logo

29 Ağustos 2013

Borçluyuz

-Sözcü-Yekta Güngör Özden-

29.08.2013-Sağ­du­yu­su­nu yi­tir­me­miş, de­ğer­bi­lir Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti yurt­taş­la­rı, cum­hu­ri­ye­tin yo­lu­nu aça­rak Os­man­lı­’nın kül­le­ri­ni te­miz­le­yip yep­ye­ni bir dev­le­ti ka­zan­dı­ran 30 Ağus­tos Baş­ko­mu­tan Mey­dan Sa­va­şı Za­fe­ri­’ni ve bu kı­van­cı ya­şa­tan Mus­ta­fa Ke­mal ile kah­ra­man ar­ka­daş­la­rı­nı as­la unu­ta­maz. Ya­rın 91. yıl­dö­nü­mü­nü ulu­sal­cı­lar­la ger­çek de­mok­rat yurt­se­ver­le­rin iç­ten­lik­le, ATA­TÜRK ve İNÖ­NÜ için çir­kin söz­ler sa­hip­le­ri­nin de bi­çim­sel du­ruş­lar­la kut­la­ya­ca­ğı ölüm-ka­lım sa­va­şı ka­za­nı­mı­nın, ulu­su­mu­zun or­du­la­şa­rak ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ka­za­nıp çağ­daş­lı­ğın ola­nak­la­rı­na ka­vuş­tu­ğu kut­sal bir ya­pı­laş­ma­nın te­me­li ol­du­ğu­nu bil­me­li­yiz. Lo­zan Ba­rış Ant­laş­ma­sı­’n­dan son­ra la­ik cum­hu­ri­ye­tin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­tan ZA­FER, Mus­ta­fa Ke­mal ve ar­ka­daş­la­rı­nı ölüm­süz­leş­ti­ren eş­siz ve ör­nek bir ba­şa­rı­dır. Çev­re­miz­de­ki ül­ke­le­rin, özel­lik­le Müs­lü­man ço­ğun­luk­lu ül­ke­le­rin için­de bu­lun­du­ğu du­rum, Mus­ta­fa Ke­ma­l’­siz ya­şam­la­rı­nın acı so­nuç­la­rı­nı gös­ter­mek­te­dir. Türk Ulu­su, gör­ke­mi­ni, gö­nen­ci­ni, gü­nü­müz ik­ti­da­rı­nın tüm olum­suz­luk­la­rı­na kar­şın ya­rın­lar için umu­du­nu, 30 Ağus­tos Za­fe­ri­’y­le ya­ra­tı­cı­la­rı­na borç­lu­dur.
Gü­nü­müz
Baş­ta med­ya­nın bü­yük bö­lü­mü, yan­daş ke­sim­le­rin dal­ka­vuk­luk ve ya­la­ka­lı­ğı, ik­ti­da­rın şı­mart­tı­ğı te­rör ör­gü­tüy­le uzan­tı­la­rı ve des­tek­çi­le­ri­nin dev­le­ti kü­çüm­se­yip aşa­ğı­la­yan teh­dit­le­ri, dış iliş­ki­ler­de­ki boz­gun­luk ya­nın­da içer­de yi­ne ik­ti­da­rın ne­den ol­du­ğu ay­rış­ma, bö­lün­me, kar­şıt­lık­lar­la sa­rı­lan top­lum­sal ba­rı­şın yı­kı­mı, par­ti­zan­lık, kad­ro­laş­ma, ulu­sal ya­şa­mı­mı­zı göl­ge­le­mek­te ve ki­mi olum­suz­luk­la­ra yol aç­mak­ta­dır. Ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ve yan­sız­lı­ğı­nı unu­tan ku­rum ve ki­şi­le­rin ik­ti­da­rın ağ­zı­na ve yö­nü­ne ba­ka­rak de­ğer­len­dir­me ya­pıp gö­rüş açık­la­dı­ğı, gö­rev an­la­yı­şıy­la an­dı­nı yad­sır du­ru­ma düş­tü­ğü gü­nü­müz­de de­mok­ra­si­nin söz­de kal­dı­ğı­nı, ya­şam ko­şul­la­rı­nın gi­de­rek güç­le­şip ağır­laş­tı­ğı­nı açık be­lir­ti­le­riy­le iz­le­mek­te­yiz. Ka­dın­la­rı süs gö­ren­ler ile ka­dın-er­kek ha­vuz­la­rı ya­pı­mı­nı dü­şü­nen­ler ya­rış­ta­dır.
