logo

02 Ağustos 2013

Üniversite öğrencisine baskı planı

İs­tih­ba­rat bi­rim­le­ri, “Ge­zi Par­kı­” ey­lem­le­ri­nin, ey­lül ayın­dan iti­ba­ren ye­ni­den tır­ma­nı­şa ge­çe­ce­ği yo­lun­da il­gi­li ma­kam­la­rı uya­rı­yor. Üni­ver­si­te­ler açıl­ma­dan po­li­sin araç-ge­reç yö­nün­den güç­len­di­ril­me­si, psi­ko­lo­jik ha­re­kat uy­gu­lan­ma­sı için ha­re­ke­te ge­çil­miş du­rum­da.
Yurt­lar­da ba­rı­nan öğ­ren­ci­ler “yurt­tan atıl­ma­”, “k­re­di­si­nin ke­sil­me­siy­le­” teh­dit edi­li­yor. Şu gün­ler­de öğ­ren­ci­le­rin te­le­fon nu­ma­ra­la­rı­na, “Ge­zi ey­lem­le­ri­ne ka­tıl­dı­ğı­nız için kre­di­niz ip­tal edil­miş­ti­r” me­saj­la­rı da yağ­ma­ya baş­la­dı. Me­sa­jın ile­til­di­ği nu­ma­ra ce­vap ver­mi­yor. Bu ya bir psi­ko­lo­jik bas­kı ya da ye­ni bir do­lan­dı­rı­cı­lık yön­te­mi… Ama aileler­de ya­rat­tı­ğı te­dir­gin­lik had saf­ha­da…
Yurt­lar için ye­ni dü­zen­le­me
Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu (YURT-KUR) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne ge­ti­ri­len ila­hi­yat­çı ge­nel mü­dü­rün ilk işi kız ve er­kek öğ­ren­ci­le­rin yurt­la­rı­nı ayır­mak olu­yor. Za­ten kız ve er­kek yurt blok­la­rı fark­lı. An­cak ay­nı ye­mek­ha­ne­yi, ay­nı ka­fe­ter­ya­yı kul­lan­ma­yı da ya­sak­lı­yor­lar.
Öğ­ren­ci ye­ni aka­de­mik yıl için yur­da gel­di­ğin­de, o yur­dun ya ta­ma­men kız ya da er­kek yur­du ol­du­ğu­nu gö­re­cek­tir. Da­ha ön­ce öğ­ren­ci­le­rin ay­nı tren­le, oto­büs­le yol­cu­luk yap­ma­la­rı­nı, ay­nı kamp­lar­da kal­ma­la­rı­nı ya­sak­la­yan Su­at Kı­lıç tam bir “ya­sak­çı­” ba­kan…
Ata­tür­k’­ün Genç­li­ğe Hi­ta­be­si­’ni oku­mak bi­le ya­sak. Bu bi­le yurt­tan atıl­mak, öğ­re­nim kre­di­si­ni kes­mek için ye­ter­li ola­cak. İş­te böy­le bir or­tam­da öğ­ren­ci­le­rin ses­le­ri­ni çı­kart­ma­la­rı, si­ya­si bir an­lam içe­re­cek tek bir ke­li­me ko­nuş­ma­la­rı bi­le ce­za­yı ge­rek­ti­re­cek. Ba­kan, bu ko­nu­da ha­ber­ler ya­pı­lın­ca “yok böy­le bir şe­y” de­di. Ba­kan, doğ­ru­yu söy­le­mi­yor. Çün­kü ya­pı­lan­lar or­ta­da…
Ba­kan, kı­zı at­tı­ğı­nı unut­tu mu?
Si­nem Gül­can, An­ka­ra Ga­zi Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­si… Bir si­ya­set­çi­ye fah­ri dok­to­ra ve­ril­me­si tö­re­ni­ni pro­tes­to et­ti. An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne “A­ta­tür­k’­ün Genç­li­ğe Hi­ta­be­si­’ni­” oku­du­ğu için üni­ver­si­te­de “hu­zu­ru boz­du­ğu­”nu bil­dir­di. Ba­ka­nın bil­gi­si da­hi­lin­de Si­nem hem yurt­tan atıl­dı, hem de yük­se­köğ­re­nim kre­di­si ke­sil­di. Ya­ni genç kız pa­ra­sız bı­ra­kıl­dı, so­ka­ğa atıl­dı.
Üni­ver­si­te­ler­de Ata­türk­çü Dü­şün­ce Top­lu­luk­la­rı bi­rer bi­rer ka­pa­tıl­sa da, bay­ram­la­rın kut­lan­ma­sı­nı ya­sak­la­sa­lar da, yurt­tan at­sa­lar da, kre­di­le­ri­ni kes­se­ler de genç­li­ği dur­du­ra­mı­yor­lar. Çün­kü o genç­li­ğin elin­de Ata­tür­k’­ün Bur­sa Nut­ku da var.
