logo

Göstericilere yapılan suçlama

– Saygı Öztürk – Sözcü – 07.06.2013 – 

İs­tan­bul gi­bi An­ka­ra­’da da ey­lem­siz gün geç­mi­yor. Ey­lem alan­la­rı­na da­ha ön­ce hiç git­me­miş olan­lar şim­di ora­da bu­lun­ma­yı gö­rev ka­bul edi­yor, on­la­rı ne ga­zın ko­ku­su, ne bi­ber ga­zı ne de taz­yik­li su yıl­dı­ra­mı­yor.

Baş­ken­t’­te ey­lem­le­rin mer­ke­zi Kı­zı­lay-Gü­ven­par­k’­tır. Ge­ce-gün­düz bu­ra­sı ha­re­ket­li­dir. İkin­ci top­lan­ma nok­ta­sı Tu­na­lı Hil­mi Cad­de­si olu­yor. An­cak cad­de­le­rin, park­la­rın isim­le­ri de ya­şa­nan dö­ne­me uy­gun ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş. Kı­zı­la­y’­ın adı “GA­Zı­la­y”, TO­MA­’la­rın ey­lem­ci­le­re sü­rek­li su sık­tı­ğı Tu­na­lı Hil­mi Cad­de­si­’nin adı “TO­MA­lı Hil­mi Cad­de­si­”, ey­lem­ci­le­re bol bol sal­dı­rı­nın ol­du­ğu, po­lis ta­ra­fın­dan dö­vül­dü­ğü Gü­ven­par­k’­ın adı ise “DÖ­VEN­par­k” ol­muş.

Bu­ra­lar­da top­la­nan­la­ra po­li­sin yo­ğun gaz fi­şek­le­ri at­ma­sı, bi­ber ga­zı kul­lan­ma­sı, taz­yik­li su sık­ma­sı da ola­ğan ha­le gel­di. An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dü­rü Ka­dir Ay, per­so­ne­li­ne da­ha çok ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­ma­sı ta­li­ma­tı­nı sık­ça ve­ri­yor, ey­le­me ka­tı­lan ve “fiş­le­-
ne­n”­le­rin sa­yı­sı da hız­la ar­tı­yor. Fiş­le­me öy­le sı­ra­dan de­ğil bu­gün “Bal­yo­z”, “Er­ge­ne­ko­n”, “Ca­sus­lu­k” gi­bi suç­lar­dan yar­gı­la­nan­lar ney­le suç­la­nı­yor­sa, “hü­kü­met is­ti­fa­” di­ye ba­ğı­ran­la­ra da ay­nı suç­la­ma­lar yö­nel­ti­li­yor. İş­te “İ­le­ri de­mok­ra­si­” di­ye Tür­ki­ye bu nok­ta­la­ra ge­ti­ril­di.

Bay­rak en bü­yük suç ol­du

An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’n­de önem­li gö­rev­ler­de bu­lu­nan po­lis me­mu­ru­nun, üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si olan oğ­lu, sırt çan­ta­sı­nın için­de Türk Bay­ra­ğı, li­mon, su bu­lun­du­ğu için “te­rör ör­gü­tü men­su­bu­” di­ye Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne gö­tü­rül­dü. Cep te­le­fo­nu alın­dı, muh­te­me­len sim kar­tı da kop­ya­lan­dı. Böy­le­ce ör­güt bağ­lan­tı­sı kur­ma­ya ça­lı­şı­la­cak. Po­lis ba­ba­nın oğ­lu­na, çan­ta­sın­dan çı­kan bay­rak ve li­mon ser­best bı­ra­kı­lır­ken ia­de edil­di. An­cak tu­ta­nak­ta, bay­rak ve li­mo­nun ara­sı­na bir de “ta­ş” ek­len­miş­ti. Ba­ba, “ma­dem taş var­sa o ta­şı da tes­lim edi­n” ıs­ra­rın­da bu­lun­du. Taş, ka­yıt­la­ra bay­rak ve li­mon­la bir­lik­te suç un­su­ru ola­rak geç­miş­ti ama or­ta­da taş yok­tu. Taş, so­ruş­tur­ma­lar­da “si­la­h” ola­rak da de­ğer­len­di­ri­li­yor.

Yıl­la­rın em­ni­yet men­su­bu olan ba­ba, mes­lek­taş­la­rı­nın yap­tık­la­rı­na kah­re­di­yor. Çok sa­yı­da gen­cin em­ni­ye­te gö­tü­rül­me­si “bü­yük ba­şa­rı­” ola­rak gö­rü­lü­yor. Çün­kü, bu genç­le­rin ya­rın “hü­kü­me­ti de­vir­me­ye te­şeb­bü­s”­le suç­la­na­ca­ğı be­lir­ti­lip ey­lem­le­ri kır­mak amaç­lan­mış ola­bi­lir.

