logo

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ KIRSAL ALANDAKİ EKONOMİK VE ALTYAPI YATIRIMLARINA DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ KIRSAL ALANDAKİ EKONOMİK VE ALTYAPI YATIRIMLARINA DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine ait Tebliği (Tebliğ no :2007/3 nolu) 14 Şubat 2007 tarih ve 26434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Konu ile ilgili olarak Aydın Tarım İl Müdürü Sadettin Öztürk özetle şunları söyledi;
“Kırsal Kalkınma plan ve programları ile 2006-2010 Ulusal Tarım Stratejisi ve Tarım Kanunu çerçevesinde, tarım üreticilerine, kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlar için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile tarımsal sulama alt yapısının geliştirilmesi amacı ile basınçlı toplu sulama tesisi yatırımlarını desteklemek ve teşvik etmek üzere uygulamaya konulmuştur.
Bu programın amacı, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, altyapının iyileştirilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, gıda sulama alt yapısının geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, temel kamu hizmetlerinin düzeyinin yükseltilmesi, hizmetlere erişimin arttırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin yaratılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında 2007 yılında; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik faaliyette bulunan mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik önceden başlamış yarım kalmış veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
Alternatif enerji kaynakları (jeotermal, güneş, rüzgar ve benzeri) kullanılan seraların yapımına yönelik yatırımlar, (Bireysel ve grup başvuruları kabul edilir) Basınçlı sulama tesislerinin yapımına yönelik yatırımlar için de grup başvuruları kabul edilecektir.
Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmemektedir.
2007 yılında tarımsal alt yapı yatırımlarını destekleme programı kapsamında mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme yatırımları için yapılacak başvurular kabul edilecektir.
Yatırım projeleri, başvuruları kabul eden proje sahipleri ile İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra en fazla on beş ayda bu süre içerisinde kalmak kaydıyla proje sahiplerinin yüklenicilere yapacağı sözleşmelerden sonra ise en fazla on iki ayda tamamlanacaktır.
İlimizin kırsal kesiminde yaşayan, fiilen tarımsal üretim kaynaklarının kullanımı suretiyle tarımsal üretimle iştigal eden veya küçük ölçekli iş alanlarında faaliyet gösteren kişiler, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartı ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hibe desteğinden yararlanmak üzere bireysel olarak veya adi ortaklık, iş ortaklığı, kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, vakıflar Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler ile bunların üst örgütleri grup olarak başvurabileceklerdir.”
Hibe Miktarı Oranı ve Hibeye Esas Proje Limitleri konusunda da açıklama yapan Öztürk yatırım başvurularına verilecek toplam hibe tutarının bireysel başvurular için 25 bin YTL, grup başvuruları için ise 175 bin YTL’yi geçmeyeceğini ifade etti ve özetle şunları söyledi;
“Hibeye esas proje toplam tutarları bireysel başvurularda 50 bin YTL, grup başvurularında ise 350 bin YTL’yi aşmadığı taktirde hibeye esas proje toplam tutarının %50sine hibe yoluyla destek verilecektir.
Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen alt yapı tesislerine yönelik yatırımlarda, toplam hibe miktarı 300 bin YTL’yi geçmeyecektir. Hibeye esas proje toplam tutarı 400 bin YTL’yi aşmadığı taktirde katma değer vergisi dahil hibeye esas proje toplam tutarının %75’ine hibe desteği sağlanacaktır. Hibe desetği tüm yatırımlarda KDV dahil toplam gider üzerinden hesaplanacaktır.
Hibeye esas proje toplam tutarının hibeye esas miktarı aşması durumunda artan kısım proje sahiplerince finanse edilmesi ve yatırım süresi içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu durumun ilgilisi tarafından başvuru ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
Bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, 14 Şubat 2007 tarihinden başlayarak en geç 60 gün içinde Aydın Tarım İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde desteklemelerde illere eşit bir ödenek dağılımı söz konusu olmadığından bu program proje yarışması olarak düşünülmeli ve sadece istenilen koşullara uygun ve yeterlilik kriterlerini sağlayan projelerin desteleneceği unutulmamalıdır.
Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyen yatırımcılar, birey ve gruplar İl Müdürlüğümüze müracaat edebilirler.
Ayrıntılı bilgi için www.aydintarim.gov.tr Telefon numaraları :211 30 00- 01-02, ayrıca Bakanlığımızın www.tarim.gov.tr ile www.tedgem.gov.tr internet adresinden bilgi alabilirler.”
(Mücadele)

Share