logo

Do­ğur­duk­ça ic­ra gel­di

– Saygı Öztürk – 21.06.2013 – Sözcü – 

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ve ba­kan­lar ne za­man ni­kah ta­nık­lı­ğı yap­sa, mik­ro­fo­nu alıp, genç ev­li­le­re “üç ço­cuk yet­mez, dört ço­cuk, o da yet­mez 5 ço­cuk ya­pı­n” di­yor. An­cak bu­nu söy­le­yen baş­ba­kan ve ba­kan­la­rın to­run sa­yı­la­rı­nın bir-iki ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. İn­san­la­rın kaç ço­cuk ya­pa­ca­ğı­na, do­ğu­mu na­sıl yap­tı­ra­ca­ğı­na ka­rı­şan Baş­ba­kan ve ba­kan­la­rı, ba­zı top­lan­tı­lar­da kar­şı­sın­da­ki­le­re “kaç ço­cu­ğu ol­du­ğu­nu­” so­ru­yor. Ço­cuk sa­yı­sı 1-2 ise “bas ga­za­” di­yor. Bu öğüt­te bu­lu­nan­la­ra sor­mak la­zım, ken­di oğ­lu­nu­za, da­ma­dı­nı­za ni­çin “bas ga­za­” de­mi­yor­su­nuz?

İn­san­la­ra, ço­cuk­la­rı­nı imam ha­tip li­se­le­ri­ne gön­der­me­si­ni öğüt­lü­yor­lar. Ama ken­di ço­cuk­la­rı­nı özel okul­lar­da, Ame­ri­ka­’da, İn­gil­te­re­’de oku­tur­lar. Geç­miş­te yurt­dı­şın­da kız­la­rı­nı okut­ma­nın ge­rek­çe­si “tür­ban­lı ola­rak oku­la al­mı­yor­la­r” olu­yor­du. Kız­la­rı­nı­zı an­la­dık da, er­kek ço­cuk­la­rı­nı­zı ni­çin yurt­dı­şı­na gön­de­ri­yor­du­nuz?

İc­ray­la do­ğum pa­ra­sı

Baş­ba­kan Er­do­ğan “do­ğu­ru­n” der de, Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu on­dan ge­ri ka­lır mı? Mem­le­ke­ti Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­ın Şu­hut İl­çe­si­’n­de de, Ba­kan “be­nim gi­bi en az 4 ço­cu­ğu­nuz ol­su­n” di­yor­du.

Va­tan­daş­lar, ken­di­le­ri­ne do­ğum yap­ma­la­rı öne­ri­sin­de bu­lu­nan­la­ra “Has­ta­ne mas­raf­la­rı ne ola­cak?” de­me­miş ola­cak ki, 9 yıl son­ra ic­ra da­ire­le­rin­den ge­len “has­ta­ne mas­ra­fı­nı öde­” ya­zı­sıy­la kar­şı­la­şı­yor­lar.

Af­yon­ka­ra­hi­sar CHP Mil­let­ve­ki­li Ah­met Top­ta­ş‘­ın ma­sa­sı ic­ra bel­ge­le­riy­le do­lu. 8-9 yıl­dır is­ten­me­yen, hat­ta bor­cu ol­du­ğu­nu bi­le bil­me­yen va­tan­daş­lar­dan yal­nız do­ğum pa­ra­sı de­ğil bir de bu­nun fai­zi is­te­ni­yor. Ör­ne­ğin 2004 yı­lı­nın Ma­yıs ayın­da 569 li­ra gö­zü­ken borç, yüz­de 9 fa­iz­le 645 li­ra ol­muş, böy­le­ce is­te­nen top­lam pa­ra mik­ta­rı da bin 214 li­ra­ya ulaş­mış. Ba­zı­la­rı­nın borç mik­ta­rı 2 bin li­ra­yı ge­çi­yor. Ço­ğu köy­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mız için bun­lar bü­yük pa­ra­dır. Yüz­ler­ce, bin­ler­ce ki­şi şu gün­ler­de ken­di­le­ri­ne ge­len İc­ra Da­ire­si “ö­de­me em­ri­” ka­ğıt­la­rı­nı ko­nu­şu­yor. 10 yı­lı dol­ma­dan dev­let ala­ca­ğı­nı tah­sil et­me­nin ça­ba­sı içi­ne gir­miş.

Hani 18’e kadar ücretsizdi

Zü­bey­de Ha­nım Do­ğum ve Ço­cuk Has­ta­ne­si­’nin ic­ra yo­luy­la ala­cak­la­rı­nı ta­kip eder­ken, Mil­let­ve­ki­li Ah­met Top­taş da, ma­sa­sın­da­ki bel­ge­le­ri gös­te­ri­yor ve şun­la­rı söy­lü­yor­du:

“Va­tan­da­şa gön­de­ri­len ic­ra bel­ge­le­ri ile il­gi­li fa­tu­ra­lan­dır­ma ki­şi­le­re da­ha ön­ce ve­ril­me­di­ği hal­de ne­den 9 yıl son­ra teb­li­gat gön­de­ril­miş­tir? İlam­sız ta­kip­ler­de öde­me em­ri gön­de­ri­len va­tan­daş­la­rın ço­ğu do­ğum ve ço­cuk te­da­vi­si için has­ta­ne­de bu­lun­muş­lar­dır. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, 18 ya­şı­na ka­dar ço­cuk te­da­vi­le­ri­ni üc­ret­siz ya­pa­ca­ğı­nı be­lirt­me­si­ne rağ­men, Zü­bey­de Ha­nım Do­ğum ve Ço­cuk Has­ta­ne­si ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len borç­lar­da be­lir­ti­len mik­tar­lar ne­yin be­de­li ola­rak is­ten­mek­te­dir?”