Kah­ra­man, yurt­se­ver, ça­lış­kan, bil­gi­li, ter­bi­ye­li, Türk Dev­ri­mi ile Ata­türk il­ke­le­ri­ni be­nim­se­yen­le­rin ye­ri­ni, ola­ğan dü­zen­de ve iş­le­yiş­te se­çim ya da ata­may­la gel­me­le­ri güç ve­ya ola­nak­sız yan­daş­lar al­dı. Uy­du­su ol­duk­la­rı gü­nü­müz ik­ti­da­rı­nın dü­men su­yun­da eği­tim­den yar­gı­ya tüm alan­la­rı si­ya­sal­laş­tı­rıp ka­rar­tan ge­ri­ci­ler, 30 Ağus­to­s’­ta Türk Bay­ra­ğı­’nı as­mak­tan ka­çı­na­cak ka­dar ya­ban­cı­laş­tı­lar, kar­şı­dev­rim­ci ol­du­lar. İs­lam­cı, İh­van­cı, Ra­bi­ta­tül Ade­viy­ye­’ci­le­rin inanç sö­mü­rü­süy­le yü­rüt­tük­le­ri, Ra­bi­a işa­re­tiy­le ve de­mok­ra­si kar­şı­tı gös­te­ri­le­riy­le yel­ten­dik­le­ri cum­hu­ri­yet düş­man­lı­ğı, teh­li­ke­li çağ­rı­lar­la sür­mek­te­dir.
Şim­di
Ya­şa­nan, üzün­tü ve acıy­la iz­le­nen olay­lar 30 Ağus­tos Za­fe­ri­’nin, ba­ğım­sız­lı­ğı­nın, lâ­ik cum­hu­ri­ye­ti te­mel edi­nen de­mok­ra­si­nin de­ğe­ri­ni da­ha iyi an­lat­mış ol­ma­lı­dır. İç so­run­la­rı unut­tur­mak için sa­va­şa öze­ni çağ­rış­tı­ran dı­şa yö­ne­lik gi­ri­şim­le­rin, ya­şam­sal il­ke­le­rin tar­tı­şıl­dı­ğı top­lum­sal çö­zül­me­le­rin, ka­çak­çı­lar­la te­rö­rist­ler­den sı­nır­la­rı ko­ru­ma ça­ba­la­rın­da kar­şı­la­şı­lan güç­lük­le­rin ya­şan­dı­ğı or­tam­da 91 yıl ön­ce ya­yıl­ma­cı dış güç­le­ri de­ni­ze dök­me­nin gü­cü anım­san­ma­lı­dır. Ce­za­la­rı­nı ar­tı­ra­rak olay­la­rı par­ti­zan­ca ön­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın du­yul­du­ğu gü­nü­müz­de ku­ru­cu­la­rıy­la bir­lik­te lâ­ik cum­hu­ri­ye­te, ka­za­nım­la­rı­na, mar­şı­na, ko­ru­mak ve sa­vun­mak­la gö­re­vi genç­li­ğe sal­dı­ran ve sal­dır­tan üm­met­çi ve mez­hep­çi­le­rin kö­tü an­la­yış ve tu­tum­la­rı­nı kı­nı­yor, adı­mı­zı ve onu­ru­mu­zu yü­cel­ten ATA­TÜRK ve ar­ka­daş­la­rı­nı, ba­ğım­sız­lık şe­hit­le­ri­ni yü­rek­ten bağ­lı­lık, sev­gi, say­gı ve öz­lem­le anı­yo­ruz.
TE­ŞEK­KÜR:
Emek­li Kd. Al­bay Sa­cit SÖN­ME­Z’­in bü­yük emek ürü­nü, çok ni­te­lik­li SÖZ­CÜ ga­ze­te­si­nin Ha­zi­ran 2013 Al­bü­mü be­ğe­ni top­la­yan dü­ze­ni ve renk­li bas­kı­sıy­la ki­tap­lık­la­rı­mız­da ya­ra­şır ol­du­ğu ye­ri al­dı.
Ham­di Ati­lâ KA­RA­HA­N’­ın ve­fâ­tın­dan son­ra oğ­lu Ars­lan Ka­ra­ha­n’­ın “Dış ve İç Düş­man­la Kur­tu­luş Sa­va­şı­” adıy­la ki­tap­laş­tı­rdı­ğı, Ata­türk sev­gi­si­ni, cum­hu­ri­ye­te bağ­lı­lı­ğı­nı an­lam­lı bi­çim­de yan­sı­tan şi­ir­le­ri­ni al­dım.
İki ki­ta­bın ya­pım­cı­la­rı­nı iç­ten­lik­le kut­lu­yor, te­şek­kür edi­yo­rum.

 

 

(Yekta Güngör ÖZDEN)

Share