logo

" Aralık, 2015 " Tarihindeki Haberler

 • 2016’DA “BAŞKAN”SIZ ÖZGÜR BİR ÜLKE DİLERİM

  31 Aralık 2015 Yazarlar

  2015 yılı, hem ül­ke­miz için, hem Or­ta­do­ğu için, hem de dünya için so­run­lar­la dolu çok zor bir yıl oldu. Üs­tü­ne üst­lük, 13 yı­lı­nı dol­du­ran ve ül­ke­mi­zi “metal yor­gun­lu­ğu”na sü­rük­le­yen ay­rış­tı­rı­cı ve ku­tup­laş­tı­rı­cı bir ik­ti­dar ye­ri­ne, 7 Ha­zi­ran'da tam da yeni ve taze bir ik­ti­da­rın ku­rul­ma­sı umudu doğ­muş­ken, mu­ha­le­fet par­ti­le­ri ...
 • YENİ YIL HAYIRLI OLSUN

  31 Aralık 2015 Yazarlar

  Yarın 2015 yılı ya­şa­mı­nı ta­mam­la­yıp ye­ri­ni 2016 yı­lı­na bı­ra­ka­cak. 2015 yı­lın­da Dünya'da sos­yal eko­no­mik, si­ya­si olay­lar ya­şan­dı. Ül­ke­miz­de de ya­şan­dı.. Ge­nel­le­me ya­par­sak, 2015 yılı kan, göz­...
 • BUGÜN “TÜRK DA VİNCİ’Sİ” İLHAN KOMAN’I ANALIM

  30 Aralık 2015 Yazarlar

  Bugün ünlü hey­kel sa­nat­çı­mız İlhan Koman'ın ölüm yıl­dö­nü­mü. 1921 yı­lın­da doğan sa­nat­çı, 30 Ara­lık 1986'da Stock­holm'de son ne­fe­si­ni ver­miş. Mer­hum sa­nat­çı, bilim ve sa­na­tı bir araya ge­ti­ren eser­le­rin­den ötürü, “Türk Da Vinci'si” ola­rak anı­lır­mış. Anıt­ka­bir'in doğu ka­na­dın­da­ki b3030üyük röl­yef­le­ri de İlhan Koman yap­mış. Ben de bugün siz...
 • KİŞİLİK SAHİBİ OLMAK

  30 Aralık 2015 Yazarlar

  Bir insan dü­şü­nü­nüz..Dünya'ya göz­le­ri­ni aç­tı­ğı gün­den iti­ba­ren aile­si ta­ra­fın­dan hep iyiye gü­ze­le ve doğ­ru­ya yö­nel­til­miş.. Aile­si, okul­lar­da öğ­ret­men­le­ri ve çev­re...
 • DÜZELTME İLANI GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

  30 Aralık 2015 Resmî İlanlar

  GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. İhale Kayıt Numarası   &am...
 • DOĞUMGÜNÜNDE AKBAYRAM’IN EŞKİYALI ŞARKISINI DİNLEYELİM

  29 Aralık 2015 Yazarlar

  Bugün Edip Ak­bay­ram'ın do­ğum­gü­nü. Edip Ak­bay­ram, en az 2-3 ku­şak­tan bu yana Türk sol ha­re­ke­ti­nin adeta sem­bol sa­nat­çı­la­rın­dan bi­ri­si. Her­hal­de bu ül­ke­de si­ya­si gö­rü­şü ne olur­sa olsun, “AL­DIR­MA GÖNÜL AL­DIR­MA” şar­kı­sı­nı, hele hele “EŞKİYA DÜN­YA­YA HÜ­KÜM­DAR OLMAZ”ı bil­me­yen bir in­sa­noğ­lu yok­tur... Şar­kı­la­rı özel­lik­le 12 Eylül 1980...
 • Görev ve Sorumluluk

  29 Aralık 2015 Yazarlar

  Ya­şa­mı­mız­da, kamu ve özel ku­ru­luş­lar­da ba­zı­la­rı­mı­za gö­rev­ler ve so­rum­lu­luk yük­len­miş­tir. Veya biz ken­di­miz o gö­rev­le­ri ve so­rum­lu­luk­la­rı üst­len­mi­şiz­dir... Bu durum ta­ban­...
 • YOL İNŞAATLARI YÜZÜNDEN NE CANLAR GİDİYOR!

  28 Aralık 2015 Yazarlar

  İna­na­mı­yo­rum ve ger­çek­ten de inan­mak, ka­bul­len­mek is­te­mi­yo­rum. Bu ül­ke­de insan ha­ya­tı­nın ger­çek­ten de hiç de­ğe­ri kal­ma­dı mı? İnsan ha­ya­tı, bir uyarı lev­ha­sın­dan, ışık­lı ref­lek­tör­lü bir uyarı işa­re­tin­den daha mı ucuz? ... Son gün­ler­de Aydın'ın dört bir ya­nın­dan gelen tra­fik ka­za­sı ve ölüm ha­ber­le­ri hiç dik­ka­ti­ni­zi çekti mi? ...
 • PARA CEZALARI!…

  28 Aralık 2015 Yazarlar

  Yay­gın basın or­ga­nı ga­ze­te­ler ve te­le­viz­yon­la­rın ver­dik­le­ri bil­gi­le­re göre; 2016 yı­lın­da harç­lar, ce­za­lar ar­tı­rı­la­cak­mış.. Or­ta­la­ma yüzde 30,40 ar­tış­lar ola­cak­mış.. Biz­ler, Ana­do&s...
 • CHP’Lİ ADAYLAR BAŞKANLIK, DAVULCULAR BAHŞİŞ İÇİN YARIŞTI

  28 Aralık 2015 Siyaset

  Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen CHP Aydın İl Kongresi'nde, adaylar il başkanlığı için yarışırken davulcular da bahşiş için yarıştı. Aydın'ın Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongre öncesinde davul ve zurna ekibi kapı önünde yerini aldı. Milletvekili, belediye başka...
 • AYDIN’DA KAMU HASTANELERİ EBYS’YE GEÇİYOR

  28 Aralık 2015 Aydın

  Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sistemine geçiyor. Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Selma Özcan 2016 yılı itibari Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş yapılacağını belirterek, "Sağlık Bakanlığı ve sisteme entegre tüm kurumlarla yapılan resmi yazışmaların bütün süreçlerini elektronik orta...
 • GERMENCİK DEVE GÜREŞLERİ NEFESLERİ KESTİ

  28 Aralık 2015 Aydın

  Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivali, sezonun en çekişmeli güreşlerinden birisine ev sahipliği yaptı. Deve güreşleri sezonunun en görkemli güreşlerinden biri Aydın'ın Germencik ilçesinde yapıldı. 124 devenin katımıyla Ortaklar arenasında yapılan güreşler, renkli görüntülere sahne oldu. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin pehlivan develerinin katılım...