logo

O küfür sizin kızınıza edilse…

Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri, Ez­gi­’yi, Ba­rı­ş’­ı, İs­ma­il’­i, Er­ka­n’­ı, Pı­na­r’­ı ve da­ha ni­ce­le­ri­ni po­lis şid­de­tiy­le, da­ya­ğıy­la, ha­ka­ret ve cin­sel ta­ci­ziy­le ta­nış­tır­dı. Ya­şa­dık­la­rın­dan son­ra ki­mi­le­ri­nin uy­ku dü­ze­ni, ki­mi­si­nin psi­ko­lo­ji­si bo­zul­du ve on­lar da zor gün­ler ge­çi­ri­yor.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, tür­ban­lı bir ha­nı­ma ya­pıl­dı­ğı­nı öne sür­dü­ğü an­cak bir tür­lü doğ­ru­lan­ma­yan sal­dı­rı ola­yı­nı hep gün­de­me ge­ti­ri­yor ama po­lis me­mu­ru­nun genç bir kı­za yap­tı­ğı sal­dı­rı­ya, ağır ha­ka­ret­le­re se­yir­ci ka­lı­yor. Ya­ni on­la­rı da “biz­den-biz­den de­ği­l” di­ye ayı­rı­yor.

İki tip po­lis, iki tip gös­te­ri­ci

An­cak ya­sa­lar­la ve­ril­miş gö­re­vin dı­şı­na çı­kan­lar, in­san­la­rı öl­dü­ren, göz­le­ri­ni çı­ka­ran, genç kız­la­ra bi­le ağ­za alı­na­ma­ya­cak kü­für­ler eden­le­rin sa­yı­sı az ol­sa bi­le, ya­şa­nan­lar po­li­sin ima­jı­nı cid­di bir bi­çim­de ze­de­li­yor. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler sık­ça, “Ya­pı­lan yan­lış­lık­la­rı tüm teş­ki­la­ta mal et­me­mek ge­re­ki­r” di­yor. Hak­lı­dır ama in­san­lar ya­pan­la­rın gö­rev­de kal­dı­ğı­nı gö­rün­ce em­ni­ye­te olan gü­ve­ni­ni kay­be­di­yor.

Ay­nı kül­tür­le ye­tiş­miş, ay­nı eği­ti­mi al­mış, ay­nı şart­lar­da gö­rev ya­pan em­ni­yet men­sup­la­rın­dan ba­zı­la­rı­nın olum­suz dav­ra­nış ve söz­le­ri, dev­le­tin em­rin­de, hal­kın hiz­me­tin­de, bu hal­kın için­den çı­kıp, bu hal­kın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak­la gö­rev­li po­li­sin ima­jı­nı bo­zu­yor. Bi­li­yo­ruz bun­la­rın sa­yı­la­rı az. Ama bun­lar yü­zün­den fe­da­kar­ca ça­lı­şan po­li­se ba­kış de­ği­şi­yor. Mes­le­ğin onu­ru­nu ko­ru­mak, iç­le­rin­de­ki olum­suz tu­tum için­de­ki­le­ri­ni ayık­la­mak da em­ni­yet men­sup­la­rı­na dü­şü­yor.

De­ne­yim­li bir em­ni­yet mü­dü­rü, mey­dan­lar­da, so­kak­lar­da­ki em­ni­yet men­su­bu ve gös­te­ri­ci­le­rin iki tür­lü ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor ve şun­la­rı söy­lü­yor:

“İ­ki tür­lü gös­te­ri­ci var. Bi­rin­ci­si de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­la­nan sa­mi­mi in­san­lar ve on­la­rın hak ara­yı­şın­dan is­ti­fa­de ile ya­kıp yı­kan, po­li­se sal­dı­ran mar­ji­nal gu­rup­lar.

İki tür­lü po­lis var. Bi­rin­ci­si suç iş­le­me lük­sü­nün ol­ma­dı­ğı­nı bi­len ve her şe­ye rağ­men gö­re ­vi­ni en iyi şe­kil­de yap­ma­ya ça­lı­şan­lar, ikin­ci­si ise aşı­rı güç kul­la­nan, ya­sa­la­rı çiğ­ne­yen­ler.”

Ba­kan­la­ra, ve­kil­le­re sor­du…

İs­tan­bu­l’­da gö­zal­tı­na alı­nan Pı­na­r’­ın ba­şı­na ge­len­le­ri, cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı­na yap­tı­ğı suç du­yu­ru­su ve Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ab­dur­rez­zak Ay­dı­n’­a ver­di­ği ifa­de­yi ga­ze­te­miz­de ür­pe­re­rek oku­mu­şu­nuz­dur. Sü­ley­man isim­li si­vil po­lis, genç kı­za “Ha­zır bu­ra­sı ka­ran­lık­ken se­ni do­m… s…” di­yor. Ya­şa­dı­ğı olay­dan son­ra genç kı­zın uy­ku dü­ze­ni bo­zu­lu­yor, ka­bus­lar gö­rü­yor, mil­let­ve­ki­li­nin de ver­di­ği des­tek­le bu söz­le­ri söy­le­yen po­lis hak­kın­da “ha­ka­ret, ta­ciz ve gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­lan­ma­” suç­la­ma­sıy­la da­va­cı ve şi­ka­yet­çi olu­yor.

Böy­le bir ola­yın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı em­ni­yet yet­ki­li­le­ri­nin boy­nu­nun bor­cu­dur. CHP Mil­let­ve­ki­li Yıl­dı­ray Sa­pan, Pı­na­r’­ın ba­şı­na ge­len­le­ri TBMM kür­sü­sü­ne ta­şı­dı. Ba­kan­la­ra, mil­let­ve­kil­le­ri­ne, “Po­li­sin, Pı­na­r’­a söy­le­di­ği ‘ha­zır bu­ra­da ışık­lar ka­pa­lıy­ken do­m… s…’ söz­le­ri si­zin kı­zı­nı­za, ka­rı­nı­za, ba­cı­nı­za söy­len­se siz­ler ne his­se­der­si­niz?” de­di ve o yüz­den po­li­sin yar­gı kar­şı­sı­na çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­te­di.

TBMM tu­ta­nak­la­rı­na ge­çen o ko­nuş­ma­yı yap­tı­ğı gün, mil­let­ve­ki­li­ne de bir elek­tro­nik pos­ta gel­di. Ora­da da şun­lar ya­zı­lıy­dı:
“Sa­yın Yıl­dı­ray Sa­pan, ba­zı ha­ber­ler­de duy­dum ki ‘Ha­zır bu­ra­da ışık­lar ka­pa­lı se­ni do­m… s…’ di­yen po­li­si arı­yor­muş­su­nuz. Ben o po­li­sin ya­kı­nı­yım. An­la­dı­ğım ka­da­rıy­la si­zin de ca­nı­nız çek­miş. Ba­na bak o… ço­cu­ğu, se­ni hem do­m… hem de …”
Yıl­dı­ray Sa­pan, gö­zal­tı ara­cın­da Pınar’a ha­ka­ret­ler eden po­li­sin pe­şi­ni bı­rak­ma­ma­ya ka­rar­lı… Ko­nu­yu TBMM’­ye de ta­şı­dı. Umarız İçiş­le­ri Ba­ka­nı, po­lis me­mu­ru Sü­ley­man için “mün­fe­rit bir ola­y” de­mez ve ko­nu­yu ay­rın­tı­lı bir bi­çim­de araş­tı­rır.

(Derleme)

Share