logo

15 Ağustos 2007

Türk Sağlık Sen taleplerini belirledi

Türk Sağlık Sen Aydın Şube Başkanı Halil Karakaya, gazetemiz muhabiri Selma Aybek’e yaptığı özel açıklamada, 15 Ağustos günü başlayacak olan toplu görüşmelerde Yetkili sendika olarak talepleriyle ilgili bilgi verdi. Karakaya,yaptığı açıklamada; Mücadelesi ve kazanımlarıyla Sağlık ve Sosyal hizmet kolu çalışanlarının 6 yıldır yetkili sendi ka yaptığı Türk Sağlık-Sen, 2007 yılı Toplu Görüşmele rinde yetkili sendika ünvanıyla Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini dile getirecek.
İşte Türk Sağlık-Sen’in talepleri şunlardır’ dedi ve özetle şunları söyledi;
Nöbet, icap nöbeti, fazla çalışma ücreti ve seyyar görev tazminatlarının günümüz şartları göz önüne alınarak yükseltilmesi, Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfı Personellerine, yataklı tedavi kurumu dışında görev yapan sağlık personellerine de nöbet ücreti verilmesi ve 80 saatin üzerinde tutulan nöbetlerin ücretlendirilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
Merkez ilçe dışındaki İlçe,Belde ve Köy sağlık ocakları ve sağlık evlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına mahrumiyet tazminatı ödenmesi sağlanmalıdır.
Giyim yardımlarının günümüz şartlarına göre arttırılarak yazlık ve kışlık olmak üzere tüm personellere nakdi olarak ödenmesi şarttır.
Sağlık hizmetleri sınıfında olup, aynı kurumda çalıştığı ve aynı eğitim düzeyinde olduğu halde farklı ek göstergeden yararlanan personeller arasındaki ek gösterge farklılığının giderilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz.
Hastanelerde görev yapan sağlık personeline İş Riski Tazminatı ve fiili hizmet zammı süresinin verilmesi ve hastane personelinin yılda iki defa periyodik olarak muayenelerinin yapılması hususunda yasal düzenleme yapılması gereklidir.
Unvan değişikliği sınavında öngörülen 70 baraj notunun kaldırılması için Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12. maddesinde düzenleme yapılması,
Hizmetli kadrosunda olup, Valilik- Kaymakamlık oluru ile memur veya şoför olarak görev yapan personellerin bir defaya mahsus olmak üzere sınava tabi tutulmadan memurluk ve şoförlük kadrosuna atanması için yasal düzenleme yapılması,
4924 sayılı Kanuna ve 657 sayılı DMK’nun 4/b maddesine göre istihdam edilen personellere öncelikle eş durumu tayin hakkının verilmesi, 657 sayılı DMK’nun 4/b maddesine tabi personellerin askerlik dönüşü işe başlayabilmeleri, kendi aralarında becayiş yapabilmeleri ve sözleşmeli personellerin kadrolu personeller için tanınan diğer mali, sosyal ve özlük haklarından faydalandırılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması
Kamu sağlık personeli eli ile gördürülmesi gereken sağlık hizmetlerinin hizmet alımı yolu ile özel sektöre ihale edilmemesi alımı ihalelerinin yapılmaması ve kamu sağlık hizmetlerinin sağlık personeli eli ile gördürülmesi hususunda bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.
Sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personeller için uygulanan günde 9 saatlik mesai uygulamasının diğer kamu görevlileri için öngörülen günlük 8 saatlik mesai uygulamasına çekilmesi için yasal düzenlemenin yapılması,
Kamu sağlık kurumlarında görev yapan personellerin görev tanımlarının yapılması için sendikalarla müşterek çalışma komisyonları oluşturularak ilgili mevzuatlarda düzenleme yapılması,
Üniversite Hastanelerinde oluşturulan disiplin kurulu, döner sermaye komisyonu gibi kurul ve komisyonlara sendika temsilcisinin katılımının sağlanması, 4/b statüsüne geçen personellere kadrolu personellere ödenmekte olan döner sermaye ek ödemesi yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,
Halkımızın sağlık bilincinin yükseltilmesi, çevre ve toplum sağlığının korunarak geliştirilmesi, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının görev alanları hakkında toplumun bilgilendirilmesi, sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sağlamak ve sağlık personellerinin mesleki alanlarındaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi v.b amaca hizmet etmek üzere TRT bünyesinde Sağlık TV kurulması için gerekli düzenlemenin yapılması, tüm sağlık çalışanları için sağlanmalıdır:’dedi
(Mücadele)

Share