logo

Egemenlik

– Yekta Güngör Özden – Sözcü – 22.07.2013 – 

Bü­yük ATA­TÜR­K’­ün “..ada­le­tin de da­ya­na­ğı ege­men­lik­ti­r” sö­zü, Amas­ya Ge­nel­ge­si­’n­den son­ra TBMM’­nin açı­lı­şı ve 20 Ocak 1921 gün­lü 85 no.lu Ana­ya­sa­’nın 1. mad­de­siy­le ön­gö­rü­len “u­lus is­ten­ci­nin üs­tün­lük ve ko­şul­suz­lu­ğu­nu­n” ya­şa­ma ge­çi­şi­ni an­lat­mak­ta­dır. TBMM’n­de ve Anıt­ka­bi­r’­de si­lin­me­ye­cek şe­kil­de ya­zı­lı olan “E­ge­men­lik bağ­sız, ko­şul­suz ulu­sun­du­r” il­ke­si, ulu­sal ya­şa­mı­mı­zın hu­kuk­sal da­ya­na­ğı ve de­mok­ra­si­yi amaç­la­yan cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ger­çek kay­na­ğı­dır.

Bu ödün­süz il­ke­ye ay­kı­rı si­ya­sal tu­tum­lar, hu­kuk­sal­lı­ğı sa­vu­nul­maz dü­zen­le­me­ler, hal­kı ik­ti­dar yan­daş­lı­ğı­na gö­re bö­len ve ay­rış­tı­ran ay­maz­lık­lar, özel ya­şam­dan top­lum­sal ve eko­no­mik so­run­la­ra uza­nan alan­da din­sel ve si­ya­sal elat­ma­lar, hak­sız­lık­lar, ada­let­siz­lik­ler, bas­kı­lar ve dev­let gü­cü kö­tü­ye kul­la­nı­la­rak ne­den olu­nan kö­tü­lük­ler, ulu­sal ege­men­li­ği ulu­sal is­tenç (mil­lî ira­de)le ka­rış­tı­ran an­la­yış bo­zuk­luk­la­rıy­la sür­mek­te­dir.

Ço­ğun­lu­ğun her is­te­di­ği­ni ya­pa­ca­ğı­nı san­mak hu­kuk dev­le­ti ni­te­li­ğiy­le as­la bağ­daş­ma­yan sa­kar bir an­la­yış­tır. Dev­let, Ana­ya­sa­sı ile bi­le her is­te­di­ği­ni ya­pa­maz. Son Ana­ya­sa ça­lış­ma­la­rı söz­de de­ği­şik­lik için baş­vu­rul­du­ğu iz­le­nen si­ya­sal oyun­lar, ulu­sal ege­men­lik an­la­yı­şı ve il­ke­siy­le bağ­daş­ma­yan kal­kış­ma­lar­dır. Ay­rım­cı­lı­ğa ve bö­lü­cü­lü­ğe ka­pı açan, ulu­sal ya­pı­yı yı­kı­ma gö­tü­re­cek öne­ri­ler çağ­daş­lık, de­mok­rat­lık ve hu­kuk­sal­lık adıy­la gün­de­me ge­ti­ril­mek­te­dir. Ön­ce Ana­ya­sa­’yı de­ğiş­tir­me mad­de­si­ni de­ğiş­tir­mek, son­ra is­te­ni­len dü­ze­ne iliş­kin de­ği­şik­li­ği ko­lay­ca ger­çek­leş­tir­mek yön­te­mi iz­len­mek­te­dir.

AKP, Ana­ya­sa ile boş ye­re uğ­raş­mak­ta­dır. PKK ve BDP bas­kı­sı ol­ma­sa de­ğiş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­na gi­riş­mez­ler­di. Bu Ana­ya­sa ile ik­ti­da­ra gel­di­ler. Bu Ana­ya­sa ile ik­ti­dar­la­rı­nı sür­dü­rü­yor­lar. Za­man­la­rın­da Ana­ya­sa 10 kez de­ğiş­ti. Şim­di ödün­ler için Ana­ya­sa­’yı kul­la­nı­yor­lar. De­ğiş­me­se ne de­ği­şir. İs­te­dik­le­ri­ni yap­mı­yor­lar mı? Dik­ta­tör­ce yö­net­me yok mu? De­ği­şik­lik için BDP’­ye müj­de gön­der­mi­yor­lar mı?

Dev­le­te her gün dar­be vu­ran­lar, dev­le­ti ko­ru­mak ve kur­tar­mak is­te­yen­le­re “Dar­be­ci­” di­yor. Yurt­dı­şın­da­ki din­ci ve tu­tu­cu­la­rın gös­te­riş­li des­tek­le­ri de ik­ti­da­rı şı­mar­tı­yor. Ulu­sa iliş­kin yet­ki­le­rin tü­mü­nü içe­ren ege­men­lik, uy­gu­la­ma­da ter­si­ne dö­ne­rek ya­şa­nı­yor: “E­ge­men­lik Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın­dır.” Yal­nız onun de­di­ği olu­yor. Mec­lis ço­ğun­lu­ğu da onun buy­ru­ğun­da.

Ya­lan mı yan­lış mı? Ulu­sun tü­mü gö­ze­til­mi­yor.

Bu ara­da yurt­taş­la­rı­nın doğ­ru­dan Ana­ya­sa yar­gı­sı­na baş­vur­duk­la­rı ül­ke­ler var­ken, bi­rey­sel baş­vu­ru yo­lu açıl­mış­ken, TBMM’­de gru­bu bu­lu­nan tüm par­ti­le­re ip­tal dâ­va­sı aç­ma hak­kı ta­nın­ma­sı unu­tul­ma­ma­lı­dır. İk­ti­dar ka­mu­oyu­na al­dı­rış et­me­mek­te­dir. Söz­de çö­züm sü­re­ci için se­çip oluş­tur­du­ğu âkil in­san­lar gi­bi yan­daş­la­rın­dan be­lir­le­ye­ce­ği bir uz­man­lar ya da bi­lim ku­ru­lun­dan bi­le ka­çın­mış, ken­di ön­gör­dük­le­rin­den baş­ka hiç­bir gö­rü­şe ve dü­şün­ce­ye önem ver­me­miş­tir. Ana­ya­sa ko­ta­rıl­sa bi­le an­cak AKP-BDP Ana­ya­sa­sı ola­cak­tır. İk­ti­dar, mu­ha­le­fe­tin ve bi­lim çev­re­le­riy­le yan­sız ku­ru­luş­la­rın gö­rüş­le­ri­ne dö­nüp bak­ma­mak­ta, BDP’­ye gü­lü­cük­ler gön­der­mek­te­dir. Çün­kü on­la­rın sa­ye­sin­de de­ği­şik­li­ği an­cak is­te­di­ği gi­bi ge­çi­re­bi­le­cek­tir.

AK­P’­nin 48 mad­de­lik Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği tak­ti­ği mu­ha­le­fet­ten tep­ki gör­dü. Kan­dır­ma ba­şa­rı­ya ula­şa­ma­dı.

(Derleme)

Share