Siz­ler de, Baş­ba­ka­n’­ın, ba­kan­la­rın ga­zı­na ge­lip, da­ha faz­la ço­cuk sa­hi­bi ol­ma­nız için “ga­za ba­s” söz­le­ri­ne al­dır­ma­yın. Hat­ta si­ze “ga­za ba­s” di­yen ba­kan­la­ra, ken­di ço­cuk­la­rı­nın, hat­ta ken­di­le­ri­nin kaç ev­lat, kaç to­run sa­hi­bi ol­duk­la­rı­nı so­run. Siz bun­la­rı sor­duk­ça bel­ki bu tür ko­nuş­ma­lar­dan vaz­ge­çer­ler, be­be­ği­ni­zin do­ğu­mu­nu na­sıl yap­tı­ra­ca­ğı­nı­za ka­rış­maz­lar.

On­la­rın yap­ma­sı ge­re­ken sağ­lık hiz­me­ti­ni ver­mek. Be­bek dün­ya­ya ge­ti­ren an­ne­-le­r, evi­ne 9 yıl son­ra ic­ra ka­ğı­dı gön­de­rip, “dün­ya­ya ge­tir­di­ği­niz ço­cu­ğun has­ta­ne mas­raf­la­rı­nı öde­mez­se­ni­z…” di­ye baş­la­yan cüm­le­nin ar­dın­dan evi­niz­den “mal kal­dı­rı­la­ca­ğı­” teh­di­diy­le kar­şı­laş­ma­ma­lı.

Sağ­lık­çı­la­ra bu düş­man­lık ne­den?

Yet­ki Ka­nu­nu­’na da­ya­na­rak ka­mu hiz­met­le­ri ve ba­kan­lık­la­rın teş­ki­lat­la­rı ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­mış­tı. Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı ile Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da yö­ne­ti­ci­le­rin sta­tü ve öz­lük hak­la­rı ko­ru­nur­ken, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ise taş­ra teş­ki­la­tın­da “a­raş­tır­ma­cı­” kad­ro­su­na ata­nan yö­ne­ti­ci sta­tü­sün­de­ki ida­ri sağ­lık mü­dür yar­dım­cı­la­rı, şu­be mü­dür­le­ri hem sta­tü hem de ma­aş ve ek öde­me­ler­de bü­yük oran­da hak ka­yıp­la­rı­na uğ­ra­tıl­dı.

Bu da yet­me­di. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de, ka­nun­lar açı­sın­dan ay­nı iş ye­rin­de ve ay­nı em­sal du­rum­da ça­lı­şan­lar ara­sın­da bir bü­tün­lük sağ­lan­ma­sı ge­re­kir­ken bu­nu da boz­du­lar. Ma­aş yö­nün­den ça­lı­şan per­so­ne­lin bir­bir­le­ri ara­sın­da bü­yük uçu­rum­lar oluş­tu.
Ka­mu Has­ta­ne­ler Bir­li­ği­’ne çok yük­sek üc­ret­ler­le söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yo­nun­da 10 bin 300 ye­ni kad­ro ve­ri­lip bu ka­dar kad­ro ma­li­ye­ye yük ge­tir­mez­ken, ka­za­nıl­mış hak­la­rı elin­den alı­na­rak “a­raş­tır­ma­cı­” ya­pı­lıp mağ­dur edi­len­le­rin sa­yı­sı ise 800’ü geç­me­yen ida­ri sağ­lık mü­dür yar­dım­cı­sı ve şu­be mü­dür­le­ri­nin ma­li­ye­ye ge­ti­re­ce­ği yü­kü ge­rek­çe gös­ter­mek ayıp­tır.

Dev­le­te yıl­la­rı­nı ve­ren in­san­lar, bir an­da “biz­den de­ğil­di­r” de­ni­lip ke­na­ra atıl­dı. Şim­di hiç­bir iş yap­tı­rıl­mı­yor ama ba­zı­la­rı­na “ce­za­” ola­rak her gün da­ire­ye gel­me­le­ri is­te­ni­yor, üs­te­lik di­ğer me­mur­la­ra uy­gu­lan­ma­yan “gi­riş-çı­kış­ta im­za zo­run­lu­lu­ğu­” bu­lu­nu­yor. Ken­di­niz­den gör­me­di­ği­ni­ze bu ne düş­man­lık be kar­de­şim?

(Derleme)

Share