Adet­tir, üni­ver­si­te­le­rin açı­lış­la­rı­na cum­hur­baş­ka­nı, baş­ba­kan ve ba­kan­lar da gi­di­yor. Ge­çen yıl ba­kan­lar üni­ver­si­te­le­re güç­lük­le gi­re­bil­miş­ti. Bas­kı al­tı­na alın­ma­ya ça­lı­şı­lan, ey­lem yap­tık­la­rı için öl­dü­rü­len, göz­le­ri kör edi­len genç­li­ğin bu kez di­ren­ci­nin da­ha yük­sek ola­ca­ğı is­tih­ba­rat ra­por­la­rın­da be­lir­ti­li­yor.
Ül­ke­miz­de yar­gı­yı si­ya­si ik­ti­da­rın em­ri­ne sok­mak için ça­ba­lar de­vam edi­yor. Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı, Ata­tür­k’­ün Genç­li­ğe Hi­ta­be­si­’nin okun­ma­sı­nı “hu­zu­ru boz­ma­k” ola­rak gör­se de, İda­re Mah­ke­me­si, böy­le bir suç ola­ma­ya­ca­ğı­na ka­rar ver­di, Si­ne­m’in yurt­tan atıl­ma­sı­nı, öğ­re­nim kre­di­si­nin ke­sil­me­si­ni hak­sız bul­du.
An­la­şı­lı­yor ki, ye­ni aka­de­mik yıl hay­li gös­te­ri­ye ge­be… Yal­nız üni­ver­si­te­ler, yurt­lar de­ğil stad­yum­lar­dan da “Her yer Tak­sim, her yer di­re­ni­ş” slo­gan­la­rı ek­sik ol­ma­ya­cak gi­bi gö­zü­kü­yor.
Ga­zi­’de si­ya­si des­tek mi ge­re­ki­yor?
Mil­li Eği­tim, YÖK, Eği­tim Fa­kül­te­si de­kan­la­rı “öğ­ret­men ça­lış­ma gru­bu­” ih­ti­yaç olan alan­la­rı be­lir­le­di. Bun­lar­dan bi­ri­si de Tek­no­lo­ji ve Ta­sa­rım der­si öğ­ret­men­li­ği… Bu öğ­ret­men­ler sa­de­ce Ga­zi Üni­ver­si­te­si En­düs­tri­yel Sa­nat­lar Eği­tim Fa­kül­te­si (ESEF) ta­ra­fın­dan ye­tiş­ti­ri­li­yor. 5 bö­lü­mü bu­lu­nan fa­kül­te yan­lış yön­len­dir­me­ler so­nu­cu 2015’te ka­pa­tı­la­cak.
Son 7 ay­dır, fa­kül­te­nin Ai­le ve Tü­ke­ti­ci Bi­lim­le­ri ha­riç di­ğer bö­lüm­le­rin­de­ki öğ­re­tim ele­man­la­rı­nın bü­yük ço­ğun­lu­ğu ya kad­ro ak­ta­rı­mı ya da ilan yo­luy­la Ga­zi Üni­ver­si­te­si­’nin il­gi­li fa­kül­te­le­ri­ne geç­ti. Ai­le ve Tü­ke­ti­ci Bi­lim­le­ri Eği­ti­mi Bö­lü­mü­’n­de­ki öğ­re­tim ele­man­la­rı ile il­gi­li hiç­bir ge­liş­me ol­ma­dı. Oy­sa ben­zer du­rum­la­rı geç­miş­te ya­şa­mış olan An­ka­ra ve Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­le­ri­’n­de­ki ya­pı­lan­ma ör­nek alın­mış ol­sa bu­gün ya­şa­nan hu­zur­suz­luk da ol­ma­ya­cak­tı.
So­ru­nun çö­züm­süz­lü­ğü­ne ge­rek­çe ola­rak İk­ti­sa­di İda­ri Bi­lim­ler Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Mit­hat Üner ve Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Ne­vin Şan­lı­er’­in böy­le bir ya­pı­lan­ma­yı is­te­me­dik­le­ri gös­te­ri­li­yor. Ga­zi Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Sü­ley­man Bü­yük­ber­ber de her­hal­de duy­muş­tur, fa­kül­te­nin di­ğer bö­lüm­le­rin­den pek çok ki­şi­nin kad­ro ak­ta­rım­la­rı­nın iki­li iliş­ki­le­re, si­ya­si des­tek­le­re gö­re çö­zül­dü­ğü­nü… Kad­ro­la­rı ak­ta­rıl­ma­yan, si­ya­set­çi pe­şin­de koş­ma­yan öğ­re­tim ele­man­la­rı ise bü­yük bir be­lir­siz­lik ve şaş­kın­lık için­de ne ya­pa­cak­la­rı­nı bi­le­me­me­nin ge­ri­li­mi­ni ya­şı­yor.
Ga­zi Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Sü­ley­man Bü­yük­ber­be­r’­in, bu hu­zur­suz­lu­ğu bay­ram­dan ön­ce gi­der­me­si ge­re­ki­yor. Ken­di­sin­den bu yö­nde bü­yük bek­len­ti var.

 

 

(Derleme)

Share