logo

O sözlerin doğrusu şöyle

Saygı Öztürk – 18.06.2013 – Sözcü – 

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, mi­ting alan­la­rın­da ko­nu­şu­yor, söy­le­dik­le­ri “doğ­ru­” sa­nı­lıp ka­la­ba­lık al­kış­lı­yor. An­cak, bu söy­le­nen­le­rin ne ka­da­rı­nın doğ­ru ol­du­ğu­nun da pek araş­tı­rıl­ma­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Mil­let­ve­kil­le­ri, par­ti­le­rin da­nış­man­la­rı dü­zen­li bir ça­lış­ma yap­mış ol­sa, CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, bel­ki da­ha gür bir bi­çim­de “Ya­lan­cı­dan Baş­ba­kan ol­ma­z” di­ye­cek­tir. Da­ha ön­ce bü­yü­kel­çi­lik, CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lu­nan Onur Öy­men, bu­gün si­ya­set­te ak­tif bir gö­re­vi ol­ma­ma­sı­na rağ­men Baş­ba­ka­n’­ın açık­la­ma­la­rı­nın ne ka­dar ger­çe­ği yan­sıt­tı­ğı­nı araş­tı­rı­yor. Baş­ba­ka­n’­ın İs­tan­bul ve An­ka­ra mi­ting­le­ri üze­ri­ne ko­nuş­tuk. De­ğer­len­dir­me­si şöy­le ol­du:

O kor­ku du­var­la­rı yı­kıl­dı

“Baş­ba­kan, ini­şe geç­ti. Ar­tık bu­lun­du­ğu yer­de di­kiş tut­tu­ra­ca­ğı­nı san­mı­yo­rum. Söy­lem­le­ri­nin inan­dı­rı­cı­lı­ğı kal­ma­dı. Ken­di­si­ni kur­tar­ma­ya ça­ba­lı­yor. An­cak ge­le­ce­ği par­lak de­ğil. İş ada­mı­na, ban­ka­cı­ya, ya­zan-çi­zen­le­re göz da­ğı ve­re­rek, her­ke­se kor­ku sa­la­rak ayak­ta ka­la­ca­ğı­nı sa­nı­yor. Ama o kor­ku du­var­la­rı yı­kı­lı­yor. Gün­dem­de olan her ola­yı di­ne bağ­lı­yor. Çok za­yıf ar­gü­man­la­rı var. Doğ­ru-eğ­ri her söy­le­di­ği­ne ‘ey­val­la­h’ di­yen ve al­kış­la­yan in­san­lar var. Nor­mal ze­ka­da in­san bu söz­le­re inan­maz.”

Onur Öy­me­n’­le bu ko­nuş­ma­yı yap­tık­tan kı­sa sü­re son­ra bir not gel­di. Baş­ba­ka­n’­ın son iki mi­ting­de söy­le­dik­le­rini ve bu­nun doğ­ru­la­rı­nı sı­ra­la­mış. Öy­me­n‘­in not­la­rın­dan bir bö­lüm oku­ya­lım:

– Baş­ba­kan: “Dün­ya­da si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le gö­rü­şen baş­ba­kan gö­re­mez­si­niz.”

Doğ­ru­su: De­mok­ra­tik ül­ke­ler­de­ki baş­ba­kan­lar sü­rek­li ola­rak si­vil top­lum tem­sil­ci­le­riy­le gö­rü­şür­ler. Ör­nek: Al­man­ya Baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Kohl, ya­ban­cı­la­ra kar­şı sal­dı­rı­la­rın ön­len­me­si için dü­zen­li ola­rak si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le top­lan­tı yap­tı. An­ge­la Mer­kel 5 Ha­zi­ran 2013’te si­vil top­lum tem­sil­ci­le­rin­den 100 ki­şiy­le gö­rüş­tü. İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı Da­vid Ca­me­ron 4 Ocak 2011’de si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le kap­sam­lı bir top­lan­tı yap­tı. Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı 2012-2013 yıl­la­rın­da si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le dü­zen­li top­lan­tı­lar yap­tı. 7 Mart 2013’te Mos­ko­va­’da Rus si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le gö­rüş­tü.

Dik­ta­tör­le­rin yap­tı­ğı re­fe­ran­dum

– Baş­ba­kan: “Ben re­fe­ran­dum ya­pa­ca­ğı­mı söy­le­dim. Re­fe­ran­dum ya­pan dik­ta­tör olur mu?”

Doğ­ru­su: Evet olur, Hit­ler 4 ke­re, Pi­noc­het 3 ke­re, Cau­ces­cu 1 ke­re re­fe­ran­dum yap­tı. Baş­ka ör­nek­ler de var.

