logo

" Ocak, 2016 " Tarihindeki Haberler

 • HİÇBİR LİSTEDEN ADAY DEĞİLİM

  30 Ocak 2016 Yazarlar

  Aydın basın ca­mi­ası­na men­sup olan­la­rın ma­lu­mu­dur. Bugün Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti'nin se­çim­li genel ku­ru­lu var. Aday­lar baş­kan ola­bil­mek için ya­rı­şa­cak­lar. Geç­miş­te Aydın Ti­ca­ret Odası se­çim­le­rin­de bir defa ba­şı­ma gel­di­ği için, bu kö­şe­den tek­rar ilan etme ge­re­ği du­yu­yo­rum. Hiç­bir lis­te­den aday de­ği­lim. Rah­met­li babam ...
 • MİRAS

  30 Ocak 2016 Yazarlar

  Size SARAY miras kaldı mı hiç? İki oda bir salon 90 met­re­ka­re bir evde ya­şa­yıp ken­di­si­ne ata­la­rın­dan, bü­yük­le­rin­den SARAY miras kalan var mı merak ettim ger­çek­ten… Varsa ‘Vay be adam do­ğuş­tan ballı’ di­ye­ce­ğim ve şansa ina­na­ca­ğım ger­çek­ten… Ya da bir dev­let baş­ka­nı­mı­za falan ata­la­rın­dan kalan SARAY duy­du­nuz mu hiç? Ulu Ön­de­ri­miz b’e bü...
 • BİR RAHMETLİ KARDEŞE ANKARA’DAN MEKTUP

  30 Ocak 2016 Yazarlar

  Mus­ta­fa´cığım, aziz kar­de­şim, Bugün 20 Ocak. Ara­mız­dan ay­rı­lı­şı­nın 3. haf­ta­sı sonu. 20 gün­den beri aile­nin tüm fert­le­ri gibi ben ve sana gö­nül­den yakın olan­lar büyük üzün­tü için­de­yiz. Kuş­ku­suz ya­şa­mın bo­yun­ca ku­ru­cu­su veya üyesi bu­lun­du­ğun ku­ru­luş­lar­da se­nin­le bir­lik­te hiz­met gör­müş dost­la­rın ve senin bilgi ve fikir yüklü ya­zı­la...
 • EKONOMİ S.O.S. VERİYOR

  29 Ocak 2016 Yazarlar

  Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu, Eko­no­mik Güven En­dek­si'ni açık­la­dı. Açık­la­nan ra­kam­lar Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin hiç de iç açıcı bir du­rum­da ol­ma­dı­ğı­nı, hem hal­kı­mı­zın, hem de iş­let­me­le­rin ülke eko­no­mi­si­nin gi­di­şa­tı­na duy­duk­la­rı gü­ven­de ciddi bir düşüş ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. TÜİK ra­kam­la­rı­na ba­kı­lır­sa, dev­le­tin resmi ve­ri­le­...
 • YEDİ UYURLAR…

  29 Ocak 2016 Yazarlar

  Tüm din­ler­de geçen ortak bir hi­ka­ye var­dır… YEDİ UYUR­LAR… Dün­ya­nın de­ği­şik kül­tür­le­rin­de hal­kı­nı terk edip bir ma­ğa­ra­da ya­şa­dık­la­rı ri­va­yet edi­len top­lu­luk­tur, YEDİ UYUR­LAR… Her ri­va­yet­te ortak olan nokta, dö­ne­min güç sa­hip­le­ri­ne karşı ko­ya­rak ya da güç sa­hip­le­rin­den ka­ça­rak bir ma­ğa­ra­ya sı­ğın­ma­la­rı ve ma­ğa­ra­nın çı­kı­...
 • T.C. AYDIN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/12 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

  29 Ocak 2016 Resmî İlanlar

  Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri  : Aydın ili Eteler ilçesi Pınardere Mahallesi Köyiçi mevkii 529 parsel sayılı avlulu kargir ev niteliğinde taşınmaz.Parsel üzerinde basit inşaat niteliğinde tek katlı, toprak harçlı, taş duvarlı, &uum...
 • T.C. AYDIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

