aydın’da bir yığın ilk­le­re imza attı. Dost­lar Mec­li­si O’nun gi­ri­şim­le­ri ile ku­rul­muş bir mec­lis­ti. Dost­lar Mec­li­si Aydın’ın seç­kin ancak, fark­lı si­ya­sal gö­rüş­te­ki ki­şi­le­rin­den olu­şan bir mec­lis­ti. Ancak, her­ke­sin ortak pay­da­sı Ata­türk il­ke­le­riy­di orada. Be­lir­li ara­lık­lar­la ve Mus­ta­fa Çezik’in öne­ri­le­ri ile akşam ye­mek­le­rin­de bir araya gelir, ülke so­run­la­rı­nı ko­nu­şur, da­ya­nış­ma il­ke­le­ri içe­ri­sin­de görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nur­duk. Çezik yıl­lar­ca Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­kan­lı­ğı yaptı. Bu gö­re­vi­ni de en uygun bi­çim­de ve büyük bir ba­şa­rı ile yü­rüt­tü.
Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si ay­dın­lan­ma ko­nu­sun­da, Cum­hu­ri­ye­ti­miz ko­nu­sun­da ger­çek­ten savaş veren bir ga­ze­tey­di. Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si Ana­do­lu ba­sı­nı­nın sı­kın­tı­la­rı­na kar­şın yıl­lar­dır her türlü güç­lü­ğe göğüs geren ve ya­şa­mı­nı dim­dik sür­dü­ren bir ga­ze­te­dir. Yal­nız­ca ger­çek­le­ri yazan, va­tan­se­ver­lik­ten ödün ver­me­yen, çı­kar­la­rı için eğil­me­yen bir ga­ze­te­dir Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si. Bu ga­ze­te Aydın’da hiç­bir ga­ze­te­nin yap­ma­dı­ğı­nı, ya­pa­ma­dı­ğı­nı yapar, özel gün­ler­de, ulu­sal bay­ram­lar­da ek bir dergi çı­ka­rır. Bu der­gi­de ül­ke­miz so­run­la­rı kor­ku­suz­ca dile ge­ti­ri­lir.
Mus­ta­fa Çezik ara­mız­dan ay­rıl­dı, ama belli ki Mü­ca­de­le Ga­ze­te­si’nin ça­lı­şan­la­rı, başta Güçlü Çezik bu ga­ze­te­yi ve Mus­ta­fa Çezik’in sa­vun­du­ğu il­ke­le­ri ya­şa­ta­cak­lar­dır. Bun­dan hiç kuşku duy­mu­yo­rum. Çünkü o böyle bir kalıt bı­rak­tı.
O’nu Aydın çok ara­ya­cak­tır. Ben O’nu çok ara­ya­ca­ğım. O’nun böyle bek­len­me­dik bi­çim­de ve ani­den ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın şaş­kın­lı­ğı­nı henüz üze­rim­den ata­ma­dım. Her te­le­fon ko­nuş­ma­mız­da, her gö­rüş­me­miz­de güç veren, olum­lu şey­ler söy­ler­di. Dost­lar Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı, Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­kan­lı­ğı O’na çok ya­kı­şı­yor­du. Ancak bir tek ölüm ona ya­kış­ma­dı. O’nun ara­mız­dan ay­rı­lı­şıy­la Aydın’dan bir yıl­dız kaydı.
Güle güle sev­gi­li dos­tum, güle güle de­ğer­li kar­de­şim, seni çok ara­ya­ca­ğım, ışık­lar içe­ri­sin­de yat.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ÖZBENLİK – ÖZFARKINDALIK VE ÖZSAYGI DENKLEMİ

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • SU…

  22 Ağustos 2017 Yazarlar

  Su denildiğinde ilk akla gelen öncelikle canlılar için hayati öneme sahip olan sıvı olarak nitelendirildiği gibi en küçük canlıdan, en büyüğe kadar tüm canlıların biyolojik yaşamlarını ve faaliyetlerini sağlayan bir sıvı olmakla beraber su hayattır. AYŞE EFE, HAYVANLAR İÇİN KÖYÜNE SU İSTİYOR Aydın’ın renkli simalarından olan ve Efeler ilçesi Anbarcık köyünde yaşayan Ayşe Efe, kentlere göç nedeniyle köylerde sadece yaşlıların kaldığını belirtti. Aydın ilinin büyükşehir kapsamına alınmasıyla köylerin mahallelere dönüştüğünü ifade ede...
 • ETKİSEL İNSAN TEPKİSEL İNSAN

  21 Ağustos 2017 Yazarlar

  Değerli Mücadele Okurları bir önceki yazımda "Özfarkındalık Bilincine Erişmiş Özsaygısı Yüksek Bireyler Olabilmek: Özbenlik - Özfarkındalık ve Özsaygı Denklemi"den sizlere bahsetmiştim. Ve bir sonraki yazımda da bu yazının devamı niteliği taşıyan Etkisel ve Tepkisel insan kavramından bahsetmek istiyorum. Bahsetmeden önce sizlere basit bir soru sorarak başlamak istiyorum yazıma. İnsanlık tarihi boyunca hayatımızın en önemli parçası olmuş şey nedir sizce? Cevapları duyar gibiyim: İcatlar! Su! Yemek! Birçok şekilde uzatabiliriz ak...
 • ORTANCA…

  21 Ağustos 2017 Yazarlar

  Ortanca, bir çiçek türü olup çeşitli renklerde açan çok çiçekli geniş yapraklı bir bahçe bitkisidir. Ortanca, uygun sıcaklıklarda yaz başından itibaren çiçek vermeye başlamasına rağmen ülkemizde genellikle çiçek açması haziran sonunu bulabilir. Ortanca, sıcak sevmesine rağmen direk güneş ışığı gören yerler yerine yarı gölge veya gölge alanlarda daha iyi büyüyecektir. Ortanca, yansıyan güneş ışığından da yeteri kadar faydalanabilen bir bitkidir. İlkbahar ve yaz sonlarında potasyum içeren bitki besinleri verilerek ortancanın yaz sıc...
 • SUSAR KADIN ÜNZİLE

  19 Ağustos 2017 Yazarlar

  “Aysel Gürel'e bu sözleri yazdıran Ünzile'nin hikayesi Aysel Gürel'in Anadolu turnesinde mola verdiği bir köyde başlar, bu köyde Gürel, Ünzile ile karşılaşır. Biraz sohbet ettikten sonra Ünzile'nin hayatını dinler. Ünzile çok ufak yaşta evlendirilmiştir. Evleneceği kişiyi görücüler seçmiş, birkaç koyun karşılığı isteyen kişiye ufak yaşta teslim edilmiştir. Ufak yaşta gördüğü baskıdan dolayı artık kendine çizilmiş kadere razı gelmiştir. Olaylara ses çıkartamamaktadır. Gördüğü baskı ve yaşam biçimi onu dünyanın sadece kötü olduğuna inandırmıştır....