– Baş­ba­kan: “Tak­si­m’­e bö­lü­cü ba­şı­nın res­mi­ni as­tı­lar.”
Doğ­ru­su: Top­lu­mun ge­niş ke­sim­le­ri de bu­na tep­ki gös­ter­di. So­nun­da kal­dır­dı­lar. Ama o re­sim­de­ki te­rör ör­gü­tü li­de­ri­ni mu­ha­tap ala­rak res­mi tem­sil­ci­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la gö­rü­şen ve te­rör ör­gü­tü­nü meş­ru mu­ha­tap ha­li­ne ge­ti­ren Tak­si­m’­de­ki­ler de­ğil hü­kü­met­ti.
– Baş­ba­kan: “BBC ve CNN gi­bi ulus­la­ra­ra­sı med­ya ku­ru­luş­la­rı ya­lan ha­ber üret­ti­ler.”
Doğ­ru­su: Ba­sı­na kız­mak ay­na­ya kız­mak gi­bi­dir. BBC ve CNN can­lı ya­yın yap­tı­lar, Tak­si­m’­de­ki ge­liş­me­le­ri ol­du­ğu gi­bi gös­ter­di­ler ve ora­da­ki­ler­le can­lı rö­por­taj yap­tı­lar. Bü­yük med­ya­lar ya­lan ha­ber ya­par­sa bü­tün iti­bar­la­rı­nı kay­be­de­cek­le­ri için ge­nel­de bir­kaç kay­nak­tan doğ­ru­lat­ma­dan ha­ber yap­maz­lar.

– Baş­ba­kan: “Sos­yal med­ya­lar­da kış­kır­tı­cı ya­yın ya­pıl­dı.” Doğ­ru­su: De­mok­ra­tik ül­ke­ler­de sos­yal med­ya­lar­da her­kes gö­rüş­le­ri­ni öz­gür­ce ya­zar. Eleş­ti­ri­le­ri kış­kır­tı­cı­lık say­mak de­mok­ra­tik bir yak­la­şım de­ğil­dir. An­cak te­rö­re, şid­de­te teş­vik suç sa­yı­la­bi­lir.

Ba­sın öz­gür­lü­ğün­de 148. sı­ra­da­yız

– Baş­ba­kan: “Med­ya­da pro­vo­ka­tör­ler var.”

Doğ­ru­su: Tür­ki­ye­’den baş­ka, hü­kü­me­tin bu ka­dar çok ga­ze­te­yi ve te­le­viz­yo­nu et­ki al­tın­da bu­lun­dur­du­ğu de­mok­ra­tik bir ül­ke yok­tur. Ba­sın öz­gür­lü­ğün­de dün­ya­da 148. sı­ra­da ge­li­yo­ruz. Öy­le an­la­şı­lı­yor ki, hâ­lâ öz­gür­ce ya­yın ya­pa­bi­len bir­kaç med­ya ku­ru­lu­şu­na ve ga­ze­te­ci­ye bi­le ta­ham­mül edi­le­mi­yor.

– Baş­ba­kan: “Mi­ting­ler sa­de­ce mi­ting alan­la­rın­da ya­pı­lır. Tak­sim mi­ting ala­nı de­ğil­dir.”

Doğ­ru­su: Baş­ba­ka­n’­ın Ku­zey Af­ri­ka­’dan gel­di­ğin­de ge­ce ya­rı­sı ha­va­ala­nın­da ve pek çok yer­de mi­ting ni­te­li­ğin­de­ki top­lan­tı­lar yap­tı­ğı yer mi­ting ala­nı mıy­dı? Ge­çen yıl 1 Ma­yıs mi­tin­gi­nin Tak­si­m’­de ya­pıl­ma­sı­na izin ve­ril­me­miş miy­di?
– Baş­ba­kan: “Ba­zı otel­ler te­rö­rist­ler­le iş­bir­li­ği yap­tı­lar.”

Doğ­ru­su: Po­li­sin bi­ber ga­zın­dan ve taz­yik­li su kul­lan­ma­sın­dan cid­di bi­çim­de et­ki­le­nen va­tan­daş­la­ra otel­ler in­sa­ni yar­dım ama­cıy­la ka­pı­la­rı­nı aç­mış­lar­sa bu­nu te­rö­re des­tek ola­rak yo­rum­la­mak müm­kün de­ğil­dir.

– Baş­ba­kan: “Türk Bay­rak­la­rı­nı bal­kon­la­rı­nı­za asın.”

Doğ­ru­su: Hü­kü­me­tin po­li­ti­ka­la­rın­dan ra­hat­sız olan pek çok ki­şi za­ten gün­ler­den be­ri Türk Bay­rak­la­rı­’nı bal­kon­la­rı­na ası­yor.
Baş­ba­kan, 63 yıl ön­ce Arap­ça Ezan okun­ma­sı­na izin ve­ril­di­ğin­den, CHP’­nin geç­mi­şi ve bu­gü­nüy­le il­gi­li eleş­ti­ri­le­ri­ni her fır­sat­ta tek­rar­lı­yor. Gös­te­ri­ci­lerin po­lis­ten ka­çar­ken ca­mi­ye ayak­ka­bı­la­rıy­la gir­dik­le­ri­ni, ba­zı­la­rı­nın iç­ki iç­ti­ği­ni sü­rek­li dil­len­di­ri­yor.
Gö­rü­nen o ki Baş­ba­ka­n’­ın po­li­ti­ka­la­rı­nın olum­lu yön­de de­ği­şe­ce­ği­ne iliş­kin bir işa­ret yok.

(Derleme)

Share