logo

24 Şubat 2007

“ÜCRET ADALETSİZLİĞİ, ÇALIŞMA BARIŞINI BOZAN BİR HAL ALMIŞTIR”

Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) Ge nel Başkanı Gürkan Avcı, ça lışanlar arasındaki ücret den gesizliği ve uçurumun derin leştirdiğini belirterek, “Ücret adaletsiz liği çalışma barışını ve iş verimini bozan bir hal almıştır” dedi.
Türk Metal Sendikası, Tez-Koop-İş Sendikası ise İstan bul Menkul Kıymetler Bor sası (İMKB) çalışanlarının ücretlerine yapılan zamları değerlendiren Avcı, Merkez Bankası, TRT, BOTAŞ, ÖİB, SPK, TBMM, VGM gibi bir çok kurumda çalışanların ma aş, ikramiye ve ek ödemeler le eline geçen ücretler, öğret menlere verilen maaşın beş altı katına karşılık geldiğini, hükümetin bazı kamu çalışanlarına bol kepçeden verdiğini ve bir çoğuna ise açlık sını rında bir ücreti reva gördüğünü ifade etti.Üst düzey memurlara, yan ödemelerden biri o lan “Özel Hizmet Tazminatı” oranlarınının arttırılmasının bürokratların maaşlarını nor mal memur zammının yanında 22 YTL’den, 255 YTL’ye kadar arttırdığını hatırlatan Avcı, “Eğitim çalışanları kandırılmaya devam ediyor. Eğitim iş kolunda en çok üyesi ol duğu için geçen 4 yıl boyunca toplu görüşme yetkisini elinde bulunduran Eğitim-Sen gibi bu yıl yetki alan Türk Eğitim-Sen’de toplu görüşme masasından eli boş kalk tı. Öğretmenlerin ve eğitim sisteminin sorunları yerine siyasi ve ideolojik konularla ilgilenen Eğitim Sen’den sonra Türk Eğitim-Sen’de öğretmenlerin sorunlarına değil siyasi ve ideolojik heveslerine zaman harcadı. Maalesef eğitim çalışanları, bu yetkili sendikalarca ‘kazanım’ adı altında boş ve ciddiyetsiz bir takım söylentilerle kandırıl maya devam ettirilmektedir” dedi.
“Eşit işe eşit ücret” sözü yerine getirileceğine aradaki makasın gittikçe açıldığını ifade eden Avcı, “Biz İMKB’de ve Metal işkolunda çalışan arkadaşlarımıza yapılan zam mı çok görmüyoruz. Fakat bilinen bir gerçek var ki eğitim çalışanlarına açlık sınırın da bir ücretin reva görüldüğüdür. Biz öğretmen maaşlarının kamudaki işçi ücretle rine endekslenmesini istiyoruz. 800 YTL maaş alan öğretmenler olarak işçiler kadar maaş almaya daha dünden razıyız. Kamudaki işçilerin maaş ortalamasının bin 500 YTL, eğitim çalışanlarının ise 811 YTL olduğu ve memurlarla bazı memurlar arasın da da ücret uçurumunun gittikçe arttığını hükümetin görmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.Kamu çalışanları ve emeklilerinin talebinin; maaşlarına gerçekleşen enflasyon ve ülkenin büyüme oranı kadar maaş artışı yapılması odlunu kaydeden Avcı, şunları söyledi: “Bu talebi yok saymak ve gömemezlikten gelmek saygın bir iktidar anlayışı değildir. Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin makul ve meşru taleplerini yok sa yan, hiçe sayan iktidara karşı kamu çalışanları ve emeklileri demokratik refleksleri ni yaşama geçirmekte gecikmeyecektir. Enflasyonun düştüğü, rekor büyümenin ger çekleştiği, ihracatın patladığı, yabancı sermayenin oluk oluk aktığı, ekonomide ba har hatta yaz mevsiminin yaşandığı bir ortamda memurunu horlayan, azarlayan, hırpalayan, örseleyen hükümet talihsiz ücret politikalarıyla ile memurların morali ni bozmaktadır. Yatağında uyurken para kazananlara göz yuman, bankalarının içi ni boşaltanların yakasına yapışmayan, memuruna üvey evlat muamelesi yapan hü kümet memurlardan boşuna oy beklemesin. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği nin emanet edildiği öğretmenler geçinemediği için seyyar satıcılık, taksi şoförlüğü, pazarcılık başta olmak üzere, ücretli etüt ve özel ders verme gibi onlarca ek iş yap maya başlamıştır ki bunun saklanacak tarafı kalmamıştır”.dedi.
(Derleme)

Share