logo

20 Ağustos 2013

Anayasa değişikliği

sözcü-19.08.2013-Yekta Güngör Özden-

Dün­ya­nın üç dört gü­zel Ana­ya­sa­sın­dan bi­ri olan 1961 Ana­ya­sa­sı­’nın ge­tir­di­ği si­ya­sal ve hu­kuk­sal ka­za­nım­lar­dan son­ra hak­la­rı ve öz­gür­lük­le­ri kı­sıt­la­yan 1982 Ana­ya­sa­sı­’nı tas­lak du­ru­mun­day­ken ay­rın­tı­lı bi­çim­de eleş­tir­di­ği­miz gi­bi ka­bu­lün­den son­ra da, üs­te­lik za­ma­nın cum­hur­baş­ka­nı­nın ko­nuş­ma­la­rı­na ya­nıt içe­ri­ğiy­le eleş­ti­re­rek bu­nun her yurt­ta­şın hak­kı ol­du­ğu­nu yaz­mış­tık. 16 kez de­ği­şik­lik gö­ren 1982 Ana­ya­sa­sı­’na ay­kı­rı dav­ra­nış­la­rı ne­de­niy­le ce­za­lan­dı­rı­lan gü­nü­müz ik­ti­da­rı­nın geç­miş­ten öç alır­ca­sı­na bir tu­tum­la “Ye­ni Ana­ya­sa­” söy­le­mi­ne sa­rıl­ma­sı söz­de de­mok­rat­lı­ğın il­ginç bir ör­ne­ği­dir. Ya­sa­ma or­ga­nın­da oluş­tu­ru­lan Par­ti­le­ra­ra­sı Ku­ru­l’­un ba­sı­na sı­zan ça­lış­ma­la­rın­da par­ti ka­pa­tıl­ma­sı ve ka­mu­da sık­ma­baş ko­nu­sun­da uz­laş­ma sağ­lan­dı­ğı iz­le­ni­mi edi­nil­mek­te­dir. Ne­den­se si­ya­sal par­ti­ler, ka­pa­tıl­ma­nın ola­bil­di­ğin­ce en­gel­len­me­si için ba­şın­dan be­ri or­tak ça­ba gös­te­ri­ri­ler. Te­rör olay­la­rıy­la sı­nır­la­yıp Ana­ya­sa­’nın ilk üç mad­de­si­ne ve mil­let­ve­ki­li an­dı­na iliş­kin ay­kı­rı­lı­ğı dı­şa­rı­da bı­rak­mak, dev­let gö­rev­li­le­ri­nin yan­sı­ta­ca­ğı yan­sız­lı­ğı te­mel­den bo­za­cak sık­ma­ba­şı ka­mu­da ser­best bı­rak­mak, iler­de bü­yük so­run­la­ra ve ya­kın­ma­la­ra ne­den ola­cak ay­kı­rı­lık­lar­dır. AK­P’y­le BDP’­nin amaç­la­rı ve yö­ne­liş­le­ri gö­ze­ti­lir­se bu iki ko­nu­nun öne­mi da­ha iyi an­la­şı­lır.
***
Ana­ya­sa, ulu­sal ya­şam an­dı­dır. Ne ya­sa­ma or­ga­nı­nın, ne ik­ti­da­rın, ne de si­ya­sal par­ti­le­rin ma­lı de­ğil­dir. Tüm ulu­sun or­tak hu­kuk bel­ge­si­dir. Par­ti­le­ra­ra­sı Ku­rul ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­nıp ka­mu­oyu­na açık­la­nın­ca ye­ter­li bir sü­re ve­ri­lip üni­ver­si­te­le­rin, Ba­ro­lar Bir­li­ği­’nin, is­te­yen ger­çek ve tü­zel ki­şi­nin gö­rüş­le­ri­nin alın­ma­sı, bun­lar de­ğer­len­di­ril­dik­ten son­ra mil­let­ve­kil­le­ri­nin im­za­sıy­la, de­ği­şik­lik öne­ri­si­nin TBMM’­ye su­nul­ma­sı, be­nim­sen­me yö­nün­den çok ya­rar­lı olur. İs­viç­re­’de bir mad­de­nin 28 yıl­da de­ğiş­ti­ği gö­ze­ti­lir­se AK­P’­nin BDP ile an­la­şa­rak yak­la­şan se­çim­ler için se­zi­len ive­di­li­ği­nin sa­kın­ca­la­rı da ön­len­miş olur. “De­mok­ra­tik açı­lım pa­ke­ti­” adı al­tın­da gün­de­me ge­ti­ri­le­cek tar­tış­ma­lı ku­ral­la­rın ya­şa­ma geç­me­si, ona­rıl­ma­sı ve gi­de­ril­me­si güç du­rum­la­ra yol açar. Yü­rür­lük­te­ki Ana­ya­sa ku­ra­lı­na bağ­lı ka­lın­mak zo­run­lu­lu­ğuy­la ik­ti­da­rın, par­ti­le­rin de­ğil an­cak 184 mil­let­ve­ki­li­nin öne­re­bi­le­ce­ği Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğin­de gü­nü­müz de­ğil ge­le­cek gö­ze­ti­le­rek seç­men eği­li­mi ve oy ge­ti­ri­si dü­şü­nül­me­den, bir hu­kuk anı­tı ola­cak Ana­ya­sa amaç­lan­ma­lı ve ger­çek­leş­ti­ril­me­li­dir. AKP din­sel açı­lım, tek adam yö­ne­ti­mi, BDP ise “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­” de­ğil “Türk- Kürt Or­tak­lı­ğı Ana­ya­sa­sı­” is­ter gö­rün­mek­te­dir. Özerk yö­ne­tim is­te­mi, ayak­lan­ma ve Türk as­ke­ri­ni öl­dür­me yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­ma şen­lik­le­ri, da­yat­ma ve teh­dit­ler, sal­dı­rı­lar, İm­ra­lı-Kan­dil tra­fi­ği, ar­sız­lık ve yüz­süz­lük sa­yı­la­cak ça­ba­lar, teh­li­ke­li be­lir­ti­ler­dir.

 

(Yekta Güngör ÖZDEN)

Share