logo

Direnişten damlalar

– Yekta Güngör Özden – Sözcü – 22.06.2013 – 

Okur­la­rı­mız­dan al­dı­ğı­mız mek­tup­lar­da, ile­ti­ler­de du­yur­ma­mız ge­re­ken önem­li içe­rik­li olan­la­rı­na ye­te­rin­ce yer ve­re­me­di­ği­miz için üz­gü­nüz. Eleş­ti­ri­ler, öne­ri­ler, is­tek­ler, ya­zı­lar ve şi­ir­ler bi­ze ulaş­mak­ta, an­cak ye­ri­mi­zin sı­nır­lı ol­ma­sı ve top­lum­sal olay­la­rın bir­bi­ri­ni iz­le­me­si on­la­rı ilet­me­mi­ze ola­nak ver­me­mek­te­dir. Öz­rü­mü­zün ka­bul edi­le­rek an­la­yış­la kar­şı­la­na­ca­ğı­mı­zı umu­yo­ruz.

Özel­lik­le mek­tup­lar ge­ci­ke­rek gel­di­ğin­den bil­gi­ler ve so­run­lar ye­ni­li­ği­ni yi­tir­mek­te, es­ki­mek­te­dir. Gün­cel­li­ği­ni ko­ru­yan­la­ra za­man za­man yer ve­re­rek ga­ze­te­mi­zin okur­la­rı­nın ol­du­ğu gö­rü­şü­mü­ze inan­ma­nı­zı is­ti­yo­ruz.

Okur­la­rı­mız­dan ge­len iki dört­lü­ğe ön­ce­lik ve­ri­yo­ruz:

* * *

“Se­rir-i bezm-i gâh-ı vak­fı her ca­na ver­mez­ler,

De­ğil her ca­na ya­hu bel­ki her ca­na­na ver­mez­ler,

Efen­di um­ma sen ab-ı ha­yat-ı ba­de­den

Anı in­sa­na tah­sis et­ti­ler, hay­va­na ver­mez­ler.”

(Ano­nim)

“HOŞ İLE BoŞ

Ay­dın­lık be­yin­li­ler ko­lay ken­din geç­mez,

Ra­kı iç­se de an­cak gön­lün­ce bir hoş olur

Ama bey­ni boş olan za­ten den­ge­siz olup

Yal­nız ay­ran­la de­ğil, su iç­se sar­hoş olur.”

Dr. Abi­din KUM­BA­SAR

* * *

İs­tan­bul-Tak­sim Ge­zi­’si ile An­ka­ra Ku­ğu­lu Park di­re­niş­le­ri­nin slo­gan ede­bi­ya­tı­na kat­kı­la­rı bü­yük ol­du. Bun­lar­dan bi­ri­ne yer ve­re­rek okur­la­rı­mı­zın gü­lüm­se­ye­ce­ği­ni umu­yo­ruz:

“TEK ELin­le tut be­ni,

Al KOL­la­rı­na sar be­ni

nE­FE­Si­ne muh­ta­cım

bı­RA­KIp git­me be­ni!”

* * *

Sin­can 1 No.lu Ce­za İn­faz Ku­ru­mu­’n­da tu­tuk­lu emek­li Kur­may Al­bay Ba­ha­ad­din ÇE­Lİ­K’­in dü­zen­le­di­ği “İ­nan­dı­ğım Ger­çek­le­r” çi­zel­ge­si­nin bir bö­lü­mü­nü bu­ra­ya alı­yo­ruz:

EN BÜ­YÜK H­TA: İyi ve doğ­ru şey­ler ya­pa­na he­sap sor­mak­tır.

EN AĞIR SUÇ­LA­MA: İf­ti­ra­dır.

EN AĞIR CE­ZA: Suç­su­za ve­ri­len ce­za­dır.

EN BÜ­YÜK HAK­SIZ­LIK: Ma­su­ma suç­lu mu­ame­le­si yap­mak­tır.

EN BÜ­YÜK VİC­DAN­SIZ­LIK: Sek­sen­lik de­de­le­rin zin­da­na kon­ma­sı­dır.

