logo

26 Ocak 2007

SİGARALI ŞÜKRAN GÜNGÖR FOTOĞRAFINA İTİRAZ!

Aydınlı eğitimciler, elin de sigarası ile çekilmiş Şük ran Güngör fotoğrafının kültür merkezinden kaldırıl masını istedi.
Aydın’da 2 yıl önce Kül tür ve Turizm bakanı Atilla Koç tarafından açılışı yapılan Şükran Güngör Tiyatro Salo nu girişindeki ünlü tiyatro cunun sigaralı fotoğrafının de ğiştirilmesi istendi. İsimleri nin açıklanmasını istemeyen bazı eğitimciler sanatçının sigaralı fotoğrafının öğrenci ler üzerinde özentiye neden olarak olumsuz etki yaptığını iddia ettiler.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir okul müdürü “2 Yıl önce Büyük Önder Atatürk’ün sigaralı fotoğ raflarında bile çocukları olumsuz etkilememesi için rötuş yapıldı. Aynı uygula manın her gün yüzlerce öğ rencinin eğitim için geldiği tiyatro sahnesinin girişin deki fotoğrafta da yapılma sını istiyoruz” dedi.
Aydın Belediyesi tara fından 2000 yılında temeli atılan, 2002 yılında İl Özel İdaresi’ne devredilen ve 5 yıl aradan sonra AK Parti Aydın Milletvekili Atilla Koç’un Kültür ve Turizm Bakanı olması ile inşaatı tamam lanan Aydın Şükran Güngör Tiyatro Salonu 09 Ekim 2005 tarihinde Kültür ve Tu rizm Bakanı Atilla Koç tara fından açılmıştı. Açıldığı gün den bu yana tiyatronun giri şinde bulunan Aydın’ın yetiştirdiği ve tiyatro salo nuna ismi verilen merhum Şükran Güngör’ün elinde sigaralı dev fotoğrafı bugüne kadar hiçbir yetkilinin dikka tini çekmedi. Kültür ve Tu rizm Bakanı Atilla Koç dahil olmak üzere bir çok ünlünün önünde hatıra fotoğrafı çek tirdiği sigaralı fotoğrafın, ço cuklar üzerinde olumsuz etki ye neden olduğu ileri sürül dü. İsimlerinin açıklanma sını istemeyen öğretmenler fotoğrafın değiştirilmesi ya da sigaranın rötuşlanarak yeniden asılmasını istediler.
Tütün ve alkol gibi zararlı maddelerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması amacıy la 2 yıl Atatürk’ün bile siga ralı fotoğraflarını rötuşlandı ğını belirten öğretmenler “Şu anda eskiden çekilmiş sinema filmleri ve televi zyon dizilerindeki alkol ve sigara görüntüleri televiz yonlarda verilmiyor.
Çizgi film kahramanı Ret Kit sigarası ile bilinir. Sigaralı görüntülerin olum suz etkileri nedeniyle Ret Kit’in filmleri bile sigara sız çiziliyor. Atattürk’ün fo toğrafları bile değiştirildiy se sanatçımız Şükran Gün gör’ün de Tiyatro Salonu girişindeki sigaralı fotoğ rafı ya değiştirilmeli ya da rötuşlanmalıdır” diyerek fotoğrafın çocukları olum suz etkilediğini iddia ettiler. Öğretmenlerin ve velilerin bu serzenişini haklı bulan Şükran Güngör Tiyatrosu’n daki görevliler konuyla ilgili görüş beyan edemeyecek lerini söyledi. 1926 yılında Aydın’ın Çine İlçesi’nde do ğan Şükran Güngör, oyuncu luğa ortaokul yıllarında Halk evi’nde başladı. İstanbul Üni versitesi Hukuk Fakülte si’nde gördüğü eğitimi yarıda bırakan Güngör, 1951 yılında Muhsin Ertuğrul’a başvurarak profesyonel tiyat ro yaşamına başladı. 1956 yılı başlarında Küçük Sahne’ den ayrılarak Devlet Tiyat rosu’nda çalışmaya başladı. Karaca ve Site tiyatrolarında çalışan Güngör, 1962 yılında Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter’le birlikte Kent Oyun cuları’nı kurdular.
Tiyatro dışında sinema ve televizyon oyunculuğuna da ilgi duyan Güngör, ‘Fatma Bacı’ (1972), ‘Kızım Ayşe’ (1974), ‘Dul Bir Kadın’ (1985), ‘Nihavend Mucize’ (1997), ‘Güle Güle’ (2000), ‘Herkes kendi evinde’ (2000), ‘Büyük Adam Küçük Aşk’ (2001) sinema filmleri ile ‘Aşk-ı Memnu’ (1975), ‘Yarın Artık Bugündür’ (1987), ‘Uğurlugil Ailesi’ televizyon filmlerinde rol aldı. Sanat yaşamını sayısız ödülle süsleyen Güngör, 2000 yılında 37. Antalya Film Şenliği’nde ‘Güle Güle’ filindeki rolüyle en iyi yar dımcı erkek oyuncu, ödülünü almıştı. Güngör, Ankara Film Festivali’nde de ‘Büyük Adam Küçük Aşk’ filmindeki emekli yargıç rolüyle de En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Sanatçı ayrıca ’13. Uluslararası İstan bul Tiyatro Festivali’nde de ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ nü almıştı. Aydın’ın yetiştir diği ünlü tiyatrocu 2002 yılı nı Eylül ayında 76 yaşında hayatını kaybetmişti.
(İHA)

Share