logo

‘Be­nim po­li­si­m’­in ta­yin­le­ri dur­du­rul­du

– Saygı Öztürk – Sözcü – 09.07.2013 – 

Ge­zi Par­kı gös­te­ri­ci­le­rini da­ğıt­mak için po­lis ol­du­ğu bel­li ol­ma­yan an­cak po­lis ol­du­ğu son­ra­dan an­la­şı­lan ‘e­li so­pa­lı­la­r’ gör­dük. Gö­zal­tı­na al­dık­la­rı ki­şi­le­re ağır kü­für­ler eden, ta­ciz­de bu­lu­nan­lar ol­du­ğu­na iliş­kin ifa­de­ler oku­duk. De­niz ke­na­rın­da otu­ran­ kız­la­rın saç­la­rın­dan çe­kip sü­rük­le­yen­ler, eli pa­la­lı­la­rın sır­tı­nı sı­vaz­la­yan­lar ek­ran­lar­da gös­te­ril­di. Bun­lar ar­tık sı­ra­dan gö­rün­tü­ler ol­du.
Tep­ki­le­ri ya­tış­tır­mak için İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­dan, “O­lay­la il­gi­li in­ce­le­me baş­la­tıl­mış­tır. Yan­lış ya­pan­la­rı tüm teş­ki­la­ta mal et­mek doğ­ru de­ğil­di­r” açık­la­ma­la­rı ya­pıl­dı. Bu tür olay­lar­da ‘in­ce­le­me­’ baş­la­tıl­dı­ğı açık­la­nır, son­ra olay so­ğu­duk­tan son­ra po­lis­le­re ‘u­ya­rı­’ ya da ‘kı­na­ma­’ ce­za­sı ve­ri­lir, olay böy­le­ce unu­tur gi­der.

Tril­yon­la­rı ni­çin har­ca­dı­nız?

İn­ce­le­me-so­ruş­tur­ma için gö­rev­len­di­ri­len po­lis baş­mü­fet­ti­şi­dir. Ya­ni, il em­ni­yet mü­dür­lü­ğü, dai­re baş­kan­lı­ğı, ge­nel mü­dür yar­dım­cı­lı­ğı bek­le­yen ki­şi­dir. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Mül­ki­ye Mü­fet­ti­şi ise va­li­lik bek­le­yen, bu­lun­du­ğu gö­rev ne­de­niy­le va­li­li­ğe en ya­kın isim­dir.
Böy­le bir du­rum­da ne mül­ki­ye mü­fet­ti­şi­nin ne de po­lis mü­fet­ti­şi­nin ta­raf­sız, ba­ğım­sız bir so­ruş­tur­ma yap­ma­sı bek­le­ne­mez. Ya­ni, üst gö­rev bek­le­yen bi­ri­si­nin Ba­kan­lı­k’­ın is­te­me­di­ği bir ra­por dü­zen­le­me­ye­ce­ği, bü­rok­ra­si­yi ya­kın­dan bi­len­le­rin ya­ban­cı­sı ol­du­ğu bir du­rum de­ğil­dir.

2008 yı­lın­da “kol­lu­ğun, ba­ğım­sız bir de­ne­tim gru­bu ta­ra­fın­dan de­net­len­me­si” için pro­je ha­zır­lan­dı. Av­ru­pa Bir­li­ği­’nin bu pro­je­si için İn­gil­te­re, 600 bin po­und­luk des­tek­te bu­lun­du. İn­gil­te­re­’den uz­man­lar ge­ti­ril­di. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­da po­lis ve jan­dar­ma yet­ki­li­le­ri­nin de ka­tı­lı­mıy­la ay­lar sü­ren bir ça­lış­ma ya­pıl­dı. Su­num­lar ger­çek­leş­ti­ril­di.
Po­lis mü­fet­ti­şi, jan­dar­ma mü­fet­ti­şi, mül­ki­ye mü­fet­tiş­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nün ba­ğım­sız de­ne­tim yap­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak dü­zen­le­me­ler ya­pıl­dı. Baş­ta İn­gil­te­re ol­mak üze­re birçok Ba­tı ül­ke­sin­de uy­gu­la­nan sis­te­me ge­çil­me­si müm­kün ol­ma­dı. Çün­kü, böy­le bir uy­gu­la­ma ik­ti­dar­da bu­lu­nan si­ya­set­çi­le­rin işi­ne gel­mez.

Sor­mak ge­re­ki­yor, tril­yon­la­rı ni­çin har­ca­dı­nız, o ça­lış­ma­la­rı ni­çin uy­gu­la­ma­ya koy­ma­dı­nız? Son­ra, fa­lan­ca olay or­ta­ya çı­kın­ca, “İn­ce­le­me baş­lat­tık. İki mül­ki­ye mü­fet­ti­şi ile iki po­lis mü­fet­ti­şi gö­rev­len­dir­di­k” açık­la­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. Siz­den ta­yin bek­le­yen, üst gö­rev bek­le­yen bi­ri­le­ri­nin ya­pa­ca­ğı so­ruş­tur­ma­lar ne ka­dar sağ­lık­lı ola­ca­ğı­nı va­rın siz dü­şü­nün.