Suç­la­ma, so­ru­lar ve ce­za­la­rı

Gö­zal­tı­na alı­nan­la­rın ney­le suç­lan­dı­ğı ve ken­di­le­ri­ne han­gi so­ru­la­rın yö­nel­til­di­ği­ni me­rak et­miş ola­bi­lir­si­niz. İş­te bir ifa­de tu­ta­na­ğın­da yer alan suç­la­ma ko­nu­la­rı:

“An­ka­ra­’da mey­da­na ge­len Tak­sim Ge­zi Par­kı pro­tes­to­su­na ka­tı­la­rak il­le­gal ola­rak Baş­ba­kan­lık, ba­kan­lık­lar ve TBMM bi­na­la­rı iş­gal edil­me­ye ça­lı­şıl­mış­tır.

Ka­mu ma­lı­na ve özel mül­ke za­rar ve­ri­len ka­nu­na ay­kı­rı ey­lem es­na­sın­da po­li­se mu­ka­ve­met­te bu­lu­na­rak gö­re­vi­ni yap­ma­sı­nı en­gel­le­di­ği­niz, po­li­se taş­lı-so­pa­lı sal­dı­rı­lar­da bu­lun­du­ğu­nuz­dan ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­dı­ğı­nız an­la­şıl­mış­tır.

Han­gi amaç­la ey­le­me ka­tıl­dı­nız? Her han­gi bir ki­şi, ku­rum, ku­ru­luş, der­nek, va­kıf ve ben­ze­ri ni­te­lik­te bir yer­den ey­le­me ka­tıl­ma­nız için si­ze bir ta­li­mat ve­ril­di mi? Ey­le­me kim ya da kim­lerle bir­lik­te ka­tıl­dı­nız?”

Bu ey­le­me ka­tı­lan­lar hak­kın­da 6 yıl­dan 10 yı­la ka­dar, is­ya­na tah­rik eden­ler hak­kın­da 20 yıl­dan 25 yı­la ka­dar, ce­bir ve şid­det kul­la­na­rak Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti­’ni or­ta­dan kal­dır­ma­ya ya da gö­rev­le­ri­ni yap­ma­sı­nı kıs­men ya da ta­ma­men en­gel­le­me­ye ça­lı­şan­lar hak­kın­da ise ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet hapis ce­za­sı is­te­ne­bi­lir.

Bu suç­la­rın ya­nı sı­ra po­li­se mu­ka­ve­met, ka­mu ya da özel mül­ke za­rar ve­ren­ler hak­kın­da da ay­rı­ca da­va açı­la­bi­lir. An­cak, bu du­rum cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı­nın yü­rü­te­ce­ği so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da su­çu va­sıf­lan­dı­ra­cak­la­rın­dan ce­za­lar de­ği­şe­bi­le­ce­ği gi­bi “top­lan­tı ve gös­te­ri hak­kı­” kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ri­lip ta­kip­siz ka­ra­rı da ve­ri­le­bi­lir. İş­te ar­zu edi­len de böy­le bir ka­rar­dır.

Er­ge­ne­kon, Bal­yoz, 28 Şu­bat…

Yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­lar­da ki­şi­le­re yö­ne­lik suç­la­ma­lar­la “Bal­yo­z”, “Er­ge­ne­ko­n”, “Ca­sus­lu­k” suç­la­ma­la­rı ara­sın­da he­men he­men bir fark bu­lun­mu­yor. So­ruş­tur­ma­lar te­rör suç­la­rı­na ba­kan cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­lü­yor. Bu du­ru­mu An­ka­ra Ba­ro­su Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Avu­kat Erol Ara­s’­a sor­dum. İş­te Ara­s’­ın yo­ru­mu:

“En do­ğal pro­tes­to hak­kı­nı kul­la­nan­la­ra kar­şı te­rö­rist mu­ame­le­si ya­pı­lı­yor. TBMM’­yi de­vir­me­yle suç­la­mak, pro­tes­to hak­kı­nın kul­la­nıl­ma­sı­nı yar­gı yo­luy­la en­gel­le­mek an­la­mı­na ge­lir. ‘Po­li­se mu­ka­ve­met ya da ka­mu ma­lı­na za­rar ver­me­k’ suç­la­ma­sı nor­mal cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı­nın gö­rev ala­nı­na gi­rer. Pro­tes­to hak­kı­nı te­rör­le mü­ca­de­le sav­cı­la­rı­nın alı­na­na sok­mak, te­mel ana­ya­sal hak­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­nın en baş­ta ka­bul edil­me­me­si, kul­la­nıl­ma­ma­sı an­la­mı­na ge­lir. Bu­nun yar­gı yo­luy­la ya­pıl­ma­sı­nı ka­bul et­mek müm­kün de­ğil­dir.”

Bal­yoz, Er­ge­ne­kon, 28 Şu­bat unu­tul­muş­tu. Şim­di ye­ni bir ör­gü­tü sah­ne­ye çı­kar­ma za­ma­nı gel­di…

(Derleme)

Share