EN DRA­MA­TİK VE YAN­LIŞ DA­VA: Va­tan ve re­jim düş­man­la­rı­nın de­ğil, va­tan ve re­jim mu­ha­fız­la­rı­nın yar­gı­lan­dı­ğı da­va­dır.

EN KOR­KUNÇ DİK­TA­TÖR: Yan­daş ol­ma­ya­na ya­şam hak­kı ta­nı­ma­yan­dır.

EN TEH­Lİ­KE­Lİ Lİ­DER: Şah­si ih­ti­ras­la­rı için va­ta­nı ve mil­le­ti üze­ri­ne ku­mar oy­na­yan­dır.

EN BÜ­YÜK İHA­NET: Va­ta­nın ve mil­le­tin bir­li­ği­ni ve bü­tün­lü­ğü­nü teh­li­ke­ye at­mak­tır.

EN SAH­TE­KÂR, Hİ­LE­KÂR VE Rİ­YA­KÂR MÜS­LÜ­MAN: Müs­lü­man­la­rı ar­ka­dan vu­ran­dır.

EN İÇ ACI­TI­CI İHA­NET: Müs­lü­man­la­ra kar­şı, Müs­lü­man ol­ma­yan­lar­la iş­bir­li­ği­ne git­mek­tir.

EN AL­ÇAK İN­SAN: He­de­fe gi­den her yo­lu meş­ru gö­ren­dir.

EN KOR­KUNÇ İN­SAN: Şah­si çı­kar ve bek­len­ti­le­ri­ni her tür­lü de­ğe­rin üs­tün­de tu­tan­dır.

EN BÜ­YÜK YAĞ­CI-YAR­DAK­ÇI-YA­LAN­CI: Dik­ta­tö­rü ye­re gö­ğe sığ­dı­ra­ma­yan­dır.

EN GER­ÇEK­Çİ SAP­TA­MA: PKK’­ya hür­ri­yet ve ce­sa­ret! Or­du men­sup­la­rı­na ezi­yet ve esa­ret!

EN BÜ­YÜK ONUR­SUZ­LUK: Za­li­me ve zul­mü­ne bo­yun eğ­mek­tir.

EN sar­sıl­maz ha­ki­kat: Tür­ki­ye Türk­le­rin­dir.

En bü­yük ör­nek li­der: ATA­TÜR­K’­tür.”

* * *

Ya­zı­mı­zı Öz­bek İN­Cİ­BAY­RAK­TA­R’­ın ye­ni şii­riy­le bi­ti­ri­yo­ruz:

“MUS­TA­FA KE­MAL TAK­Sİ­M’­DE

Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i gör­düm Tak­si­m’­de,

Gu­rur­la genç­li­ğe ba­kı­yor­du.

Tak­si­m’­de, Kı­zı­la­y’­da Gün­doğ­du­’da,

Öz­gür­lük ateş­le­ri ya­kı­yor­du.

Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i gör­düm Kı­zı­la­y’­da,

Mas­ma­vi göz­le­ri çak­mak çak­mak­tı.

Du­dak­la­rı­mız­da İs­tik­lal Mar­şı,

El­le­ri­miz­de bay­rak­tı.

Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i gör­düm Gün­doğ­du­’da,

Öp­tü alın­la­rı­mız­dan tek tek.

Sev­giy­le ok­şa­dı ba­şı­mı­zı,

Hal­kı ku­cak­la­dı o eş­siz yü­rek.

Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i gör­düm Anıt­ka­bi­r’­de,

Top­lan­dık çev­re­sin­de O ba­şın.

Tut­sak Af­ri­ka­’da, uzak As­ya­’da,

İlk bay­ra­ğı ol­du O her sa­va­şın.”

Uma­rız ya­kın­lar­da bir Ge­zi ya da Ku­ğu­lu Söz­lü­ğü ya­zı­lır. Okur­la­rı­mı­za te­şek­kür­le.

Not: Bu­gün, 22 Ha­zi­ran 1919 gün­lü Amas­ya Ge­nel­ge­si­’nin 94. Yıl­dö­nü­mü ol­du­ğu­nu anım­sa­tı­rız. Ata­türk ve ar­ka­daş­la­rı­nı yü­rek­ten ana­rak…

(Derleme)

Share