logo

Özel Okullar Desteklenmeyecek!

TBMM Genel Kuru lu’nda yabancı doktor çalıştı rılmasını da öngören yasa tasarısının görüşmeleri yarı da kesilip gelecek haftaya bırakılırken, Cumhurbaş kanı’nca veto edilerek yeni den görüşülmek üzere TBMM’ye gönderilen Özel Öğretim Kurumları Kanunu ‘nun 12. maddesi ele alındı. Kısa süren görüşmelerin ardından Cumhurbaşka nı’nın veto gerekçesi doğrul tusunda düzenlenen yeni madde kabul edildi.
Bu çerçevede veto edil en ‘Bakanlık, kurumlardan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçeve sinde hizmet satın alabilir’ hükmü metinden çıkarıldı. Böylece özel okullardan ba kanlık, hizmet satın alama yacak.
Bu hüküm yasalaştırı lırken, muhalefet ve kamu oyunda hükümete ve Milli Eğitim Bakanı’na bazı özel okulların desteklenebile ceği yönünde eleştiri ve görüşler yöneltilmişti.
Cumhurbaşkanı Ah met Necdet Sezer ise veto gerekçesinin son bölü münde, “Devletin eğitim alanındaki temel ödevi, dev let okullarının düzeyini özel okullara örnek oluşturacak biçimde yükseltmek ve bu okulları tam kapasite ile çalıştırabilecek duruma getirmektir.
Devlet okullarının fiziki koşullarını ve eğitim kalitesini iyileştirmek için yeterli ödenek bulunmadığı yönündeki tartışmalar güncelliğini korurken ve bu okullarda büyük ölçüde kapasite açığı varken, devle tin sınırlı parasal kayna ğının kimi özel okulların des teklenmesi amacıyla bu okullara aktarılması kamu yararı yönünden uygun değil dir” ifadelerine yer vermişti.
(Derleme)

Share