Şark ta­yin­le­ri­ni dur­du­ran­lar

Em­ni­ye­t’­te ‘Şark-Gar­p’ adı ve­ri­len ta­yin­ler var­dır. He­men her po­li­sin ‘Şar­k’ gö­re­vi yap­ma­sı zo­run­lu. An­cak bu­nun ka­ğıt üze­rin­de ol­du­ğu an­la­şı­lı­yor. ‘A­da­mı­nı bu­la­n’ bu ta­yin­ler­den kur­tul­ma­yı ba­şa­rı­yor. Hiç Şark gö­re­vi­ne git­me­yen­ler var­ken, ikin­ci kez şark ta­yi­ni çı­kan po­lis­ler ara­sın­da bu du­ru­mu da­va ko­nu­su ya­pan ve so­nuç­ta mah­ke­me ka­ra­rıy­la yer­le­rin­de ka­lan po­lis­ler ol­du. Ta­yin­le­rin mah­ke­me ka­ra­rıy­la dur­du­rul­ma­sı, Em­ni­yet üst yö­ne­ti­mi­nin ca­nı­nı sık­sa da, is­te­me­ye is­te­me­ye bun­la­rı uy­gu­la­mak zo­run­da kal­dı­lar.
Da­ha ön­ce Şark gö­re­vi­ne git­me­miş olan Baş­ba­ka­n’­ın ko­ru­ma­la­rı­nın da ta­yin­le­ri son ka­rar­na­me­de çık­tı. Em­ni­yet, ya­sal zo­run­lu­luk ne­de­niy­le ta­yin­ler ko­nu­sun­da bir ay­rım yap­ma­dı. Po­lis­le­rin, bu­lun­duk­la­rı il­ler­de ili­şik­le­ri­ni ke­sip ye­ni gö­rev yer­le­ri­ne git­me­si ge­re­ki­yor. Öğ­re­ni­yo­ruz ki Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ön­ce­ki cum­hur­baş­kan­la­rın­dan Ah­met Nec­det Se­zer, Sü­ley­man De­mi­rel, ba­zı Ba­kan­la­rın ko­ru­ma­la­rı­nın da ta­yin­le­ri çık­mış.

An­cak olan­lar yi­ne olu­yor. Baş­ba­kan tüm po­lis­ler için ‘Be­nim po­li­si­m’ di­yor. Ama, ken­di ko­ru­ma­la­rı­na ay­rı­ca­lık ya­pı­yor. On­la­rın ta­yin­le­ri dur­du­ru­lu­yor. Ki­mi­nin ‘ge­çi­ci gö­re­v’ adı al­tın­da yi­ne ay­nı gö­re­vi yap­ma­la­rı sağ­la­nı­yor. Bu du­rum, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün ko­ru­ma­la­rı­nı ha­re­ke­te ge­çi­ri­yor.

On­la­rın­ki de dur­du­rul­du

Baş­ba­ka­n’­ın ko­ru­ma­la­rı­nın Şark ta­yin­le­ri­nin dur­ma­sı­nı ‘ör­ne­k’ gös­te­ren cum­hur­baş­kan­lı­ğı çev­re­le­ri de, ta­yin­le­rin dur­ma­sı için ha­re­ke­te geç­ti. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ko­ru­ma­la­rı­nın ta­yin­le­ri dur­du­ru­lun­ca, ön­ce­ki cum­hur­baş­kan­la­rı­nın ko­ru­ma­la­rı­nın ta­yin­le­ri de dur­du­rul­du. Ha­len gö­rev­li ba­kan­lar ile es­ki ba­kan­lar da ko­ru­ma­la­rı­nı kur­tar­ma­ya baş­la­dı.

So­nuç­ta ne mi ol­du? An­ka­ra­’dan şark ta­yi­ni­ne gön­de­ri­len 175 em­ni­yet men­su­bun­dan 76’sı ta­yin­le­ri­ni dur­dur­ma­yı ba­şar­dı. Bu sa­yı önü­müz­de­ki gün­ler­de ar­ta­cak­tır. Çün­kü, gön­de­ri­len­le­rin bir kıs­ma ‘ge­çi­ci gö­re­v’ ya da baş­ka isim­ler al­tın­da An­ka­ra­’ya dö­ne­cek­tir.

Mes­le­ği­nin so­nu­na gel­miş ve da­ha ön­ce Şark hiz­me­ti­ne gön­de­ril­me­miş olan­la­ra ‘Şark gö­re­vi­’ çı­ka­rı­lın­ca önem­li bir bö­lü­mü ar­tık bu­lun­duk­la­rı il­ler­de yer­le­şik dü­zen­le­ri ol­du­ğu için emek­li­li­ği seç­ti. Ama ta­yin­le­ri çık­tı­ğı için atan­dık­la­rı il­le­re git­me­le­ri ve son­ra ay­rıl­ma­la­rı is­ten­di. Ya­ni gi­diş­te har­cı­rah, dö­nüş­te har­cı­rah ve­ri­li­yor.

‘Be­nim po­li­si­m’­i iş­te bu du­ru­ma ge­tir­di­ler. Mah­ke­me ka­rar­la­rı bi­le po­lis­ler için adil bir bi­çim­de uy­gu­lan­mı­yor. Son­ra ‘Be­nim po­li­si­m’ di­yor­su­nuz. Po­li­sin is­te­di­ği adil bir yö­ne­tim. Pe­ki, An­ka­ra­’dan 175 po­li­sin Şark ta­yi­ni çı­kar­ken, bu­nun 76’sı­nın ta­yi­ni dur­du­ru­lu­yor­sa bu­nun ne­re­si adil yö­ne­tim olu­yor?

(Derleme)

Share