logo

24 Şubat 2007

MANİSA ZİRAAT ODASI BAŞKANI NURİ SORMAN: 2002 GENEL SEÇİMLERİNDEN SONRA ÜLKEMİZDE MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, SUSTURULMAYA VE SİNDİRİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR”

Manisa Ziraat Odası olağan Ge nel Kurulu’nda göreve tekrar talip olan başkan Nuri Sorman, görevde olduğu 19 yıllık sü renin son 3 yılında siyasi bas kıların da etkisiyle yönetim kuruluna haksız suçlamalar yapıldığını, bu nedenle he sap raporları ile ilgili yapı lan 3 ayrı teftişte müfettiş lere hesap vermek zorunda kaldıklarını açıklayarak, suç lamara tek tek cevap verme ye çalıştı. Delegeler ise açık lamaları dinlemek isteme yek kendisine olan güveni, 19 yıllık görev süresini oyla yarak ve kabul ederek gös terdi.
Ziraat Odası Adnan Kah veci Toplantı Salonu’nda dü zenlenen genel kurula Çevre eski Bakanı Rıza Akçalı, CHP Manisa Milletvekilleri Hasan Ören, Ufuk Özkan, Manisa Esnaf ve Sanatkarl ar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Tica ret Borsası Başkanı Arif Ko şar, siyasi parti yöneticileri, oda başkanları ve çiftiçiler katıldı.Akhisar Ziraat Odası Başkanı Naci Özkara’nın di van başkanlığına seçildiği kongrede sunuş konuşması yapan Manisa Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Ziraat Odaları Bir liği (TZOB) Yönetim Ku rulu Üyesi olan Nuri Sor man, Türkiye’nin 2006 yılın da tarımda nereye geldiği, TZOB ve odaların faliyetle rini anlattı. Sorman, “2004 yılında değişen bir kanunla TZOB’nin üzerindeki ik tidar baskısı kalkmış, böy lelikle odalarımız tarım poli tikalarını daha rahat uygu lamaya başlamış, hem gelir lerini artırmış hem de daha iyi hizmet vermeye başla mıştır. Yönetmeliğimiz de yakında çıkacaktır” de di.Tarımda 2006 yılı ra kamlarına dikkat çeken Sor man sözlerine şöyle devam etti:”Türkiye’de malesef ta rım sektörü her geçen yıl ge riye gidiyor. Bunun ekono mik sebeplerinin yanında ik lim şartları da var. Geçen yı lın ilk 9 ayında yüzde 1.2 ora nında gerileme yaşanırken, gayrı safi milli hasıla 5.7 ora nında artmıştır. Bitkisel ta rımda ve hayvancılıkta geri leme devam etmekte, istih dam azalma sürmektedir. 20 05 yılında bir milyon, 2006 yılında da 200 bin çiftçi ta rım sektöründen ayrılmıştır. tarımla uğraşan nüfus yüzde 34’lerden yüzde 29.5’lere düşmüştür. Desteklemeler malesef yeterli değildir. 20 06 yılında tarıma toplam 2.5 milyon euro destek verilmiş, oysa verilmesi gereken des tek miktarı 11 milyon euro olmalıdır. Verilen 2.5 eu roluk destek de zamanında ödenmediği için üretici te fecilerin eline düşürül müştür. Ürün fiyatlarında ar tış olmazken, maliyetleri kat lanarak yükselmiş, çiftçi mizin alım gücü azalmış, borcunu ödeyemez hale gel miştir. Sanayiciden yüzde 11 oranında daha pahalı elek trik kullanan çiftçimiz, bor cunu ödeyemediği için ka ranlığa mahkum edilmiştir”
dedi. Sorman’ın savunması sırasında bazı delegeler, “Başkanım sana güveni yoruz ve sadece bu konunun değil 19 yıllık görev sürenin oylanmasını istiyoruz” de meleri üzerine genel kurul di vanı teklifi oylamaya sundu. Başkan Sorman’ın 19 yıllık hizmeti oy birliği ile meclis te kabul edildi. Katılımcılar tarafından alkışlanan Sor man, güvenoyu için delege lere teşekkür ederek, “19 yıl dır dürüst ve prensipli çalış malarımıza, sizlerin sesini Türkiye’ye birlikte duyur maya devam edeceğiz” dedi.

————
(İHA)

Share