logo

26 Ocak 2007

SİMAV’DA JEOTERMAL PANELİ YAPILDI!

Kütahya’nın Simav İlçe si’nde, Kaymakamlık ve DPÜ Teknik Eğitim Fakülte si’nin işbirliği ile düzenlenen ‘Ekonomik ve teknik yönden jeotermal enerji’ konulu panel yoğun ilgi gördü.
Simav Teknik Eğitim Fakültesi Toplantı Salo nu’nda gerçekleşen panelde bölgede var olan jeotermal enerji kaynaklarının ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağ lamasına yönelik görüşler ortaya konuldu. Simav Tek nik Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cem Şen söğüt, ilçedeki mevcut jeoter mal enerjinin konut ve sera ısıtması başta olmak üzere termal turizm gibi sınırlı alanlarda kullanılabildiğini belirterek, “Simav elindeki nimetin kıymetini bilmi yor. Jeotermal enerji ilçe de yeterince değerlendirile miyor” diye konuştu.
Kütahya’nın jeotermal alandaki zenginliği nede niyle Kültür ve Turizm Ba kanlığı tarafından termal tu rizm merkezi ilan edildiğini belirten Şensöğüt, “Dış ülke ler jeotermal enerjiye dev let desteği sağlıyor. Ancak ülkemizde şimdilik böyle bir teşvik yok. Jeotermal enerji kullanımının da en kısa sürede devlet deste ğine alınması gerekiyor” diye konuştu.
Simav Kaymakamı Samet Ercoşkun ile Simav Belediye Başkanı Rıza Özde mir ilçedeki jeotermal enerji kullanımıyla ilgili bilgiler verdi.
Panele konuşmacı ola rak Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakül tesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Köse ile aynı Fakültenin Dekan Yardım cısı Prof. Dr. Alim Işık, jeo termal enerjinin teknik ve ekonomik kullanımıyla ilgili çeşitli bilgiler sundu.
(İHA)

Share