  29 Ocak 2016 Resmî İlanlar

  ESAS NO : 2015/880 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI  KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER   : AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ IŞIKLI MAHALLESİ MEVKİİ    : AZMAK PAFTA NO   : ADA NO   : PARSEL NO   : 523 VASFI    : TARLA YÜZÖLÇÜMÜ   : 24.000,00 m2 MALİKİN ADI VE SOYADI  : MÜZEY...
 • T.C. AYDIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

  29 Ocak 2016 Resmî İlanlar

  Esas no: 2015/869 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI Kamulaştırılan taşınmazın bulunduğu yer : AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ IŞIKLI MAH. Mevkii: KARAKUYU Pafta No: Ada no: Parsel no: 238 Vasfı: TARLA Yüzölçümü: 41.800.00 m2 Malikin adı ve soyadı : KANİYE ÖRNEKÇİ Kamulaştırmayı yapan idarenin adı : AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİ...
 • KAMER GENÇ…

  28 Ocak 2016 Yazarlar

  Mec­lis'in en gür se­siy­di O ve de te­bes­sü­mü… Tüm umut­lar bit­ti­ğin­de tek ba­şı­na, ba­ğım­sız ola­rak mec­li­se gi­re­bi­len ve tek ba­şı­na kor­ku­suz­ca di­re­nen­di… Ata­türk dev­rim­le­ri­nin sa­vu­nu­cu­su, Ata­türk düş­man­la­rı­nın can düş­ma­nıy­dı… Ale­viy­di… Do­ğu­dan uy­ku­suz nice sa­vaş­lar verip gelen bu yüce gönül, Ba­tı­dan çıkıp hazır kol­tuk­la­ra...
 • EMANETİN TALİPLERİNE, YUNUS EMRE VE MOLLA KÂSIM’I HATIRLATIN

  28 Ocak 2016 Yazarlar

  Son za­man­lar­da bi­ri­le­ri bir­ta­kım gö­rev­le­re, “ema­ne­te sahip çık­mak” id­di­asıy­la talip olu­yor. Bu, si­ya­set­te de böyle, mes­lek ör­güt­le­ri ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rın­da da böyle. Güya bay­ra­ğı dev­ra­la­cak­lar, hal­kı­mı­za, üyesi bu­lun­duk­la­rı ca­mi­aya hiz­met ede­cek­ler falan filan... Keşke hal­kı­mız kimin kim ol­du­ğu­nu, kim­ler ta­ra­fın...
 • ?LAN AYDIN 3. ASL?YE HUKUK MAHKEMES?NDEN

  28 Ocak 2016 Resmî İlanlar

  ESAS NO : 2015/643 Esas KARAR NO : 2015/285 Davac? Cihan Babat taraf?ndan daval? Efeler Nüfus Müdürlü?ü aleyhine aç?lan Nüfus(Ad Düzeltilmesi istemli) davan?n yap?lan aç?k yarg?lamas? sonunda; Davan?n KABULÜ ile; ??rnak ili Uludere ilçesi Hilal köyü cilt 8 hane 89 da kay?tl?. Hüseyin ve Kadriye'de...
 • ?LAN. AYDIN 2. ASL?YE HUKUK MAHKEMES?NDEN

  28 Ocak 2016 Resmî İlanlar

  ESAS NO : 2015/1102 Esas KARAR NO : 2015/1106 HÜKÜM: DAVANIN KABULÜ ?LE; Kayseri Develi Zile Cilt No:47 Hane No:79 BSN:27 de nüfusa kay?tl? 58969032990 TC Kimlik Nolu Hüseyin ve Emine k?z?'13/03/1979 do?umlu BETÜL DUDU HIZARCI'n?n Nüfus kay?tlar?nda BETÜL DUDU olan isminin BETÜL olarak tashihi ile NÜFUSA KAYIT VE ...
1 2 3 5