logo

04 Eylül 2007

Uzlaşmazlık metninde uzlaşamadı…

Türk Sağlık Sen Aydın Şube Yönetimi düzenledikleri basın açıklamasında, toplu görüşmeler sonucunda varılan uzlaşmazlık zabtı ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.
Türk Sağlık Sen Aydın Şube Başkanı Halil Karakaya tarafından yapılan açıklamada;” Dün olduğu gibi bugün de yarın da sorunlarımızı her türlü platform da dile getireceğiz. Sıkıntılarımız çok fa kat çözülmez değil,şimdiye kadar oldu ğu gibi bundan sonra da çözümün bir parçası olmak için üzerimize düşen göre vi yapmaktan kaçınmayacağız”dedi ve özetle şunları söyledi.” Hepinizin bildiği gibi 2007 ağustos ayında yapılan görüş melerinde biz memurların yüzünü güldü recek bir sonuç elde edilmemiştir. Kamu Sen olarak Uzlaşmazlık Zabtı imzalana rak taleplerimiz uzlaştırma kuruluna gidecektir ama bugüne kadar gittiğimiz uzlaştırma kurulu sonuçları hiç uygulan mamış kararı yine bakanlar kurulu vermiştir kısacası çıkacak sonuçtan ümitsiziz.
Kurulmuş olan 60. Hükümet’te ön ceki dönemden olan birikimleri ve tecrü besiyle görev alan Sağlık Bakanımız sayın Prf.Dr.Recep AKDAĞ’a da ba şarılar diliyoruz. Türk Sağlık Sen olarak sayın bakanımızın, deneyimlerinden de yararlanarak sorunlarımızın çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarıyla istişare,diyalog ve uzlaşı arayarak çalışacağını umuyor ve temenni ediyoruz.”dedi
Türk Sağlık Sen Aydın Şubesi Başkanı Karakaya,yeni hükümetten sağlık adına beklentileriyle ilgili olarak ise şunları söyledi;’
Aşağıda belirtilen hususları 60. Hükümet Sağlık Bakanı’nın dikkat lerine sunuyor ve çözüm üretmesini bekliyoruz.
1. 59.Hükümet döneminde dile getirdiğimiz sağlık çalışanları arasın da huzursuzluğa sebep olan döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesi.
2. Personel Dağılım Cetvelinde belirtilen usuller çerçevesinde yapı lan atamaların özellikle yerelde yapı lan uygulamalarındaki haksızlıkların giderilmesi ve sağlık çalışanları arsın da ciddi huzursuzluklara sebep olan bu atamalar için sivil toplum örgütle rinin de yer alması hususunda komisyon oluşturulması.
3. Bir an önce geçici görevlen dirilmelerin sonlandırılması.
4. Boş bulunan kadrolara hizmet puanı esas alınarak adil bir şekilde atamalar yapılması,
5. Özellikle hemşire,ebe, lab.tek. röntgen tek. cevre sağlığı teknisyeni gibi meslek özelliği arz eden sağlık çalışanlarının idari görevler yerine asli görevlerinde çalıştırılması.
6. Sahada sağlık personeli yetersizliği yaşanmaktayken,özellikli mesleklilerin kurumların idari kadrolarına geçici görevlendirme yoluyla atanmalarına son verilmesi,
7. Bu idareci atmalarıyla ilgili çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. 125 yataklı Doğumevinde 4 memur 18 hizmetli kadrosuna karşılık 7 müdür ve yrd. görevlidir.386 fiili yataklı Atatürk Devlet Hastanesi’nde 5 md.ve yrd. görevlidir. Eğer bu atamalara bakarsanız göreceğiniz şey,özellikli meslek guruplarının oluşturduğu yani lab.tek.,röntgen tek., hemşire,çevre sağlığı tek.,diş teknisyeni. Ve bunun gibi her zaman eksikliğini her kurumda hissettiğimiz sağlık çalışanlarıdır.
8. Sözleşmeli personel alınarak giderilmeye çalışılan hizmet aksaklı ları; Sözleşmeli personelin şartların dan dolayı başka bir kurumda görev lendirilememeleri sonucu kurumlar da çalışan kadrolu personelin geçici görevlendirmelerini zorunlu kılmak tadır. Bu tür uygulamalar çalışanlar arasında huzursuzluğa sebep olmak tadır. Bir an önce sözleşmeli per sonelin de kadrolu olarak istihdam edilmeleri uygulama birliği sağla yarak sorunu çözecektir.
9. Tüm kamu çalışanlarında olduğu gibi sağlık teşkilatı çalışan larının da haftalık çalışma saatinin 45 saat değil 40 saat olarak dü zenlenmesini istiyoruz.
Dün olduğu gibi bugün de yarın da sorunlarımızı her türlü platformda dile getireceğiz. Sıkıntılarımız çok fa kat çözülmez değil, şimdiye kadar ol duğu gibi bundan sonra da çözümün bir parçası olmak için üzerimize dü şen görevi yapmaktan kaçınmayaca ğız. Türk Sağlık Sen. Aydın Şubesi ola rak bu konuların her zaman takipçisi olacağımızı beyan ile tüm Aydın halkı na ve meslektaşlarımıza saygılarımızı sunarız.’ dedi.
(Mücadele)

Share